Wiadomości

  • 1 komentarzy
  • 2845 wyświetleń

Obwieszczenie Starosty Grajewskiego

OBWIESZCZENIE
o zgromadzeniu materiału dowodowego

Stosownie do wymogów art. 49 w związku z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r. poz. 775 z późn. zm.), art. 12 ust. 4 pkt 2, ust. 4a i 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 162 z późn. zm.) oraz art. 8 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2023 r. poz. 344 z późn. zm.)


Starosta Grajewski

zawiadamia o zgromadzeniu materiału dowodowego w postępowaniu administracyjnym nr WG.683.19.11.2023 w sprawie ustalenia wysokości odszkodowania za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym nabytą z mocy prawa przez Powiat Grajewski na podstawie ostatecznej decyzji Starosty Grajewskiego nr 14/2023 ZRID znak: WA.6740.233.2023 z dnia 10.11.2023 r. (decyzja stała się ostateczna dnia 29.11.2023 r.) o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pod nazwą „Rozbudowa DP nr 1822B na odcinkach Żebry – Bukowo Duże – Wiązownica”, oznaczoną jako działka nr 56/1 (powstałą
z podziału działki nr 56) o powierzchni 0,1135 ha położoną w obrębie 0026 Rydzewo Szlacheckie, jednostka ewidencyjna 200403_2 Gmina Radziłów.
W rejestrze ewidencji gruntów i budynków obrębu 0026 Rydzewo Szlacheckie, jednostka ewidencyjna 200403_2 Gmina Radziłów na dzień 24.11.2023 r. jako podmiot ewidencyjny do działki nr 56 wpisana była współwłaścicielka Antonina Borawska córka Jana i Antoniny w udziale 3/8 części ww. nieruchomości. Na podstawie zgromadzonych dokumentów w sprawie ustalono, że Antonina Borawska nie żyje, a organowi nie są znani jej spadkobiercy.


Zgodnie z art. 49 ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego zawiadomienie może nastąpić w formie publicznego obwieszczenia, w innej formie publicznego ogłoszenia zwyczajowo przyjętej w danej miejscowości lub przez udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej właściwego organu administracji publicznej.
Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej.
Zgodnie z art. 10 § 1 ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego, w terminie 21 dni od dnia ukazania się niniejszego obwieszczenia strony mają możliwość zapoznać się ze zgromadzoną dokumentacją, wypowiedzieć się co do zebranych dowodów i materiałów, uzyskać informacje na temat prowadzonego postępowania, uzupełnić materiał dowodowy oraz składać ewentualne dodatkowe pisemne wyjaśnienia i dokumenty.
Po ww. 21-dniowym terminie, zostanie wydana stosowna decyzja.

Obwieszczenie podlega publikacji dnia 22 lutego 2024 r. na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Grajewie, na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Grajewie oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Grajewie;
- na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Radziłów, na stronie internetowej Urzędu Gminy Radziłów oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Radziłów;
- na stronie internetowej https://e-grajewo.pl.

Grajewo, dnia 16.02.2024 r.

 

 

 

 

 

 

piątek, 19 kwietnia 2024

Głos na TAK - Dariusz Latarowski

piątek, 19 kwietnia 2024

Zablokowana droga S61 Guty-Szczuczyn

Komentarze (1)

A ludzkim językiem to o co chodzi? Czy można prosić o zamieszczanie streszczenia nie po urzędniczemu? Tak po prostu. Powyższy żargon brzmi okropnie.

Dodaj zdjęcie do komentarza (JPG, max 6MB):
Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy mozliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.