sobota, 29 stycznia 2022

Wiadomości

Ogłoszenie o przetragu

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Szczuczynie  ul. Łąkowa 1, 19-230 Szczuczyn

ogłasza: przetarg pisemny ofertowy na przebudowę sieci niskoparametrowej kanałowej na sieć z rur preizolowanych.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest:
1. Złożenie pisemnej oferty cenowej netto + podatek VAT zawierającej imię, nazwisko i adres oferenta lub nazwę i siedzibę firmy.
2. Referencje ( minimum dwie) z wykazem wcześniej wykonywanych robót o podobnym zakresie w ciągu ostatnich dwóch lat.
3. Wpis do ewidencji działalności.
4. Zaświadczenie o nie zaleganiu w opłatach z ZUS i US.
5. Zaświadczenie od OC
6. Oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami przetargu i przyjmuje je bez zastrzeżeń, oraz potwierdzenie wpłaty wadium.
7. Wpłacenie wadium w wysokości 5.000,00 zł na rachunek Spółdzielni Mieszkaniowej w Szczuczynie, konto:
      Bank Spółdzielczy w Szczuczynie nr 83 8768 0003 0000 0866 2000 0010 najpóźniej do 18 lutego 2008 r. do godz. 10.00
8. Okres gwarancji na wykonane roboty minimum 3 lata .
9. Termin realizacji zamówienia ustala się do dnia 31 sierpnia 2008 r.

Oferty należy składać w zaklejonych kopertach z dopiskiem „ Przetarg na przebudowę sieci ciepłowniczej” w terminie do 18.02.2008 r. do godz. 10.00 w siedzibie Spółdzielni. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 19.02.2008 o godz. 13.00 w siedzibie Spółdzielni.
Uczestnikowi, którego oferta zostanie przyjęta, wadium zostanie zwrócone po podpisaniu umowy na wykonanie robót w ciągu 14 dni. W przypadku uchylania się od zawarcia umowy, wadium przepada na rzecz Spółdzielni. Wadium wpłacone przez pozostałych uczestników zostanie zwrócone po zakończeniu przetargu na wskazane konto.
Spółdzielni przysługuje prawo swobodnego wyboru oferty lub uznania bez podawania przyczyn, że przetarg nie dał rezultatów.
Spółdzielnia zastrzega sobie prawo odwołania lub unieważnienia przetargu bez podawania przyczyn.
Przed wpłaceniem wadium należy zapoznać się z Regulaminem przetargu wyłożonym do wglądu w biurze Spółdzielni.
Informacji udziela Prezes Zarządu lub Z-ca Prezesa Zarządu

Tel./fax (0-86) 273-53-25 codziennie od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-12.00

- Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na przebudowę sieci ciepłowniczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Szczuczynie

- OFERTA - zał. 1

- OŚWIADCZENIE - zał. 2

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Szczuczynie 

piątek, 28 stycznia 2022

Echa sesji Rady Miasta

piątek, 28 stycznia 2022

Rekrutacja do przedszkoli

Komentarze (0)

Dodaj zdjęcie do komentarza (JPG, max 6MB):
Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy mozliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.