Wiadomości

Obwieszczenie Starosty

Grajewo, dnia 3.10.2012 r.


Obwieszczenie
Starosty Grajewskiego   
  
            Zgodnie z art. 49 Kodeksu Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz.1071 z późn. zm.) zwanej dalej kpa oraz art. 11d ust. 5 i 6 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 193, poz 1194 z późn. zm.), zwanej dalej specustawą drogową –

obwieszcza się, że w dniu 27 sierpnia 2012r. w związku z decyzją Wojewody Podlaskiego z dnia 24 sierpnia 2012r. zostało ponownie wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej w ramach zadania pn. "Budowa infrastruktury i nawierzchni w ul. Ekologicznej w  Grajewie od km 188,50 do km 2+242,00”.


zawiadamia się, że decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej będzie jednocześnie decyzją zatwierdzającą projekt podziału nieruchomości a także zatwierdzająca projekt budowlany.

Granice lokalizacji inwestycji obejmują następujące nieruchomości:
Działki nr ewid. 1618/1, 1639/1, 1644/15, 1889/3, 1890/2, 1644/7, 1891/4, 1892/2, 3687/2, 1644/20, 1644/35, 1903/5, 1903/3, 2080/1, 2197 - obręb ewid. Grajewo.

Działki ulegające podziałowi:
Działka nr ewid. 1644/20 o pow. 0,0073 ha na działki:
a) 1644/33 o powierzchni 0,0007ha
b) 1644/32 o powierzchni 0,0066ha
- obręb ewid. Grajewo

Powyższe oznaczenia interpretować:
ppkt. a) - nr działki ewidencyjnej objętej liniami rozgraniczającymi przedmiotowej inwestycji, które będą przejęte na cele związane z realizacją inwestycji,
ppkt. b) - nr działki ewidencyjnej po podziale, która znajduje się poza liniami rozgraniczającymi w/w inwestycji i pozostająca własnością dotychczasowego właściciela.

Wszystkie strony postępowania zawiadamia się, że z dokumentacją dotycząca przedmiotowej sprawy można zapoznać się oraz zgłaszać uwagi i wnioski w trakcie prowadzonego postępowania w pokoju nr 24 Starostwa Powiatowego w Grajewie,  ul. Strażacka 6B, w terminie 14 dni od publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia. Po tym terminie sprawa zostanie rozpatrzona w oparciu o posiadane dowody i materiały.piątek, 19 kwietnia 2024

Głos na TAK - Dariusz Latarowski

Komentarze (0)

Dodaj zdjęcie do komentarza (JPG, max 6MB):
Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy mozliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.