Wiadomości

Obwieszczenie Starosty

OBWIESZCZENIE STAROSTY GRAJEWSKIEGO

o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej pn. „Przebudowa mostu przez rzekę Matlak k. Radziłowa – km 18+404 drogi powiatowej nr 1834B."
Zgodnie art. 11a ust. 1, art. 11f ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz.U. Nr 80, poz. 721 ze zm.)   zawiadamiam, że na wniosek inwestora - Zarządu Dróg Powiatowych w Grajewie ul. Fabryczna 4, 19-200 Grajewo – Starosta Grajewski wydał w dniu 14.01.2010r. decyzję o zezwoleniu  na realizację inwestycji drogowej pn. „Przebudowa mostu przez rzekę Matlak k. Radziłowa – km 18+404 drogi powiatowej nr 1834B".
    Decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej będzie jednocześnie decyzją zatwierdzającą projekt podziału nieruchomości, a także zatwierdzającą projekt budowlany. Nieruchomości wydzielone liniami rozgraniczającymi teren ustalone decyzją o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej stanowią linie podziału nieruchomości i stają się z mocy prawa własnością jednostki samorządu terytorialnego – Powiatu Grajewskiego. Stronami postępowania  w sprawie są – właściciele, użytkownicy wieczyści lub zarządcy nieruchomości położonych na działkach usytuowania obiektu i nieruchomości znajdujących się w obszarze linii rozgraniczających określających niezbędne granice terenu pod projektowane obiekty budowlane.

     Granice lokalizacji inwestycji obejmują następujące nieruchomości:
Działki nr ewid. 884, 1618, 1560, 888, 957, 977 - obręb ewid. Radziłów.
Działki ulegające podziałowi:
Działka nr ewid. 884 o pow. 0,1043ha na działki:
    a). 884/1 o powierzchni 0,0057ha
b). 884/2 o powierzchni 0,0986ha
Działka nr ewid. 888 o pow. 1,2565ha na działki:
a). 888/2 o powierzchni 0,0215ha
    b). 888/1 o powierzchni 1,2350ha
Działka nr ewid. 1560 o pow. 0,6728ha na działki:
    a). 1560/1 o powierzchni 0,0026ha
b). 1560/2 o powierzchni 0,6702ha
 - obręb ewid. Radziłów,

Powyższe oznaczenia interpretować:
ppkt. a) - nr działki ewidencyjnej objętej liniami rozgraniczającymi przedmiotowej inwestycji, które będą przejęte na cele związane z realizacją inwestycji, ppkt. b) - nr działki ewidencyjnej po podziale, która znajduje się poza liniami rozgraniczającymi w/w inwestycji i pozostająca własnością dotychczasowego właściciela.    Z treścią przedmiotowej decyzji można zapoznać się w Starostwie Powiatowym  w Grajewie, ul. Strażacka 6B, 19-200 Grajewo, p. 24, tel. (086) 273-84-69
    Po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane.


                                                                                                               Z up. Starosty
                                                                                                            Mariusz Mikielski

poniedziałek, 26 września 2022

LXIV sesja Rady Powiatu (30.09)

poniedziałek, 26 września 2022

Ełk: zaginął Youssef Elhouil

Komentarze (0)

Dodaj zdjęcie do komentarza (JPG, max 6MB):
Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy mozliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.