Wiadomości

Obwieszczenie Starosty Grajewskiego z dn. 14.06

OBWIESZCZENIE STAROSTY GRAJEWSKIEGO

z dnia 14.06.2022 r.


Na podstawie art. 11f. ust. 3. i 4. ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz.U. 2020 poz. 1363 ze zm.)  oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U z 2021 r., poz. 735 ze zm.) 


Starosta Grajewski


zawiadamia, że na wniosek Wójta Gminy Radziłów Plac 500-lecia 14, 19 - 213 Radziłów, z dnia 26 sierpnia 2021 r. - Starosta Grajewski wydał w dniu 14 czerwca 2022 r. decyzję  nr 3/2022 ZRID o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pod nazwą "Przebudowa z rozbudową drogi gminnej nr 104137B od drogi powiatowej nr 1812B do drogi powiatowej nr 1823B".


Zawiadamia się, że decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej jest jednocześnie decyzją zatwierdzającą projekt podziału nieruchomości, a także zatwierdzającą projekt budowlany.


Granice  lokalizacji inwestycji  obejmuje następujące nieruchomości: 920, 921, 1605 obręb 0024 Radziłów;  52, 114, 184/1, 198, 219 obręb 0025  Rydzewo - Pieniążek,

oraz  części  działek: 56/1,  56/2,  55,  183,  182, obręb 0024 Radziłów,  238, 240, 239, 113, 96, 183, 196, 203, 207, 208, 220, 221 obręb 0025 Rydzewo - Pieniążek.


Działki objęte  czasowym  zajęciem: 181, 1535, 911 obręb 0024 Radziłów; 112, 52, 184/2, 168, 185, 187, 188, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 205/1 obręb 0025 Rydzewo - Pieniążek.

Działki objęte czasowym zajęciem po podziale: 183/2, 182/2 obręb 0024 Radziłów; 240/2, 113/2, 183/2, 203/2, 207/2, 208/2, 221/2 obręb 0025 Rydzewo - Pieniążek.


Z treścią powyższej decyzji oraz z dokumentacją strony mogą zapoznać się w siedzibie Starostwa Powiatowego w Grajewie w Wydziale Architektoniczno-Budowlanym, ul. Strażacka 6b, pok. Nr 23, 24,  tel. 86 273 84 69 w godzinach 7.30-15.30. 

Obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości w prasie lokalnej, na tablicy ogłoszeń i na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Grajewie: bip.starostwograjewo.pl (w zakładce ogłoszenia) oraz na tablicy ogłoszeń i stronie internetowej Urzędu Gminy Radziłów. Ponadto, zawiadomienie o wydaniu decyzji w ww. sprawie wysyła się dotychczasowym właścicielom  i użytkownikom wieczystym nieruchomości na adres wskazany w katastrze nieruchomości. Doręczenie zawiadomienia na adres wskazany w katastrze nieruchomości jest skuteczne.


Zgodnie z art. 49. ustawy Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2021 r., poz. 735 ze zm.) w przypadku zawiadomienia stron przez obwieszczenie - doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia, tj. ukazania się obwieszczenia o wszczęciu postępowania.


Niniejsze obwieszczenie stanowi dopełnienie obowiązku wynikające z  art. 10  § 1  ustawy Kodeks postępowania administracyjnego.

 

czwartek, 30 czerwca 2022

Kończy się budowa zapory na granicy

Komentarze (0)

Dodaj zdjęcie do komentarza (JPG, max 6MB):
Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy mozliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.