poniedziałek, 8 sierpnia 2022

Wiadomości

Obwieszczenie Starosty

OBWIESZCZENIE
STAROSTY GRAJEWSKIEGO

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1835B Chrzanowo – Wypychy – Dusze” w km 0+900 ÷ 3+020 drogi powiatowej nr 1835B, w km 10+160 ÷ 10+240 drogi powiatowej nr 1834B.

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (DzU z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.) oraz art. 11d ust. 5 i 6 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (DzU z 2008r. Nr 193, poz. 1194 ze zm.) - obwieszcza się, że w dniu 20.12.2011 r. na wniosek Zarządu Dróg Powiatowych w Grajewie, zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1835B Chrzanowo – Wypychy – Dusze" w km 0+900 ÷ 3+020 drogi powiatowej nr 1835B, w km 10+160 ÷ 10+240 drogi powiatowej nr 1834B.
Zawiadamia się, że decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej będzie jednocześnie decyzją zatwierdzającą projekt podziału nieruchomości, a także zatwierdzającą projekt budowlany.

Granice lokalizacji inwestycji obejmują następujące nieruchomości:        
Działki nr ewidencyjny 51/1, 51/2 oraz części działek nr 2, 4, 58, 59 w obrębie m. Wypychy oraz  na działkach o nr ewidencyjnym 66 oraz na części działek nr 40, 56 w obrębie m. Dusze-Dębówka.

Działki ulegające podziałowi:
1. Obręb ewidencyjny Wypychy:
Działka nr ewid. 2 o pow. 3,5626ha na działki:
a) 2/1 o powierzchni 0,0096ha       b) 2/2 o powierzchni 3,5530ha
Działka nr ewid. 4 o pow. 0,3233ha na działki:
a) 4/1 o powierzchni 0,0017ha       b) 4/2 o powierzchni 0,3216ha
Działka nr ewid. 58 o pow. 1,8248ha na działki:
a) 58/1 o powierzchni 0,0227ha       b) 58/2 o powierzchni 1,8021ha
Działka nr ewid. 59 o pow. 6,0858ha na działki:
a) 59/1 o powierzchni 0,0011ha       b) 59/2 o powierzchni 6,0847ha

2. Obręb ewidencyjny Dusze Dębówka:
Działka nr ewid. 40 o pow. 3,8080ha na działki:
a) 40/1 o powierzchni 0,0017ha       b) 40/2 o powierzchni 3,8063ha
Działka nr ewid. 56 o pow. 3,4505ha na działki:
a) 56/1 o powierzchni 0,0128ha       b) 56/2 o powierzchni 3,4377ha

Powyższe oznaczenia interpretować:                
ppkt. a) - nr działki ewidencyjnej objętej liniami rozgraniczającymi przedmiotowej inwestycji, które będą przejęte na cele związane z realizacją inwestycji,            
ppkt. b) - nr działki ewidencyjnej po podziale, która znajduje się poza liniami rozgraniczającymi w/w inwestycji i pozostająca własnością dotychczasowego właściciela.
Wszystkie strony postępowania zawiadamia się, że z dokumentacją dotyczącą przedmiotowej sprawy można zapoznać się oraz zgłaszać uwagi i wnioski w trakcie prowadzonego postępowania w pokoju nr 24 Starostwa Powiatowego w Grajewie, ul. Strażacka 6B tel. 862738469,  w terminie 14 dni od publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia.

Po tym terminie sprawa zostanie rozpatrzona w oparciu o posiadane dowody i materiały.
 
    Z up. Starosty
   Mariusz Mikielski


poniedziałek, 8 sierpnia 2022

Nietypowa kolizja w Piątnicy

poniedziałek, 8 sierpnia 2022

14 emerytura już wkrótce trafi do seniorów

Komentarze (0)

Dodaj zdjęcie do komentarza (JPG, max 6MB):
Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy mozliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.