środa, 8 lutego 2023

Wiadomości

Ogłoszenie SMLW

O G Ł O S Z E N I E

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko – Własnościowej w Grajewie ogłasza przetarg nieograniczony w formie konkursu ofert pisemnych na ustanowienie i przeniesienie odrębnej własności lokali użytkowych na rzecz nabywcy:

 1. Lokal użytkowy oznaczony nr 1 usytuowany na parterze budynku nr 61 na os. Południe w Grajewie o pow. 298,50 m2 - wadium w wysokości 30 000 zł.
   

 2. Lokal użytkowy oznaczony nr 3 usytuowany na parterze budynku nr 36 na os. Południe w Grajewie o pow.98,40 m2 – wadium w wysokości 15 000 zł.
   

 3. Lokal użytkowy oznaczony nr 4 usytuowany na parterze budynku nr 36 na os. Południe w Grajewie o pow. 92,70 m2 – wadium w wysokości 13 000 zł.

Istnieje możliwość połączenia lokalu nr 3 i 4 os. Południe 36 w jeden lokal użytkowy.
 

 1. Lokal użytkowy oznaczony nr 1 usytuowany na parterze budynku nr 9 na os. Broniewskiego w Grajewie o pow. 9,20 m2 – wadium w wysokości 2 000 zł.

Wobec ogłoszenia przetargu na wymienione lokale oferty pisemne z dopiskiem na kopercie „oferta dot. lokalu nr ____  w budynku nr _____” należy składać do dnia 22.08.2016r. do godz. 12.00 w siedzibie Spółdzielni na osiedlu Południe 36 w Grajewie (sekretariat), ewentualnie w tym terminie dokonać doręczenia za pośrednictwem poczty z potwierdzeniem odbioru korespondencji przez ogłaszającego przetarg.

Oferta powinna zawierać:

 1. cenę  oferowaną za lokal użytkowy,

 2. dane o osobie przystępującej do przetargu,

 3. informacje o zamierzonej działalności,

Warunkiem uczestniczenia i dopuszczenia do przetargu jest wpłacenie do dnia 22.08.2016r. wadium na konto Spółdzielni Nr 64 1020 1332 0000 1502 0026 8458, przy czym liczy się data uznania rachunku bankowego ogłaszającego przetarg.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 22.08.2016r. o godz. 13.00, a ogłoszenie wyboru oferenta i powiadomienie nastąpi pisemnie w terminie do 29.08.2016r.

Oferentom, których oferty nie zostały wybrane, wadium zostanie zwrócone do dnia 29.08.2016r., w przypadku zaś przyjętej oferty wadium zalicza się na poczet ceny wkładu budowlanego lokalu objętego przetargiem. Oferent, którego oferta została przyjęta, winien różnicę wkładu wpłacić najpóźniej do dnia 29.08.2016r.  i złożyć deklarację członkowską. W przypadku niewpłacenia wkładu budowlanego w wymienionym wyżej terminie wadium ulega przepadkowi. Dodatkowe informacje o wymienionych lokalach można uzyskać w biurze Spółdzielni pokój nr 7 lub tel. 86 273 88 34.


Zastrzega się możliwość unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

Grajewo, dnia 11.08.2016 r.       

 

Komentarze (0)

Dodaj zdjęcie do komentarza (JPG, max 6MB):
Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy mozliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.