poniedziałek, 25 października 2021

Wiadomości

OGŁOSZENIE


Wójt Gminy Grajewo organizuje w dniu 21 września  2010   ustne przetargi nieograniczone na sprzedaż   następujących  nieruchomości :

 Nr 224/4 o powierzchni 2.2785 ha położonej  na terenie wsi Białaszewo dla której jest prowadzona księga  wieczysta KW  21440.
Działka nr 224/4 znajduje się na terenie na którym nie ma opracowanego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Grajewo, oznaczona w ewidencji gruntów: RIV b, R V, R VI. Zgodnie ze „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Grajewo” działka położona jest na terenie istniejącego i projektowanego zainwestowania wsi-teren zabudowy zagrodowej i mieszkaniowej z dopuszczeniem usług.
Cena wywoławcza nieruchomości Nr 224/4  wynosi  90.000 zł  plus 22 % VAT tj. 109.800 zł  - wadium 10.980 zł   
Przetarg odbędzie się w dniu 21 września  2010 roku o godz. 9.00  w sali Nr 1 Urzędu Gminy  Grajewo.
 Nr 49 o powierzchni 1,4500 ha położonej  na terenie wsi Popowo dla której jest prowadzona księga  wieczysta KW  21451.
Działka Nr 49 znajduje się na terenie na którym nie ma opracowanego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Grajewo, oznaczona jest w ewidencji gruntów: Ls VI. Zgodnie ze „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Grajewo” w/w nieruchomość przeznaczona jest pod uprawy leśne i perspektywiczne złoża kopalin.
Cena wywoławcza nieruchomości  Nr 49 wynosi  50.000 zł   wadium  5.000 zł   
Przetarg odbędzie się w dniu 21 września  2010 roku o godz. 9.30  w sali Nr 1 Urzędu Gminy  Grajewo.

 Nr 204 o powierzchni 1,6300 ha położonej  na terenie wsi Kurejwa dla której jest prowadzona księga  wieczysta KW  21476.
Działka Nr 204 znajduje się na terenie na którym nie ma opracowanego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Grajewo, oznaczona w ewidencji gruntów: Ls IV. Zgodnie ze „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Grajewo” w/w nieruchomość przeznaczona jest pod uprawy leśne.
Cena wywoławcza nieruchomości Nr 204  wynosi  50.000 zł  wadium 5.000 zł   
Przetarg odbędzie się w dniu 21 września  2010 roku o godz. 1000  w sali Nr 1 Urzędu Gminy  Grajewo.
 Nr 365 o powierzchni 0,3500 ha położonej  na terenie wsi Kapice dla której jest prowadzona księga  wieczysta KW  33813.
Działka nr 365 znajduje się na terenie na którym nie ma opracowanego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Grajewo, oznaczona w ewidencji gruntów: B-R VI, R VI. Zgodnie ze „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Grajewo” działka położona jest na terenie istniejącego i projektowanego zainwestowania wsi-teren zabudowy zagrodowej i mieszkaniowej z dopuszczeniem usług.
Cena wywoławcza nieruchomości  Nr 365  wynosi  40.000 zł  plus 22 % VAT tj. 48.800 zł      wadium  4.880 zł   
Przetarg odbędzie się w dniu 21 września  2010 roku o godz. 10.30  w sali Nr 1 Urzędu Gminy  Grajewo.
 nieruchomości składającej się z działek   Nr 224/1 o powierzchni 0,0151 ha  i 781/4  o powierzchni  0,0800 ha położonej  na terenie wsi Białaszewo dla której jest prowadzona księga  wieczysta KW  21440.
Działki Nr 224/1 i 781/4 znajdują się na terenie na którym nie ma opracowanego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Grajewo, oznaczone są w ewidencji gruntów: B-RV, R V. Zgodnie ze „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Grajewo” działki położone są na terenie istniejącego i projektowanego zainwestowania wsi-teren zabudowy zagrodowej i mieszkaniowej z dopuszczeniem usług.
Cena wywoławcza nieruchomości składającej się z działek Nr 224/1 i 781/4 wynosi  40.885,28 zł                   wadium 4.088,53 zł   
Przetarg odbędzie się w dniu 21 września  2010 roku o godz. 11.00  w sali Nr 1 Urzędu Gminy  Grajewo.
 Nr 28 o powierzchni 0,2500 ha położonej  na terenie wsi Sojczynek dla której jest prowadzona księga  wieczysta KW  21469.
Działka nr 28 znajduje się na terenie na którym nie ma opracowanego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Grajewo, oznaczona jest w ewidencji gruntów: Ls VI, N. Zgodnie ze „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Grajewo” działka położona jest na terenie istniejącego i projektowanego zainwestowania wsi-teren zabudowy zagrodowej i mieszkaniowej z dopuszczeniem usług.
Cena wywoławcza nieruchomości  Nr 28  wynosi  30.000 zł  plus 22 % VAT tj. 36.600 zł      wadium  3.660 zł   
Przetarg odbędzie się w dniu 21 września 2010 roku o godz. 11.30  w sali Nr 1 Urzędu Gminy  Grajewo
.
 nieruchomości składającej się z działek   Nr 362 o powierzchni 0,4600 ha  i 359  o powierzchni  0,0500 ha położonej  na terenie wsi Sojczyn Borowy dla której jest prowadzona księga  wieczysta KW  3611.
Działki Nr 362 i 359 znajdują się na terenie na którym nie ma opracowanego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Grajewo, oznaczone są w ewidencji gruntów: N, dr. Zgodnie ze „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Grajewo” działki położone są na terenie istniejącego i projektowanego zainwestowania wsi-teren zabudowy zagrodowej i mieszkaniowej z dopuszczeniem usług.
Cena wywoławcza nieruchomości składającej się z działek Nr 362 i 359 wynosi  30.000 zł   plus 22 % VAT   tj.  36.600 zł.                   wadium 3.660 zł   
Przetarg odbędzie się w dniu 21 września  2010 roku o godz. 12.00  w sali Nr 1 Urzędu Gminy  Grajewo.
O wysokości postąpienia  decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może być niższe niż 1 % ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.


Nabywca ponosi koszty ustalenia granic nieruchomości oraz  zawarcia  aktu notarialnego.
Przetarg będzie prowadzony  na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14.09.2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2004 r. Nr 207 poz. 2108 z późn. zm.)
Wadium w ustalonej wysokości należy wpłacić do dnia 17.09.2010 r. w kasie Urzędu Gminy ul. Komunalna 6 lub na konto Urzędu Gminy w BS  Szczuczyn o/Grajewo 21 8768 1013 1310 3105 2000 0020  / decyduje data wpływu na konto Urzędu Gminy /.
Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu  podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.
Wpłacone wadium zostanie  zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości  osobie wygrywającej przetarg lub  zwrócone najpóźniej w ciągu 3 dni od dnia przetargu , jeżeli osoba wpłacająca nie wygra przetargu.  Wadium nie podlega zwrotowi w razie uchylenia się wygrywającego od zawarcia umowy sprzedaży.

Wylicytowana cena sprzedaży nieruchomości  płatna jest jednorazowo, najpóźniej  w dniu zawarcia umowy notarialnej. Wójt Gminy  Grajewo zastrzega sobie prawo odwołania przetargu do chwili jego rozpoczęcia oraz prawo unieważnienia przetargu w przypadku zaistnienia uzasadnionej przyczyny.


Szczegółowych informacji o warunkach dotyczących przetargu można uzyskać w pokoju Nr 3 Urzędu Gminy Grajewo /codziennie w godzinach 700 –1500 / lub telefonicznie /0-86/ 272-30-00  w 13 oraz na stronie internetowej BIP-ie urzędu.

W Ó J T
mgr inż. Stanisław Szleter

poniedziałek, 25 października 2021

Kronika 997 - Ełk

Komentarze (0)

Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy mozliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.