Wiadomości

Ogłoszenie o przetargach

OGŁOSZENIE 1

Wójt Gminy Grajewo organizuje w dniu 05 lipca 2011 IV przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości:

 • Nr 147 o powierzchni 0,3400 ha położonej na terenie wsi Grozimy dla której jest prowadzona księga wieczysta LM1G 00021462/4.
 • o powierzchni położonej na terenie wsi dla której jest prowadzona księga wieczysta LM1G 00021462/4.
o powierzchni położonej na terenie wsi dla której jest prowadzona księga wieczysta LM1G 00021462/4.

Działka Nr 147 znajduje się na terenie na którym nie ma opracowanego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Grajewo, oznaczona w ewidencji gruntów: R VI, Ls V. Zgodnie ze “Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Grajewo” w/w nieruchomość przeznaczona jest pod uprawy polowe.

Cena wywoławcza nieruchomości Nr 147 wynosi 3.000 zł wadium 300 zł

nieruchomości

Przetarg odbędzie się w dniu 05 lipca 2011 roku o godz. 1130 w sali Nr 1 Urzędu Gminy Grajewo.

Przetargi na zbycie w/w nieruchomości odbyły się w dn. 08.12.2010 r. 01.02.2011, 28.04.2011 r.

O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może być niższe niż 1 % ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

Nabywca ponosi koszty ustalenia granic nieruchomości oraz zawarcia aktu notarialnego.

Przetarg będzie prowadzony na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14.09.2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2004 r. Nr 207 poz. 2108 z późn. zm.)

Wadium w pieniądzu w ustalonej wysokości należy wpłacić do dnia 01.07.2011 r. w kasie Urzędu Gminy ul. Komunalna 6 w godz. 8 00-14 00 lub na konto Urzędu Gminy w BS Szczuczyn o/Grajewo 42 8768 1013 1310 3105 2000 0020 / decyduje data wpływu na konto Urzędu Gminy /.

Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.
Wpłacone wadium zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości osobie wygrywającej przetarg lub zwrócone najpóźniej w ciągu 3 dni od dnia przetargu , jeżeli osoba wpłacająca nie wygra przetargu. Wadium nie podlega zwrotowi w razie uchylenia się wygrywającego od zawarcia umowy sprzedaży.
Wylicytowana cena sprzedaży nieruchomości płatna jest jednorazowo, najpóźniej w dniu zawarcia umowy notarialnej. Wójt Gminy Grajewo zastrzega sobie prawo odwołania przetargu do chwili jego rozpoczęcia oraz prawo unieważnienia przetargu w przypadku zaistnienia uzasadnionej przyczyny.
Szczegółowych informacji o warunkach dotyczących przetargu można uzyskać w pokoju Nr 3 Urzędu Gminy Grajewo /codziennie w godzinach 700 –1500 / lub telefonicznie /86/ 272-30-00 w 13 oraz na stronie internetowej BIP-ie urzędu.

W Ó J T

mgr inż. Stanisław Szleter

 

 

OGŁOSZENIE 2

Wójt Gminy Grajewo organizuje w dniu 05 lipca 2011 V ustne przetargi nieograniczone na sprzedaż następujących nieruchomości:

 

 • nieruchomości składającej się z działek Nr 207 o powierzchni 0,0500 ha i Nr 454 o powierzchni 0,0600 ha położonej na terenie wsi Sojczyn Grądowy dla której jest prowadzona księga wieczysta LM1G 0002147/3.

Działki Nr 207 i 454 znajdują się na terenie na którym nie ma opracowanego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Grajewo, oznaczone w ewidencji gruntów: Ł IV,N. Zgodnie ze “Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Grajewo” w/w nieruchomość położone są w strefie ograniczonego zalesienia teren otuliny Biebrzańskiego Parku Narodowego i obszaru Natura 2000.

Cena wywoławcza nieruchomości składającej się z działek Nr 207 i 454 wynosi 200 zł wadium 20 zł

nieruchomości składającej się z działekwynosi

Przetarg odbędzie się w dniu 05 lipca 2011 roku o godz. 1030 w sali Nr 1 Urzędu Gminy Grajewo.

 • Nr 55 o powierzchni 0,1000 ha położonej na terenie wsi Grozimy dla której jest prowadzona księga wieczysta LM1G 00021462/4.
 • położonej na terenie wsi dla której jest prowadzona księga wieczysta LM1G 00021462/4.
położonej na terenie wsi dla której jest prowadzona księga wieczysta LM1G 00021462/4.

Działka Nr 55 znajduje się na terenie na którym nie ma opracowanego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Grajewo, oznaczona jest w ewidencji gruntów: Lz, Ps IV. Zgodnie ze “Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Grajewo” w/w nieruchomość przeznaczona jest pod uprawy polowe.

Cena wywoławcza nieruchomości Nr 55 wynosi 200 zł wadium 20 zł

nieruchomości wynosi

Przetarg odbędzie się w dniu 05 lipca 2011 roku o godz. 1100 w sali Nr 1 Urzędu Gminy Grajewo.

Przetargi na zbywane nieruchomości odbyły się w dn. 22.09.2010, 04.11.2010, 05.01.2011, 27.04.2011

O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może być niższe niż 1 % ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

Nabywca ponosi koszty ustalenia granic nieruchomości oraz zawarcia aktu notarialnego.

Przetarg będzie prowadzony na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14.09.2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2004 r. Nr 207 poz. 2108 z późn. zm.)

Wadium w pieniądzu w ustalonej wysokości należy wpłacić do dnia 01.07.2011 r. w kasie Urzędu Gminy ul. Komunalna 6 w godz. 800-1400 lub na konto Urzędu Gminy w BS Szczuczyn o/Grajewo 42 8768 1013 1310 3105 2000 0020 / decyduje data wpływu na konto Urzędu Gminy /.

Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.
Wpłacone wadium zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości osobie wygrywającej przetarg lub zwrócone najpóźniej w ciągu 3 dni od dnia przetargu , jeżeli osoba wpłacająca nie wygra przetargu. Wadium nie podlega zwrotowi w razie uchylenia się wygrywającego od zawarcia umowy sprzedaży.
Wylicytowana cena sprzedaży nieruchomości płatna jest jednorazowo, najpóźniej w dniu zawarcia umowy notarialnej. Wójt Gminy Grajewo zastrzega sobie prawo odwołania przetargu do chwili jego rozpoczęcia oraz prawo unieważnienia przetargu w przypadku zaistnienia uzasadnionej przyczyny.
Szczegółowych informacji o warunkach dotyczących przetargu można uzyskać w pokoju Nr 3 Urzędu Gminy Grajewo /codziennie w godzinach 700 –1500 / lub telefonicznie /86/ 272-30-00 w 13 oraz na stronie internetowej BIP-ie urzędu.

W Ó J T

mgr inż. Stanisław Szleter

 

 

Komentarze (0)

Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy mozliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.