sobota, 25 września 2021

Wiadomości

Obwieszczenie Starosty

Obwieszczenie Starosty

OBWIESZCZENIE STAROSTY GRAJEWSKIEGO
z dnia 09.07.2021 r.

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej w ramach zadania pod nazwą „Przebudowa z rozbudową drogi gminnej nr 104 149B od drogi wojewódzkiej nr 668 do drogi powiatowej nr 1835B od km 0+000,00 do km 2+415,37”.

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2021 r., poz. 735 ze zm.) oraz art. 11d. ust. 5. i 6. ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz.U. 2020 poz. 1363 ze zm.) – obwieszcza się, że w dniu 01.07.2021r. na wniosek Wójta Gminy Radziłów ul. Plac 500-lecia 14, 19-213 Radziłów, zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pod nazwą „Przebudowa z rozbudową drogi gminnej nr 104 149B od drogi wojewódzkiej nr 668 do drogi powiatowej nr 1835B od km 0+000,00 do km 2+415,37”.

Zawiadamia się, że decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej jest jednocześnie decyzją zatwierdzającą projekt podziału nieruchomości, a także zatwierdzającą projekt budowlany.

Granice lokalizacji inwestycji obejmują następujące nieruchomości:

Działki o nr ewidencyjnych : 4/2, 51/2, 2/1, 4/1, 2/2, 3, 1, 5/1 obręb 0033 Wypychy, jednostka ewidencyjna 200403_2 Radziłów, 65/2, 65/1, 67, 59, 118, 101, 83, 21, 10, 87, 63, 20, 11, 8, 112/1, 105/2, 66, 69, 70/1, 70/2, 71, 72, 73, 74, 75, 82, 84, 86/1 obręb 0014 Konopki, jednostka ewidencyjna 200403_2 Radziłów, 948, 949, 692, 691, 690, 689, 656/1, 655, 654, 653, 652, 651, 1505, 648 obręb 0024 Radziłów, jednostka ewidencyjna 200403_2 Radziłów.

Działki ulegające podziałowi:

Obręb ewidencyjny 0033 Wypychy, jednostka ewidencyjna 200403_2 Radziłów:

Działka nr ewid. 2/2 o pow. 3,5530 ha na działki:
a) 2/5 o powierzchni 3,5178 ha b)2/3 o powierzchni 0,0090 ha
c) 2/4 o powierzchni 0,0262 ha

Działka nr ewid. 3 o pow. 0,3000 ha na działki:
a) 3/2 o powierzchni 0,2748 ha b) 3/1 o powierzchni 0,0252 ha

Działka nr ewid. 1 o pow. 4,2040 ha na działki:
a )1/2 o powierzchni 4,1673 ha b) 1/1 o powierzchni 0,0367 ha

Działka nr ewid. 5/1 o pow. 3,4473 ha na działki:
a) 5/5 o powierzchni 3,4237 ha b) 5/3 o powierzchni 0,0221 ha
c) 5/4 o powierzchni 0,0015 ha

Obręb ewidencyjny 0014 Konopki, jednostka ewidencyjna 200403_2 Radziłów:

Działka nr ewid. 63 o pow. 0,3487 ha na działki:
a) 63/2 o powierzchni 0,3315 ha b) 63/1 o powierzchni 0,0172 ha

Działka nr ewid. 20 o pow. 2,2112 ha na działki:
a) 20/2 o powierzchni 2,2078 ha b) 20/1 o powierzchni 0,0034 ha

Działka nr ewid. 11 o pow. 2,7220 ha na działki:
a) 11/2 o powierzchni 2,7203 ha b) 11/1 o powierzchni 0,0017 ha

Działka nr ewid. 8 o pow. 2,9716 ha na działki:
a) 8/2 o powierzchni 2,9704 ha b) 8/1 o powierzchni 0,0012 ha

Działka nr ewid. 112/1 o pow. 0,1266 ha na działki:
a) 112/4 o powierzchni 0,1242 ha b) 112/3 o powierzchni 0,0024 ha

Działka nr ewid. 105/2 o pow. 8,4270 ha na działki:
a) 105/4 o powierzchni 8,4226 ha b) 105/3 o powierzchni 0,0044 ha

Działka nr ewid. 66 o pow. 1,0216 ha na działki:
a) 66/3 o powierzchni 0,9951 ha b) 66/1 o powierzchni 0,0260 ha
c) 66/2 o powierzchni 0,0005 ha

Działka nr ewid. 69 o pow. 0,2801 ha na działki:
a) 69/2 o powierzchni 0,2795 ha b) 69/1 o powierzchni 0,0006 ha

Działka nr ewid. 70/1 o pow. 0,1489 ha na działki:
a) 70/4 o powierzchni 0,1473 ha b) 70/3 o powierzchni 0,0016 ha

Działka nr ewid. 70/2 o pow. 0,0394 ha na działki:
a) 70/6 o powierzchni 0,0386 ha b) 70/5 o powierzchni 0,0008 ha

Działka nr ewid. 71 o pow. 0,0827 ha na działki:
a) 71/2 o powierzchni 0,0790 ha b )71/1 o powierzchni 0,0037 ha

Działka nr ewid. 72 o pow. 0,2518 ha na działki:
a) 72/2 o powierzchni 0,2501 ha b) 72/1 o powierzchni 0,0017 ha

Działka nr ewid. 73 o pow. 0,2111 ha na działki:
a) 73/2 o powierzchni 0,2082 ha b) 73/1 o powierzchni 0,0029 ha

Działka nr ewid. 74 o pow. 0,5619 ha na działki:
a) 74/3 o powierzchni 0,5542 ha b) 74/2 o powierzchni 0,0025 ha
c) 74/1 o powierzchni 0,0052 ha

Działka nr ewid. 75 o pow. 0,4069 ha na działki:
a) 75/2 o powierzchni 0,4050 ha b) 75/1 o powierzchni 0,0019 ha

Działka nr ewid. 82 o pow. 2,5878 ha na działki:
a) 82/2 o powierzchni 2,5870 ha b) 82/1 o powierzchni 0,0008 ha

Działka nr ewid. 84 o pow. 0,8457 ha na działki:
a) 84/2 o powierzchni 0,8372 ha b) 84/1 o powierzchni 0,0085 ha

Działka nr ewid. 86/1 o pow. 1,3905 ha na działki:
a) 86/6 o powierzchni 1,3864 ha b) 86/5 o powierzchni 0,0041 ha

Obręb ewidencyjny 0024 Radziłów, jednostka ewidencyjna 200403_2 Radziłów:

Działka nr ewid. 692 o pow. 3,0898 ha na działki:
a) 692/2 o powierzchni 3,0380 ha b) 692/1 o powierzchni 0,0518 ha

Działka nr ewid. 691 o pow. 1,2453 ha na działki:
a) 691/2 o powierzchni 1,2310 ha b) 691/1 o powierzchni 0,0143 ha

Działka nr ewid. 690 o pow. 1,9392 ha na działki:
a) 690/2 o powierzchni 1,9169 ha b) 690/1 o powierzchni 0,0223 ha

Działka nr ewid. 689 o pow. 1,0761 ha na działki:
a) 689/2 o powierzchni 1,0656 ha b) 689/1 o powierzchni 0,0105 ha

Działka nr ewid. 656/1 o pow. 0,4962 ha na działki:
a) 656/3 o powierzchni 0,4840 ha b) 656/2 o powierzchni 0,0122 ha

Działka nr ewid. 655 o pow. 1,2687 ha na działki:
a) 655/2 o powierzchni 1,2635 ha b) 655/1 o powierzchni 0,0052 ha

Działka nr ewid. 654 o pow. 1,3870 ha na działki:
a) 654/2 o powierzchni 1,3810 ha b) 654/1 o powierzchni 0,0060 ha

Działka nr ewid. 653 o pow. 0,8422 ha na działki:
a) 653/2 o powierzchni 0,8387 ha b) 653/1 o powierzchni 0,0035 ha

Działka nr ewid. 652 o pow. 0,7320 ha na działki:
a) 652/2 o powierzchni 0,7286 ha b) 652/1 o powierzchni 0,0034 ha

Działka nr ewid. 651 o pow. 0,8224 ha na działki:
a) 651/2 o powierzchni 0,8187 ha b) 651/1 o powierzchni 0,0037 ha

Działka nr ewid. 1505 o pow. 1,6103 ha na działki:
a) 1505/2 o powierzchni 1,6037 ha b) 1505/1 o powierzchni 0,0066 ha

Działka nr ewid. 648 o pow. 9,0087 ha na działki:
a) 648/2 o powierzchni 8,9821 ha b) 648/1 o powierzchni 0,0266 ha

Powyższe oznaczenia należy interpretować:

ppkt. a) - nr działki ewidencyjnej po podziale, która znajduje się poza liniami rozgraniczającymi w/w inwestycji i pozostająca własnością dotychczasowego właściciela.

ppkt. b) i c) - nr działek ewidencyjnych objętych liniami rozgraniczającymi przedmiotowej inwestycji, które będą przejęte na cele związane z realizacją inwestycji.

Wszystkie strony postępowania zawiadamia się, że z dokumentacją dotyczącą przedmiotowej sprawy można zapoznać się oraz zgłaszać uwagi i wnioski w trakcie prowadzonego postępowania w Wydziale Architektoniczno - Budowlanym Starostwa Powiatowego w Grajewie, ul. Strażacka 6B, pokój nr 23, w godzinach 7.30 - 15.30, tel. 86 273 84 70, w terminie 14 dni od publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia.

Obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości w prasie lokalnej, na tablicy ogłoszeń i na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Grajewie: bip.starostwograjewo.pl (w zakładce ogłoszenia) oraz na tablicy ogłoszeń i na stronie internetowej Urzędu Gminy Radziłów. Ponadto, zawiadomienie o wszczęciu postępowania ww. sprawie wysyła się dotychczasowym właścicielom i użytkownikom wieczystym nieruchomości na adres wskazany w katastrze nieruchomości. Doręczenie zawiadomienia na adres wskazany w katastrze nieruchomości jest skuteczne.

Zgodnie z art. 49. ustawy Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2021 r., poz. 735 ze zm.) w przypadku zawiadomienia stron przez obwieszczenie - doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia, tj. ukazania się obwieszczenia o wszczęciu postępowania.

Niniejsze obwieszczenie stanowi dopełnienie obowiązku wynikające z art. 10 § 1 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego.

 

piątek, 24 września 2021

Trzecia dawka szczepionki przeciw COVID-19

piątek, 24 września 2021

Akcja "Sprzątanie Grajewa" (27.09)

Komentarze (0)

Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy mozliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.