Oferty i promocje

OGŁOSZENIE

 o przetargu o szacunkowej wartości do 6.000 euro

Gminny Zakład Komunalny w Wierzbowie, Wierzbowo 56A, 19-200 Grajewo, woj. podlaskie, pow. grajewski, NIP 719-150-77-35, tel. 086 261 02 05,  086 261 02 05  fax 086 2610205, ogłasza III przetarg na sprzedaż samochodu specjalnego JELCZ .

1. Przedmiot przetargu samochód specjalny (wywóz śmieci) JELCZ, rok prod. 1992.
2. Miejsce i termin przetargu: otwarcie ofert nastąpi dnia 08.09.2010 r. o godz. 8:05 w Gminnym Zakładzie Komunalnym w Wierzbowie.
3. Oferta powinna być złożona w siedzibie zamawiającego, w zamkniętej kopercie na której winno pisać: „Oferta na zakup samochodu specjalnego Jelcz ”.
4. Termin składania ofert: do 08.09.2010 r. do godz. 8:00.
5. Pisemna oferta powinna zawierać:
· Imię, nazwisko i adres oferenta albo nazwę oraz siedzibę, jeżeli oferentem jest osoba prawna lub inny podmiot.
· Datę sporządzenia oferty.
· Oświadczenie że oferent zapoznał się z warunkami przetargu i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń.
· Oferowaną cenę i sposób jej zapłaty.
6. Termin związania ofertą: 30 dni
7. Cena wywoławcza: 9 000,00 PLN BRUTTO
8. Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie - cena 100 %
9. Wadium: 1000 zł płatne przelewem na konto:
BS SZCZUCZYN O/Grajewo 49 8768 1013 1310 4737 2000 0010
10. Samochód specjalny Jelcz, można oglądać od poniedziałku do piątku w godz. 7.00 – 14.00 w Gminnym Zakładzie Komunalnym w Wierzbowie, Wierzbowo 56A, 19-200 Grajewo.
11. Szczegółowe dane są do uzyskania i wglądu w siedzibie zamawiającego faksem lub pocztą.
12. Uprawniony do kontaktów z oferentami: Łukasz Ajdyn, tel. 784 361 952 , 784 361 952     
13. Osiągnięta w przetargu wartość płatna jest przelewem na konto bankowe jednorazowo, najpóźniej w terminie 7 dni od dnia otrzymania faktury.
14. Organizatorowi przysługuje prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert.

Grajewo, dnia, 01.09.2010 r.

Dyrektor
Gminnego Zakładu Komunalnego w Wierzbowie
Łukasz Ajdyn

 

Komentarze (0)

Dodaj zdjęcie do komentarza (JPG, max 6MB):
Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy mozliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.