Wiadomości

Obwieszczenie Starosty Grajewskiego

OBWIESZCZENIE

STAROSTY GRAJEWSKIEGO

z dnia  12 czerwca 2024 r.   

 

Na podstawie art. 11f. ust. 3. i 4. ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz.U. 2024 poz. 311) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2024 r., poz. 725) 


                                                     Starosta Grajewski

zawiadamia, że na wniosek Zarządu Powiatu Grajewskiego, z dnia 01 marca 2024 r.– Starosta Grajewski wydał w dniu 12 czerwca 2024 r. decyzję  nr 5/2024 ZRID o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pod nazwą : „Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej nr 1834B na odcinkach gr. powiatu-Dusze-Barwiki i Barwiki – skrzyżowanie z DP nr 1966B”.

Zawiadamia się, że decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej jest jednocześnie decyzją zatwierdzającą projekt podziału nieruchomości, a także zatwierdzającą projekt zagospodarowania terenu i projekt architektoniczno-budowlany.

Granice lokalizacji inwestycji obejmują następujące nieruchomości :      

Działki o nr ewidencyjnych :  51/2, 59/1, 51/1, 58/1 - obręb Wypychy, 40/1, 56/1, 66 - obręb Dusze Dębówka, 65, 66, 67, 49/1, 78/1, 14/1, 26/1, 50/1, 80/1, 34/1, 32/1, 51/1, 52/1, 53/1, 30/1, 85/1 – obręb Barwiki, 111, 112 – obręb Szlasy, 355 – obręb Racibory    i część działki : 51 – obręb Dusze Dębówka – wszystkie w gm. Radziłów.

Z treścią powyższej decyzji oraz z dokumentacją strony mogą zapoznać się w siedzibie Starostwa Powiatowego w Grajewie w Wydziale Architektoniczno-Budowlanym, ul. Strażacka 6b, pok. Nr 23, 24,  tel. 86 273 84 69 w godzinach  7:30-15:30. 

Obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości w prasie lokalnej, na tablicy ogłoszeń i na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Grajewie : bip.starostwograjewo.pl (w zakładce ogłoszenia) oraz na tablicy ogłoszeń i stronie internetowej Urzędu Gminy Radziłów. Ponadto, zawiadomienie o wydaniu decyzji  w ww. sprawie wysyła się dotychczasowym właścicielom i użytkownikom wieczystym nieruchomości na adres wskazany w katastrze nieruchomości. Doręczenie zawiadomienia na adres wskazany  w katastrze nieruchomości jest skuteczne.

Zgodnie z art. 49. ustawy Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2023 r., poz. 775 ze zm.) w przypadku zawiadomienia stron przez obwieszczenie - doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia, tj. ukazania się obwieszczenia  o wydaniu decyzji.

Niniejsze obwieszczenie stanowi dopełnienie obowiązku wynikające z  art. 10  § 1  ustawy 

Kodeks postępowania administracyjnego.


Dzień publicznego ogłoszenia w drodze obwieszczenia : 14 czerwca 2024 r.

 

 

Komentarze (0)

Dodaj zdjęcie do komentarza (JPG, max 6MB):
Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy mozliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.