sobota, 28 maja 2022

Wiadomości

Obwieszczenie Starosty

Obwieszczenie
      Starosty Grajewskiego   
  

 o wydaniu  decyzji  Nr 4/2011 z dnia 18.07.2011  decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej i  zatwierdzającą  projekt budowlany
p. n.. „Budowa i przebudowa nawierzchni ulicy, parkingów i chodników na os. Południe w Grajewie, łączącej ulicę Szpitalną z ul. Koszarową wraz z przebudową infrastruktury technicznej”

Zgodnie z art.11a ust.1 ust. 1,art 11f ust.3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r.  o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych ( dz.U. Nr 80,poz. 721 z póź. zm.- zawiadamiam , że na wniosek Inwestora -Miasta Grajewo ul. Strażacka 6A w Grajewie - Starosta Grajewski wydał decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej i zatwierdzającą projekt budowlany  p. n.
„Budowa i przebudowa nawierzchni ulicy, parkingów i chodników na os. Południe w Grajewie, łączącej ulicę Szpitalną z ul. Koszarową wraz z przebudową infrastruktury technicznej”
Granice lokalizacji inwestycji obejmują następujące nieruchomości:
Działki nr ewid. 1738/3, 1738/9, 1738/10, 1870/11, 1870/13, 4794/2, 2006/22, 2006/19, 1870/16, 1870/14, 2007/1, 1877/9, 1877/10, 1882/8, 2007/5, 2008/4, 1882/10, 1883/18, 2008/3, 1883/10, 4780/2, 2009/12, 4781/1, 4781/2, 1883/15, 1882/9 – obręb ewid. Grajewo.

Działki ulegające podziałowi:
Działka nr ewid. 2006/9 o pow. 0,0051 ha na działki:
a). 2006/19 o powierzchni 0.0008ha
b). 2006/20 o powierzchni 0.0043ha
Działka nr ewid. 1870/8 o pow. 0,1510ha na działki:
a). 1870/16 o powierzchni 0,0046ha
b). 1870/17 o powierzchni 0,1464ha
Działka nr ewid. 1870/5 o pow. 0,0840ha na działki:
a). 1870/13 o powierzchni 0,0040ha
b). 1870/12 o powierzchni 0,0800ha
Działka nr ewid. 1870/6 o pow. 0,0565ha na działki:
a). 1870/11 o powierzchni  0,0012ha
b). 1870/10 o powierzchni 0,0553ha
Działka nr ewid. 1870/7 o pow. O,1479ha na działki:
a). 1870/14 o powierzchni 0,0123ha
b). 1870/15 o powierzchni 0,0136ha
 obręb ewid. Grajewo

Powyższe oznaczenia interpretować:
ppkt. a) -  nr działki ewidencyjnej objętej liniami rozgraniczającymi przedmiotowej inwestycji, które będą przejęte na cele związane z realizacją inwestycji,
ppkt. b), c) -  nr działki ewidencyjnej po podziale, która znajduje się poza liniami rozgraniczającymi w/w inwestycji i pozostająca własnością dotychczasowego właściciela


Zgodnie z art. 49 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. Z 2000r. Nr 98, poz. 1071, z póź. zm. ) w przypadku  zawiadomienia stron przez obwieszczenie – doręczenie uważa się  za dokonane po upływie czternastu dni od publicznego ogłoszenia.
Decyzja wraz z załącznikami znajduje się  w Wydziale Architektoniczno – Budowlanym Starostwa Powiatowego w Grajewie ul. Strażacka 6B pokój nr 23, tel. 86 273 84 70.Komentarze (0)

Dodaj zdjęcie do komentarza (JPG, max 6MB):
Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy mozliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.