Wiadomości

Obwieszczenie Starosty

OBWIESZCZENIE
STAROSTY GRAJEWSKIEGO
o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej w ramach zadania pn. „Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej nr 102911B ul. Dwornej w Grajewie w km 0+000,00 – 0+145,60.”       
   

Zgodnie art. 11a ust. 1, art. 11f ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (DzU z 2008r. Nr 193, poz. 1194 ze zm.)  - zawiadamiam, że na wniosek inwestora – Burmistrza Miasta Grajewo ul. Strażacka 6A, 19-200 Grajewo  - Starosta Grajewski wydał w dniu 25.05.2011r. decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej  w ramach zadania pn. „Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej nr 102911B  ul. Dwornej w Grajewie w km 0+000,00 – 0+145,60”.
    Decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, jest jednocześnie decyzją zatwierdzającą projekt podziału nieruchomości oraz zatwierdzającą projekt budowlany. Nieruchomości wydzielone liniami rozgraniczającymi teren ustalony decyzją o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej stanowią linie podziału nieruchomości i stają się z mocy prawa własnością jednostki samorządu terytorialnego – Miasta Grajewo. Stronami postępowania w sprawie są – właściciele, użytkownicy wieczyści lub zarządcy nieruchomości, położonych na działkach usytuowania obiektu i nieruchomości znajdujących się w obszarze linii rozgraniczających określających niezbędne granice terenu pod projektowane obiekty budowlane.

    Granice lokalizacji inwestycji obejmują następujące nieruchomości:
Działki nr ewid. 1051/10, 1051/15, 971/15, 971/11, 971/17, 1242/35, 1242/54, 1051/3, 1250/12, 1439/7 - obręb Grajewo, jednostka ewid. Grajewo.

Działki ulegające podziałowi:
Działka nr ewid. 1242/54 o pow. 0,0223ha na działki:
    a). 1242/58 o powierzchni 0,0018ha
b). 1242/59 o powierzchni 0,0205ha
Działka nr ewid. 1242/35 o pow. 1,5929ha na działki:
a). 1242/56 o powierzchni 0,0776ha
    b). 1242/55 o powierzchni 1,5049ha
c). 1242/57 o powierzchni 0,0104ha
Działka nr ewid. 1051/15 o pow. 0,1639ha na działki:
    a). 1051/19 o powierzchni 0,0401ha
b). 1051/18 o powierzchni 0,1238ha
Działka nr ewid. 1051/3 o pow. 0,1136ha na działki:
    a). 1051/16 o powierzchni 0,0205ha
b). 1051/17 o powierzchni 0,0931ha
Działka nr ewid. 971/17 o pow. 0,7571ha na działki:
    a). 971/26 o powierzchni 0,0016ha
b). 971/25 o powierzchni 0,7555ha
Działka nr ewid. 971/15 o pow. 0,2135ha na działki:
    a). 971/28 o powierzchni 0,1496ha
b). 971/27 o powierzchni 0,0639ha
Działka nr ewid. 971/11 o pow. 0,0213ha na działki:
    a). 971/24 o powierzchni 0,0100ha
b). 971/23 o powierzchni 0,0113ha
Działka nr ewid. 1250/12 o pow. 0,3276ha na działki:
    a). 1250/16 o powierzchni 0,0088ha
b). 1250/15 o powierzchni 0,3188ha
Działka nr ewid. 1439/7 o pow. 0,1557ha na działki:
    a). 1439/10 o powierzchni 0,0643ha
b). 1439/11 o powierzchni 0,0914ha

Powyższe oznaczenia interpretować:
ppkt. a) - nr działki ewidencyjnej objętej liniami rozgraniczającymi przedmiotowej inwestycji, które będą przejęte na cele związane z realizacją inwestycji,                                                                
ppkt. b), c) - nr działki ewidencyjnej po podziale, która znajduje się poza liniami rozgraniczającymi w/w inwestycji i pozostająca własnością dotychczasowego właściciela.

    Zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (DzU z 2000r. NR 98, poz. 1071, ze zm.) w przypadku zawiadomienia stron przez obwieszczenie- doręczenie uważa się za dokonane  po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.
    Decyzja wraz z załącznikami znajduje się do wglądu w Wydziale Architektoniczno-Budowlanym Starostwa Powiatowego w Grajewie, ul. Strażacka 6B, pokój nr 23, tel. (086) 273-84-70.


poniedziałek, 18 października 2021

Trwa wymiana antenowych nadajników telewizji naziemnej

poniedziałek, 18 października 2021

Sołectwo Pieńczykowo uhonorowane

Komentarze (0)

Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy mozliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.