Wiadomości

Ogłoszenie Burmistrza Grajewa

O G Ł O S Z E N I E

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany
"Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Grajewo dotyczącego obszaru położonego na osiedlu Jana Pawła II”.

 

Na podstawie art.17 pkt. 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U.2012.647.t.j z późn.zm.), uchwały Rady Miasta Grajewo Nr XXX/193/12 z dnia 28 listopada 2012 r. oraz art. 39 ust. 1 i art. 54 ust. 2,3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 poz. 1227 z późn. zm.) zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Grajewo dotyczącego obszaru położonego na osiedlu Jana Pawła II” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 5.11.2013 r. do 5.12.2013 r. w siedzibie Urzędu Miasta Grajewo przy ul. Strażackiej 6a w pok.31-32 w godzinach od 7.30 do 15.30.

 Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 26.11.2013 r. w siedzibie Urzędu Miasta Grajewo przy ul. Strażackiej 6a w pok. 29 o godz.10.00.

 Zgodnie z art.18 ust.1 ustawy każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi.

 
Uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza Grajewa z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 20.12.2013 r.

 Burmistrz Grajewa
inż. Adam Kiełczewski

 


Komentarze (0)

Dodaj zdjęcie do komentarza (JPG, max 6MB):
Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy mozliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.