sobota, 28 maja 2022

Oferty i promocje

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

OGŁOSZENIE  O  USTNYM  PRZETARGU  NIEOGRANICZONYM  z dnia 21 lipca 2011 r.

 BURMISTRZ  SZCZUCZYNA


OGŁASZA  II  NIEOGRANICZONY  PRZETARG  USTNY  NA  ODDANIE     

        W NAJEM LOKALU UŻYTKOWEGO Nr 2, MIESZCZĄCEGO SIĘ            

          W  BUDYNKU POŁOŻONYM PRZY ul. Kościelnej 1 w Szczuczynie.

Lokal położony na parterze budynku, z wejściem od strony ul. Gumiennej; składa się   z trzech pomieszczeń: sali sprzedaży, pom. socjalnego oraz WC o łącznej pow. użytk. 39,00 mkw.; lokal wyposażony jest w instalację elektryczną, wodociągowo-kanalizacyjną bez centralnego ogrzewania; z lokalem związany jest udział w działce o nr geod. 902/3 o pow. 147 m2, na której usytuowany jest budynek, w wysokości 3900/17853 części a dodatkowo komunikacja zaplecza odbywa się terenu przyległej działki nr 902/4 o pow. 82 mkw.
Nieruchomość posiada urządzoną Księgę Wieczystą KW 718, jest wolna od obciążeń  i praw osób trzecich.
Zgodnie z planem miejscowym zagospodarowania przestrzennego nieruchomość jest  położona na terenie oznaczonym symbolem „B-11MN z przeznaczeniem podstawowym pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną”. Przedmiot najmu przeznacza się do prowadzenia działalności gospodarczej, nieuciążliwej dla otoczenia.
 
Wywoławczy czynsz miesięczny netto – 400,00 zł.
Do wylicytowanego czynszu dodany zostanie 23% podatek VAT.
Wysokość wadium – 500,00 zł.
Minimalne postąpienie – 10,00 zł.

Ogólne warunki przetargu.

1. Przetarg odbędzie się w dniu 16 sierpnia 2011 r. o godz.1200 w budynku tut. urzędu pokój nr 11.
2. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, które wpłacą w/w wadium na konto Urzędu Miejskiego  w Banku Spółdzielczym w Szczuczynie nr 25 8768 0003 0000 0202 2000 0130 najpóźniej do dnia 12 sierpnia b.r.
3. Każdy uczestnik przetargu powinien przed jego rozpoczęciem przedstawić:
a) upoważnienie do reprezentowania, jeżeli podmioty uprawnione nie uczestniczą w przetargu osobiście,
b) aktualny odpis z właściwego rejestru, zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, koncesję lub zezwolenie, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej albo posiadania koncesji lub zezwolenia na podjęcie działalności gospodarczej - wydane w ciągu ostatnich trzech miesięcy - jeżeli uczestnik przetargu jest przedsiębiorcą,
c) zaświadczenia właściwego Urzędu Skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzających, że nie zalegają z opłacaniem podatków, oraz składek na ubezpieczenie społeczne - wydane   w ciągu ostatnich trzech miesięcy - jeżeli uczestnik przetargu jest przedsiębiorcą,

d) zaświadczenia właściwego ze względu na miejsce zamieszkania wójta, burmistrza lub prezydenta miasta oraz Burmistrza Szczuczyna o nie zaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych - wydane w ciągu  ostatnich trzech miesięcy,
e) dowód wpłaty wadium,
f) oświadczenie o zapoznaniu się z regulaminem przeprowadzania przetargów i warunkami umowy najmu przedmiotowego lokalu użytkowego, które są dostępne w pokoju nr 12 tut. Urzędu oraz na stronie internetowej http://www.um.szczuczyn.pl w dziale przetargi, zamieszczone jako załączniki do niniejszego ogłoszenia.

4. Wadium wpłacone przez uczestnika, która wygra przetarg, zostanie zaliczone na poczet kaucji gwarancyjnej, która będzie przeznaczona na ewentualne należności dla Wynajmującego z tytułu zaległego czynszu lub odszkodowanie za szkody spowodowane przez Najemcę w przedmiocie najmu. Nie podlega zwrotowi wadium wpłacone przez uczestnika, który wygrał przetarg  a odstąpił od zawarcia umowy. 

5. Wysokość czynszu będzie waloryzowana corocznie o średnioroczny wskaźnik wzrostu cen, towarów i usług konsumpcyjnych za rok poprzedni, ogłaszany przez Prezesa GUS.

6. Z uczestnikiem, który wygra przetarg, zostanie zawarta umowa najmu na okres do lat trzech, począwszy od dnia 1 września 2011 roku, z możliwością przedłużenia na następne trzyletnie okresy.

7. Lokal można codziennie do dnia 12 sierpnia 2011 r. włącznie w godzinach od 9 do 14.

8. Zastrzega się możliwość odwołania ogłoszonego przetargu tylko z ważnych przyczyn.

9.Wszelkich dodatkowych informacji w sprawie można uzyskać w tut. Urzędzie, pokój nr 12  lub telefonicznie pod nr tel./0-86/ 273-50-80 wew. 26.

 

Treść niniejszego ogłoszenia była podana do publicznej wiadomości na tablicach ogłoszeń tut. Urzędu, na stronie internetowej   http://www.szczuczyn.um.bip.waw.pl/
w dziale przetargi oraz na lokalu będącym   przedmiotem najmu. 

 mgr Artur Kuczyński

 

                                                                                

Komentarze (0)

Dodaj zdjęcie do komentarza (JPG, max 6MB):
Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy mozliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.