Wiadomości

Obwieszczenie Starosty

OBWIESZCZENIE
STAROSTY GRAJEWSKIEGO

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej
w ramach zadania pn. "Budowa infrastruktury i nawierzchni w ul. Ekologicznej w Grajewie od km 188,50 do km 2+242,00”

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.) oraz art. 11d ust. 5 i 6 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz.U. z 2008r. Nr 193, poz. 1194 ze zm.) - obwieszcza się, że w dniu 14 marca 2012r. na wniosek Miasta Grajewo, zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. "Budowa infrastruktury i nawierzchni w ul. Ekologicznej w Grajewie od km 188,50 do km 2+242,00”

Zawiadamia się, że decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej będzie jednocześnie decyzją zatwierdzającą projekt podziału nieruchomości a także zatwierdzającą projekt budowlany.

Granice lokalizacji inwestycji obejmują następujące nieruchomości:
Działki nr ewid. 1618/1, 1639/1, 1644/15, 1889/3, 1890/2, 1644/7, 1891/4, 1892/2, 3687/2, 1644/20, 1644/35, 1903/5, 1903/3, 2080/1, 2197.- obręb ewid. Grajewo.

Działki ulegające podziałowi:
Działka nr ewid. 1644/20 o pow. 0,0073ha na działki:
a). 1644/33 o powierzchni 0,0007ha
b). 1644/32 o powierzchni 0,0066ha
 obręb ewid. Grajewo,

Powyższe oznaczenia interpretować:
ppkt. a) - nr działki ewidencyjnej objętej liniami rozgraniczającymi przedmiotowej inwestycji, które będą przejęte na cele związane z realizacją inwestycji,
ppkt. b), c) - nr działki ewidencyjnej po podziale, która znajduje się poza liniami rozgraniczającymi w/w inwestycji i pozostająca własnością dotychczasowego właściciela.

Wszystkie strony postępowania zawiadamia się, że z dokumentacją dotyczącą przedmiotowej sprawy można zapoznać się oraz zgłaszać uwagi i wnioski w trakcie prowadzonego postępowania w pokoju nr 24 Starostwa Powiatowego w Grajewie, ul. Strażacka 6B, w terminie 14 dni od publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia. Po tym terminie sprawa zostanie rozpatrzona w oparciu o posiadane dowody i materiały.

WA.674.6.2.2012.


wtorek, 23 lipca 2024

Ogłoszenie UM w Grajewie

Komentarze (0)

Dodaj zdjęcie do komentarza (JPG, max 6MB):
Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy mozliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.