poniedziałek, 4 grudnia 2023

Wiadomości

Ogłoszenie o przetargu

OGŁOSZENIE
O USTNYM PRZETARGU NIEOGRANICZONYM 
z dnia 31 lipca 2015 r.


Starosta Powiatu Grajewskiego z siedzibą w Grajewie przy ul. Strażackiej 6B, 19-200 Grajewo ogłasza III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości niezabudowanej położonej na terenie obrębu ewidencyjnego miasto Grajewo przy ul. Przemysłowej, oznaczonej jako działka Nr 3099/1 o powierzchni 0,2645 ha. Dla w/w nieruchomości Sąd Rejonowy w Grajewie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW LM1G/00031438/0. Działka ta nie jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, a zgodnie z ustaleniami „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Grajewa” położona jest w strefie miejskiej II B w zespole 2.1 na obszarze ZMu – zespół mieszkaniowy wymagający uzbrojenia.


Opisana wyżej nieruchomość wolna jest od ciężarów i długów, roszczeń osób trzecich, nie jest przedmiotem postępowania sądowego ani zabezpieczeń, w tym bankowych oraz nie jest przedmiotem dzierżawy.

Cena wywoławcza w/w nieruchomości wynosi 50.000,00 zł (słownie złotych: pięćdziesiąt tysięcy 00/100).

Przetarg odbędzie się na sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Grajewie ul. Strażacka 6B na II piętrze w dniu 08 września 2015 roku o godz. 9.00.

Wadium w wysokości 10 % ceny wywoławczej tj. kwotę 5.000,00 zł należy wnieść w gotówce i wpłacić na konto Starostwa Powiatowego w Grajewie PKO BP SA ROK w Białymstoku CK w Łomży Nr 22 1020 1332 0000 1902 0037 9404 na co najmniej 3 dni przed wyznaczonym terminem przetargu, czyli do dnia 04 września 2015 roku (decyduje data wpływu na konto Starostwa).

Dowód wpłacenia wadium należy okazać przy przystąpieniu do przetargu.

Postąpienie nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej, tj. minimum 500,00 zł.

Wadium wpłacone przez osobę, która wygra przetarg zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia, a w przypadku jej uchylania się od zawarcia umowy notarialnej wadium przepada na rzecz sprzedającego.

Zastrzega się możliwość odwołania przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert z ważnych przyczyn.

Szczegółowych informacji o warunkach i przedmiocie przetargu można uzyskać w pokoju nr 8-9 Starostwa Powiatowego w Grajewie (od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 – 15.00) lub telefonicznie 86 273 84 82.

 

poniedziałek, 4 grudnia 2023

Kondolencje mł. bryg. Andrzejowi Beczko

niedziela, 3 grudnia 2023

Kondolencje p. Leszkowi Laszczkowskiemu

Komentarze (0)

Dodaj zdjęcie do komentarza (JPG, max 6MB):
Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy mozliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.