poniedziałek, 15 kwietnia 2024

Wiadomości

Obwieszczenie Starosty

OBWIESZCZENIE
STAROSTY GRAJEWSKIEGO
o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1823B na odcinku Rydzewo-Pieniążek” w km 2+430 ÷ 2+708; 2+724 ÷ 2+796.

Zgodnie art. 11a ust. 1, art. 11f ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz.U. Nr 80, poz. 721 z późn. zm.) - zawiadamiam, że na wniosek inwestora - Zarządu Dróg Powiatowych w Grajewie ul. Fabruczna 4, 19-203 Grajewo – Starosta Grajewski wydał w dniu 17.11.2009r. decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1823B na odcinku Rydzewo - Pieniążek” w km 2+430 ÷ 2+708; 2+724 ÷ 2+796.

    Decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, będzie jednocześnie decyzją zatwierdzającą projekt podziału nieruchomości oraz zatwierdzającą projekt budowlany. Nieruchomości wydzielone liniami rozgraniczającymi teren ustalony decyzją o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej stanowią linie podziału nieruchomości i stają się z mocy prawa własnością jednostki samorządu terytorialnego – Powiatu Grajewskiego. Stronami postępowania w sprawie są – właściciele, użytkownicy wieczyści lub zarządcy nieruchomości, położonych na działkach usytuowania obiektu i nieruchomości znajdujących się w obszarze linii rozgraniczających określających niezbędne granice terenu pod projektowane obiekty budowlane.
    Granice lokalizacji inwestycji obejmują następujące nieruchomości:
Działki nr ewid. 33, 34, 21, 23, 24, 25, 27, 29 - obręb ewid. Rydzewo-Pieniążek.
Działki ulegające podziałowi:
Działka nr ewid. 21 o pow. 1,8900ha na działki:
a). 21/1 o powierzchni 0,0035ha b). 21/2 o powierzchni 1,8865ha
Działka nr ewid. 23 o pow. 0,8800ha na działki:
a). 23/1 o powierzchni 0,2002ha b). 23/2 o powierzchni 0,6798ha
Działka nr ewid. 24 o pow. 0,5200ha na działki:
a). 24/1 o powierzchni 0,0479ha b). 24/2 o powierzchni 0,4721ha
Działka nr ewid. 25 o pow. 1,8900ha na działki:
a). 21/1 o powierzchni 0,0035ha b). 21/2 o powierzchni 1,8865ha
Działka nr ewid. 27 o pow. 0,3800ha na działki:
a). 27/1 o powierzchni 0,0097ha b). 27/2 o powierzchni 0,3703ha
Działka nr ewid. 29 o pow. 0,4100ha na działki:
a). 29/1 o powierzchni 0,0111ha b). 29/2 o powierzchni 0,3989ha

Powyższe oznaczenia interpretować:
ppkt. a) - nr działki ewidencyjnej objętej liniami rozgraniczającymi przedmiotowej inwestycji, które będą przejęte na cele związane z realizacją inwestycji,
ppkt. b) - nr działki ewidencyjnej po podziale, która znajduje się poza liniami rozgraniczającymi w/w inwestycji i pozostająca własnością dotychczasowego właściciela.

    Zgodnie z art. 49 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego(Dz.U. z 2000r. NR 98, poz. 1071, z póżn. zm.) w przypadku zawiadomienia stron przez obwieszczenie- doręczenie uważa się za dokonanie po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.
    Decyzja wraz z załącznikami znajduje się do wglądu w Wydziale Architektoniczno Budowlanym Starostwa Powiatowego w Grajewie, ul. Strażacka 6B, pokój nr 23,24,                      tel. (086) 273-84-70.

                                                                                                               Z up. Starosty
                                                                                                            Mariusz Mikielski

poniedziałek, 15 kwietnia 2024

Ogłoszenie Szpitala Ogólnego w Grajewie

poniedziałek, 15 kwietnia 2024

Skrót meczu z WIGRAMI

Komentarze (0)

Dodaj zdjęcie do komentarza (JPG, max 6MB):
Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy mozliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.