środa, 19 stycznia 2022

Wiadomości

Ogłoszenie o przetargu PIW

OGŁOSZENIE O OFERTOWYM PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
na sprzedaż zbędnych składników majątku ruchomego

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sprzedający: Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Grajewie
Adres: 19-200 Grajewo ul. Konopska 64
Adres strony internetowej: http://wiw.pbip.pl

Data ogłoszenia: 21.07.2008 r.

OGŁASZA OFERTOWY PRZETARG NIEOGRANICZONY
na sprzedaż zbędnego majątku ruchomego.

znak postępowania: PIW.Fin.3200-1/08


Postępowanie prowadzone będzie w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z zapisem § 8 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 sierpnia 2004 roku w sprawie sposobu i trybu gospodarowania składnikami majątku ruchomego powierzonego jednostkom budżetowym,zakładom budżetowym i gospodarstwom pomocniczym (Dz. U. z 2004 r. Nr 191 poz. 1957).

Przedmiotem sprzedaży jest:

samochód osobowy Polonez Caro 1.4 16 V Kat. Wersja Gli nr rej LMM 6196 rok produkcji 1997 benzyna przebieg 136700 km cena wywoławcza 1200 zł (tysiąc   dwieście  złotych)


1. Warunkiem udziału w przetargu jest złożenie oferty zakupu która powinna zawierać:
-     imię nazwisko i adres lub nazwę firmy i siedzibę oferenta,
-     oferowaną cenę i warunki jej zapłaty,
-     oświadczenie że oferent zapoznał się z przedmiotem przetargu,
-     oświadczenie o wpłacie wadium.

Oferenci pozostają związani ofertą przez okres 14 dni licząc od terminu wpływu ofert.

Oferty należy złożyć w zaklejonej kopercie z napisem: Przetarg ofertowy na sprzedaż samochodu marki Polonez w sekretariacie Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Grajewie, ul. Konopska 64 lub przesłać pocztą na w/w adres do dnia 7 sierpnia 2008 r., do godz.  11.00  

2. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Grajewie (sekretariat) w dniu 7 sierpnia 2008 r. o godz.  11.30

3. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w kwocie 120 zł na konto PIW Grajewo: NBP O/Białystok 74 1010 1049 0023 6522 3000 0000 do godz. 11.00 w dniu przetargu. Wpłacone wadium przepada na rzecz Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Grajewie, jeżeli żaden z uczestników nie zaoferuje ceny nabycia równej co najmniej cenie wywoławczej. Wadium wpłacone przez nabywcę ulega zaliczeniu na poczet ceny nabycia. Wadium wpłacone przez innych uczestników przetargu podlega zwrotowi po zakończeniu przetargu.

4. Samochód można oglądać w dni robocze w siedzibie sprzedającego w godz. 8-14

5. Osobą  uprawnioną do bezpośredniego kontaktowania się z zainteresowanymi uczestnikami jest:
Pan Antoni Orłowski tel. (086) 2723958 lub kontakt osobisty w siedzibie Zamawiającego, w godz. 8.00 - 14.00.

6. O wyborze najkorzystniejszej oferty decydować będzie wyłącznie kryterium ceny oferty:
cena brutto oferty 100%. Jeżeli co najmniej dwie osoby lub jednostki będą zainteresowane nabyciem samochodu w takiej samej cenie, zostanie przeprowadzona pomiędzy nimi aukcja, na podstawie § 37 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobu i trybu gospodarowania składnikami majątku ruchomego powierzonego jednostkom budżetowym, zakładom budżetowym i gospodarstwom pomocniczym (Dz. U. z dnia 1 sierpnia 2004 r., Nr 191, poz. 1957). W przypadku aukcji postąpienie może wynosić nie mniej jak 50 zł . Z chwila zaoferowania najwyższej ceny nastąpi zawarcie umowy sprzedaży samochodu. Nabywca jest zobowiązany zapłacić cenę nabycia w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy pod rygorem utraty wadium. Samochód zostanie wydany niezwłocznie po zapłaceniu ceny nabycia.

7. Powiatowy Inspektorat Weterynarii zastrzega sobie możliwość zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert.

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Grajewie
Ireneusz Sylwester Kobyliński

Komentarze (0)

Dodaj zdjęcie do komentarza (JPG, max 6MB):
Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy mozliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.