Wiadomości

Obwieszczenie Starosty

OBWIESZCZENIE STAROSTY GRAJEWSKIEGO
z dnia 03.12.2013 r.

o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. "Przebudowa drogi gminnej nr 162503B w obrębie miejscowości Brychy.”


Zgodnie art. 11f. ust. 3. i 4. ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (DzU 2013, poz. 687 ze zm.) oraz art. 49. ustawy z dnia 14 czerwca 1960 – Kodeks postępowania administracyjnego (DzU z 2013r., poz. 267 ze zm.) – zawiadamiam, że na wniosek – Wójta Gminy Radziłów  ul. Plac 500-lecia 14 w Radziłowie  – Starosta Grajewski wydał w dniu 29.11.2013 r. decyzję nr 2/2013 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. "Przebudowa drogi gminnej nr 162503B w obrębie miejscowości Brychy" - od drogi powiatowej nr 1836B do granicy gminy Radziłów, w km od 0+000 do 0+780.

    Decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, będzie jednocześnie decyzją zatwierdzającą projekt podziału nieruchomości oraz zatwierdzającą projekt budowlany. Nieruchomości wydzielone liniami rozgraniczającymi teren ustalone decyzją o zezwoleniu  na realizację inwestycji drogowej stanowią linie podziału nieruchomości i stają się z mocy prawa własnością jednostki samorządu terytorialnego – Gminy Radziłów. Stronami postępowania  w sprawie są – właściciele, użytkownicy wieczyści lub zarządcy nieruchomości, położonych na działkach usytuowania obiektu i nieruchomości znajdujących się w obszarze linii rozgraniczających określających niezbędne granice terenu pod projektowane obiekty budowlane.

    Granice lokalizacji inwestycji obejmują następujące nieruchomości:
Działki nr ewid. 52, 55, 103, 137, 291 oraz części działek nr 51, 53, 54, 56, 58, 63, 68, 69, 102, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113/1, 113/2, 114, 115, 117, 118, 119, 122/1, 124, 131, 142, 296 w obrębie m. Brychy, jednostka ewid. Radziłów.

Działki ulegające podziałowi:
1. Obręb ewidencyjny - Brychy, jednostka ewidencyjna – Radziłów:
Działka nr ewid. 51 o pow. 1,1665ha na działki:
a) 51/2 o powierzchni 1,1621ha      b) 51/1 o powierzchni 0,0044ha 
Działka nr ewid. 53 o pow. 2,7357ha na działki:
a) 53/2 o powierzchni 2,7156ha      b) 53/1 o powierzchni 0,0201ha     
Działka nr ewid. 54 o pow. 4,8941ha na działki:
a) 54/3 o powierzchni 4,8796ha      b) 54/2 o powierzchni 0,0137ha    
c) 54/1 o powierzchni 0,0008ha
Działka nr ewid. 56 o pow. 0,3178ha na działki:
a) 56/2 o powierzchni 0,3118ha      b) 56/1 o powierzchni 0,0060ha      
Działka nr ewid. 58 o pow. 0,9813ha na działki:
a) 58/2 o powierzchni 0,9809ha      b) 58/1 o powierzchni 0,0004ha     
Działka nr ewid. 63 o pow. 0,2868ha na działki:
a) 63/2 o powierzchni 0,2854ha      b) 63/1 o powierzchni 0,0014ha   
Działka nr ewid. 68 o pow. 1,1257ha na działki:
a) 68/2 o powierzchni 1,1185ha      b) 68/1 o powierzchni 0,0072ha   
Działka nr ewid. 69 o pow. 0,9964ha na działki:
a) 69/2 o powierzchni 0,9874ha      b) 69/1 o powierzchni 0,0090ha  
 Działka nr ewid. 102 o pow. 1,3442ha na działki:
a) 102/2 o powierzchni 1,3410ha    b) 102/1 o powierzchni 0,0032ha   
Działka nr ewid. 104 o pow. 3,3526ha na działki:
a) 104/2 o powierzchni 3,3273ha      b) 104/1 o powierzchni 0,0253ha   
Działka nr ewid. 105 o pow. 0,4277ha na działki:
a) 105/2 o powierzchni 0,4252ha      b) 105/1 o powierzchni 0,0025ha   
Działka nr ewid. 106 o pow. 0,6066ha na działki:
a) 106/2 o powierzchni 0,6023ha      b) 106/1 o powierzchni 0,0043ha   
Działka nr ewid. 107 o pow. 0,3788ha na działki:
a) 107/2 o powierzchni 0,3767ha      b) 107/1 o powierzchni 0,0021ha   
Działka nr ewid. 108 o pow. 0,2784ha na działki:
a) 108/2 o powierzchni 0,2774ha      b) 108/1 o powierzchni 0,0010ha   
Działka nr ewid. 109 o pow. 0,2608ha na działki:
a) 109/2 o powierzchni 0,2593ha      b) 109/1 o powierzchni 0,0015ha   
Działka nr ewid. 110 o pow. 0,3580ha na działki:
a) 110/2 o powierzchni 0,3574ha      b) 110/1 o powierzchni 0,0006ha 
Działka nr ewid. 111 o pow. 0,3513ha na działki:
a) 111/2 o powierzchni 0,3495ha      b) 111/1 o powierzchni 0,0018ha 
Działka nr ewid. 112 o pow. 0,6907ha na działki:
a) 112/2 o powierzchni 0,6873ha      b) 112/1 o powierzchni 0,0034ha   
Działka nr ewid. 113/1 o pow. 0,2064ha na działki:
a) 113/4 o powierzchni 0,2054ha      b) 113/3 o powierzchni 0,0010ha 
Działka nr ewid. 113/2 o pow. 0,2041ha na działki:
a) 113/6 o powierzchni 0,2030ha      b) 113/5 o powierzchni 0,0011ha
Działka nr ewid. 114 o pow. 0,7972ha na działki:
a) 114/2 o powierzchni 0,7936ha      b) 114/1 o powierzchni 0,0036ha 
Działka nr ewid. 115 o pow. 0,0557ha na działki:
a) 115/2 o powierzchni 0,0544ha      b) 115/1 o powierzchni 0,0013ha
Działka nr ewid. 117 o pow. 0,5375ha na działki:
a) 117/2 o powierzchni 0,5362ha      b) 117/1 o powierzchni 0,0013ha   
Działka nr ewid. 118 o pow. 0,4823ha na działki:
a) 118/2 o powierzchni 0,4807ha      b) 118/1 o powierzchni 0,0016ha   
Działka nr ewid. 119 o pow. 0,2836ha na działki:
a) 119/2 o powierzchni 0,2765ha      b) 119/1 o powierzchni 0,0071ha 
Działka nr ewid. 122/1 o pow. 1,3109ha na działki:
a) 122/4 o powierzchni 1,3011ha      b) 122/3 o powierzchni 0,0098ha  
Działka nr ewid. 124 o pow. 0,1760ha na działki:
a) 124/2 o powierzchni 0,1749ha      b) 124/1 o powierzchni 0,0011ha
Działka nr ewid. 131 o pow. 7,1832ha na działki:
a) 131/2 o powierzchni 7,1788ha      b) 131/1 o powierzchni 0,0044ha  
Działka nr ewid. 142 o pow. 2,1824ha na działki:
a) 142/2 o powierzchni 2,1815ha      b) 142/1 o powierzchni 0,0009ha   
Działka nr ewid. 296 o pow. 1,0854ha na działki:
a) 296/4 o powierzchni 1,0834ha      b) 296/3 o powierzchni 0,0013ha  
c) 296/2 o powierzchni 0,0004ha      d) 296/1 o powierzchni 0,0003ha   

Powyższe oznaczenia interpretować:                
ppkt. b, c, d) - nr działki ewidencyjnej objętej liniami rozgraniczającymi przedmiotowej inwestycji,   które będą przejęte na cele związane z realizacją inwestycji,
ppkt. a) - nr działki ewidencyjnej po podziale, która znajduje się poza liniami rozgraniczającymi w/w inwestycji i pozostająca własnością dotychczasowego właściciela.

Decyzja wraz z załącznikami znajduje się do wglądu w Wydziale Architektoniczno- Budowlanym Starostwa Powiatowego w Grajewie, ul. Strażacka 6B, pokój nr 23, 24 w godzinach 730-1530 ,  tel. 86 273 84 70.

Zgodnie z art. 18 ust 1e ww ustawy "W przypadku w którym dotychczasowy właściciel lub użytkownik wieczysty nieruchomości objętej decyzją o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej odpowiednio wyda tę nieruchomość lub wyda nieruchomości i opróżni lokal oraz inne pomieszczenie niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 30 dni od dnia:
1) doręczenia zawiadomienia o wydaniu decyzji, o której mowa w art. 17,
2) doręczenia postanowienia o nadaniu decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej rygoru natychmiastowej wykonalności albo
3) w którym decyzja o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej stała się ostateczna
- wysokość odszkodowania powiększa się o kwotę równa 5% wartości nieruchomości lub prawa użytkowania wieczystego.”

  Obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości w prasie lokalnej, na tablicy ogłoszeń i na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Grajewie: www.bip.starostwograjewo.pl (w zakładce ogłoszenia) oraz na tablicy ogłoszeń i stronie internetowej Urzędu Gminy Radziłów. Ponadto, zawiadomienie o wydaniu ww. decyzji Starosty Grajewskiego wysyła się dotychczasowym właścicielom i użytkownikom wieczystym nieruchomości na adres wskazany w katastrze nieruchomości. Doręczenie zawiadomienia na adres wskazany w katastrze nieruchomości jest skuteczne.

    Zgodnie z art. 49. ustawy Kodeks postępowania administracyjnego (DzU z 2013r., poz. 267 ze zm.) w przypadku zawiadomienia stron przez obwieszczenie - doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia, tj. ukazania się obwieszczenia  o wydaniu decyzji.

    Od decyzji przysługuje stronom prawo wniesienia odwołania do Wojewody Podlaskiego  za pośrednictwem Starosty Grajewskiego w terminie 14 dni od dnia otrzymania zawiadomienia.

    Niniejsze obwieszczenie stanowi dopełnienie obowiązku wynikające z  art. 10. § 1. ustawy Kodeks postępowania administracyjnego.


Komentarze (0)

Dodaj zdjęcie do komentarza (JPG, max 6MB):
Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy mozliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.