Oferty i promocje

 • 2 komentarzy
 • 9948 wyświetleń

Ogłoszenie o naborze

Ogłoszenie o naborze na kierownicze stanowisko urzędnicze

z dnia 01 marca 2012 r.

BURMISTRZ RAJGRODU

OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY:

 

Dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Rajgrodzie

Do obowiązków pracownika na tym stanowisku należeć będzie m.in.:

-        kierowanie pracą i nadzór nad zadaniami realizowanymi przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Rajgrodzie (ZGKiM), zgodnie z statutem ZGKiM;

-        reprezentowanie ZGKiM na zewnątrz;

-        prowadzenie gospodarki finansowej i rozliczanie się z budżetem gminy;

-        opracowywanie rocznych planów działalności merytorycznej i finansowej ZGKiM;

-        dokonywanie czynności prawnych zgodnie z udzielonym przez Burmistrza pełnomocnictwem;

-        wykonywanie obowiązków pracodawcy – zgodnie z kodeksem pracy, w stosunku do zatrudnionych w ZGKiM pracowników;

-        organizowanie i podział pracy wewnątrz ZGKiM;

-        nadzór i kontrola nad wykonywaniem zadań przez pracowników ZGKiM.

Wymagania niezbędne:
 • wykształcenie: wyższe pierwszego lub drugiego stopnia w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym,
 • staż pracy - co najmniej 5-letni staż pracy zgodny z wymaganiami na danym stanowisku,
 • kwalifikacje zawodowe wymagane do wykonywania pracy na w/w stanowisku,
 • obywatelstwo polskie,
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 • brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • nieposzlakowana opinia.
Wymagania dodatkowe:

-        praktyczna znajomość następujących aktów prawnych:

Ø ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.),

Ø ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych  (Dz.U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.),

Ø ustawy z dnia 20 grudnia 1996r. o gospodarce komunalnej (Dz.U. z 2011 r. Nr 45, poz. 236),

Ø ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. Nr 223, poz. 1458 z późn. zm.),

-        doświadczenie w pracy w administracji publicznej,

-        dyspozycyjność, komunikatywność, odpowiedzialność, terminowość,

-        umiejętności organizacyjno-menedżerskie.

Wymagane dokumenty:
 • list motywacyjny,
 • życiorys,
 • kwestionariusz osobowy kandydata ubiegającego się o zatrudnienie (wg wzoru dostępnego na stornie http://bip.um.rajgrod.wrotapodlasia.pl/ lub możliwego do pobrania w pokoju nr 6 Urzędu Miejskiego w Rajgrodzie)
 • kserokopie świadectw pracy (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem)
 • kserokopie dokumentów (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem) potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe,
 • inne kserokopie dokumentów o posiadanych kwalifikacjach, umiejętnościach, uprawnieniach, jednoznacznie potwierdzające spełnienie wymagań niezbędnych i dodatkowych,
 • oświadczenie kandydata stwierdzające, iż posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,
 • oświadczenie kandydata stwierdzające, iż nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • oświadczenie, iż nie był karany zakazem pełnienia funkcji kierowniczych związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o których mowa w ustawie z dnia 17 grudnia 2004r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych(Dz.U. z  2005 r. Nr 14, poz. 114 z poźn. zm.).

Wymagane dokumenty aplikacyjne winny być własnoręcznie podpisane i doręczone listownie lub złożone osobiście w pokoju nr 6 Urzędu Miejskiego w Rajgrodzie w nieprzekraczalnym terminie do dnia 16 marca 2012 r. do godziny 15:00. pod adresem:

Urząd Miejski w Rajgrodzie

ul. Warszawska 32

19-206 Rajgród

w zaklejonych kopertach z dopiskiem: „Nabór na stanowisko Dyrektora Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Rajgrodzie.”

 

Dokumenty aplikacyjne tj. list motywacyjny i życiorys należy opatrzyć klauzulą:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych Dz. U. Z 2002r. Nr 101, poz. 926 ze zmianami oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracowniach samorządowych Dz.U. z 2008 r., Nr 223, poz. 1458 z późn. zm..).”

 

Dokumenty aplikacyjne, które wpłyną do Urzędu Miejskiego w Rajgrodzie po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Otwarcie ofert nastąpi w Urzędzie Miejskim w Rajgrodzie w dniu 19 marca 2012 r. Po dokonaniu wstępnej analizy dokumentów pod względem formalnym przez komisję rekrutacyjną, kandydaci, którzy złożyli aplikacje zostaną poinformowani telefonicznie o wyniku pierwszego etapu rekrutacyjnego.

Szczegółowych informacji udziela pracownik ds. kadrowych, organizacyjnych i oświaty, Urzędu Miejskiego w Rajgrodzie, ul. Warszawska 32 pok.6, tel. (086) 272 19 48.

Komentarze (2)

hmmm.. mam nadzieję, że wybiorą uczciwie!! mam wątpliwości.. :(((

Przecież to ogloszenie wiadomo jest pod kogo zostało napisane.Ogłoszenie sobie a wybór i tak wiadomy bo ogłoszenie naboru jest konieczne bo tak nakazują przepisy a wybor kandydata -sami dokonczcie sobie bo wiadomo jak bedzie.

Dodaj zdjęcie do komentarza (JPG, max 6MB):
Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy mozliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.