środa, 17 lipca 2024

Wiadomości

Obwieszczenie Starosty

OBWIESZCZENIE
STAROSTY GRAJEWSKIEGO

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej
pn. "Przebudowa mostu przez rzekę Wissę w m. Rydzewo Pieniążek w km 2+478 drogi powiatowej nr 1823B."


    Zgodnie z art. 49. ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (DzU z 2013r., poz. 267 ze zm.) oraz art. 11d. ust. 5. i 6. ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (DzU z 2013r., poz. 687 ze zm.) - obwieszcza się, że w dniu 13.01.2014 r. na wniosek Zarządu Dróg Powiatowych w Grajewie ul. Fabryczna 4, 19-200 Grajewo, występującego w imieniu Zarządu Powiatu Grajewskiego ul. Strażacka 6B, 19-200 Grajewo, zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. "Przebudowa mostu przez rzekę Wissę w m. Rydzewo Pieniążek w km 2+478 drogi powiatowej nr 1823B."

    Zawiadamia się, że decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej będzie jednocześnie decyzją zatwierdzającą projekt podziału nieruchomości, a także zatwierdzającą projekt budowlany.

    Granice lokalizacji inwestycji obejmują następujące nieruchomości:        
działki nr ewidencyjny 21/6, 23/7, 24/4, 33, 34, 21/5, 23/3, 23/6, 24/3, 88 oraz części działek  nr 23/5 w obrębie m. Rydzewo Pieniążek, gm. Radziłów.

    Działki ulegające podziałowi:
1. Obręb ewidencyjny: Rydzewo Pieniążek, jednostka ewidencyjna: Radziłów
działka nr ewid. 23/5 o pow. 0,6533ha na działki:
a) 23/9 o powierzchni 0,6523ha     
b) 23/8 o powierzchni 0,0010ha 

    Powyższe oznaczenia interpretować:                
ppkt. b) - nr działki ewidencyjnej objętej liniami rozgraniczającymi przedmiotowej inwestycji,   które będą przejęte na cele związane z realizacją inwestycji,            
ppkt. a) - nr działki ewidencyjnej po podziale, która znajduje się poza liniami rozgraniczającymi w/w inwestycji i pozostająca własnością dotychczasowego właściciela.

    Wszystkie strony postępowania zawiadamia się, że z dokumentacją dotyczącą przedmiotowej sprawy można zapoznać się oraz zgłaszać uwagi i wnioski w trakcie prowadzonego postępowania w Wydziale Architektoniczno- Budowlanym Starostwa Powiatowego w Grajewie, ul. Strażacka 6B, pokój nr 23, 24 w godzinach 730-1530 ,  tel. (086) 273-84-70, w terminie 14 dni od publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia.

    Po tym terminie sprawa zostanie rozpatrzona w oparciu o posiadane dowody i materiały.

   Obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości w prasie lokalnej, na tablicy ogłoszeń i na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Grajewie: www.bip.starostwograjewo.pl  (w zakładce ogłoszenia) oraz na tablicy ogłoszeń i stronie internetowej Urzędu Gminy Radziłów. Ponadto, zawiadomienie o wszczęciu postępowania ww. sprawie wysyła się dotychczasowym właścicielom i użytkownikom wieczystym nieruchomości na adres wskazany w katastrze nieruchomości. Doręczenie zawiadomienia na adres wskazany w katastrze nieruchomości jest skuteczne.

    Zgodnie z art. 49. ustawy Kodeks postępowania administracyjnego (DzU z 2013r., poz. 267 ze zm.) w przypadku zawiadomienia stron przez obwieszczenie - doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia, tj. ukazania się obwieszczenia o wydaniu decyzji.

     Niniejsze obwieszczenie stanowi dopełnienie obowiązku wynikające z  art. 10. § 1. ustawy Kodeks postępowania administracyjnego.Komentarze (0)

Dodaj zdjęcie do komentarza (JPG, max 6MB):
Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy mozliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.