Wiadomości

OBWIESZCZENIE O LICYTACJI

Komornik Sądowy  w Grajewie  
 

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI
nr KW 23315

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Grajewie Grażyna Sosnowska na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 09-11-2009 o godz. 08:30 w budynku Sądu Rejonowego w Grajewie mającego siedzibę przy ul.Kolejowa 1 w sali nr 1, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości stanowiącej działka gruntu zabudowana o pow 2253 mkw  należącej do dłużnika:Jan  i Bożeny Szmiglewskich położonej: 19-200 Grajewo, ul. Konopska 30,   dla której  Sąd Rejonowy w Grajewie  Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę  wieczystą o numerze KW 23315 

Suma oszacowania wynosi 500 397,00, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi     375 298,00zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest  50 040,00zł.  Rękojmię można uiścić także na konto  komornika:
Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA O. Regionalny w Białymstoku 66102013320000180200373423

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule. W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 10:00 do godz. 15:00 oraz przeglądać w Sądzie Rejonowym w Grajewie przy ul.Kolejowa 1 w pok. Wydz. Cywilnego  w Grajewie odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.


Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości  lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w  tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

www.KOMORNIK.e-grajewo.pl

poniedziałek, 26 września 2022

LXIV sesja Rady Powiatu (30.09)

poniedziałek, 26 września 2022

Ełk: zaginął Youssef Elhouil

Komentarze (0)

Dodaj zdjęcie do komentarza (JPG, max 6MB):
Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy mozliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.