czwartek, 2 lutego 2023

Wiadomości

OBWIESZCZENIE

OBWIESZCZENIE

STAROSTY GRAJEWSKIEGO

z dnia 29.01.2016 r.

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej przebudowy drogi gminnej nr 162972B w miejscowości Łoje-Awissa na działkach nr 1566, 1582, 1699 oraz części działek nr 1551, 1552, 1553, 1554, 1556, 1557, 1575, 1576, 1583, 1681, 1691.

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego  (DzU z 2016r., poz. 23 ze zm.) oraz art. 11d ust. 5 i 6 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r.o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (DzU z 2015r., poz. 2031 ze zm.) - obwieszcza się, że w dniu 08.12.2015 r. na wniosek Wójta Gminy Radziłów ul. Plac-500-lecia 14, 19-213 Radziłów, zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej przebudowy drogi gminnej nr 162972B w miejscowości Łoje-Awissa na działkach nr 1566, 1582, 1699 oraz części działek  nr 1551, 1552, 1553, 1554, 1556, 1557, 1575, 1576, 1583, 1681, 1691.

Zawiadamia się, że decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej będzie jednocześnie decyzją zatwierdzającą projekt podziału nieruchomości, a także zatwierdzającą projekt budowlany.
 

Granice lokalizacji inwestycji obejmują następujące nieruchomości:                                  
Działki nr ewidencyjny 1566, 1582, 1699 oraz części działek nr 1551, 1552, 1553, 1554, 1556, 1557, 1575, 1576, 1583, 1681, 1691  obręb Łoje-Awissa, jednostka ewidencyjna Radziłów.

 

Działki ulegające podziałowi:

1. Obręb ewidencyjny Łoje-Awissa:
Działka nr ewid. 1551 o pow. 0,1925ha na działki:

a) 1551/1 o powierzchni 0,0005ha       b) 1551/2 o powierzchni 0,1920ha       

Działka nr ewid. 1552 o pow. 0,2616ha na działki:

a) 1552/1 o powierzchni 0,0009ha       b)  1552/2 o powierzchni 0,2607ha

Działka nr ewid. 1553 o pow. 0,5558ha na działki:

a) 1553/1 o powierzchni 0,0012ha       b) 1553/2 o powierzchni 0,5546ha     
Działka nr ewid. 1554 o pow. 0,5451ha na działki:

a) 1554/1 o powierzchni 0,0001ha      b) 1554/2 o powierzchni 0,5450ha  

Działka nr ewid. 1556 o pow. 0,8833ha na działki:

a) 1556/1 o powierzchni 0,0036ha      b) 1556/2 o powierzchni 0,8797ha

Działka nr ewid. 1557 o pow. 2,8291ha na działki:

a) 1557/1 o powierzchni 0,0068ha      b) 1557/2 o powierzchni 2,8223ha  

Działka nr ewid. 1681 o pow. 0,7810ha na działki:

a) 1681/1 o powierzchni 0,0005ha      b) 1681/2 o powierzchni 0,7805ha  

Działka nr ewid. 1575 o pow. 0,0832ha na działki:

a) 1575/1 o powierzchni 0,0090ha      b) 1575/2 o powierzchni 0,0742ha  

Działka nr ewid. 1576 o pow. 0,0628ha na działki:

a) 1576/1 o powierzchni 0,0025ha      b) 1576/2 o powierzchni 0,0603ha  

Działka nr ewid. 1583 o pow. 0,5669ha na działki:

a) 1583/1 o powierzchni 0,0001ha      b) 1583/2 o powierzchni 0,5668ha  

Działka nr ewid. 1691 o pow. 2,2713ha na działki:

a) 1691/1 o powierzchni 0,0005ha      b) 1691/2 o powierzchni 2,2708ha  

 

Powyższe oznaczenia interpretować:                 
ppkt. a) - nr działek ewidencyjnych objętych liniami rozgraniczającymi przedmiotowej inwestycji,  które będą przejęte na cele związane z realizacją inwestycji,             
ppkt. b) - nr działki ewidencyjnej po podziale, która znajduje się poza liniami rozgraniczającymi w/w inwestycji i pozostająca własnością dotychczasowego właściciela.

Wszystkie strony postępowania zawiadamia się, że z dokumentacją dotyczącą przedmiotowej sprawy można zapoznać się oraz zgłaszać uwagi i wnioski w trakcie prowadzonego postępowania w Wydziale Architektoniczno- Budowlanym Starostwa Powiatowego w Grajewie, ul. Strażacka 6B, pokój nr 23, 24 w godzinach 730-1530 ,  tel. (086) 273-84-70, w terminie 14 dni od publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia.

Po tym terminie sprawa zostanie rozpatrzona w oparciu o posiadane dowody i materiały.

 

Obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości w prasie lokalnej, na tablicy ogłoszeń i na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Grajewie: www.bip.starostwograjewo.pl (w zakładce ogłoszenia) oraz na tablicy ogłoszeń i stronie internetowej Urzędu Gminy Radziłów. Ponadto, zawiadomienie o wszczęciu postępowania ww. sprawie wysyła się dotychczasowym właścicielom i użytkownikom wieczystym nieruchomości na adres wskazany w katastrze nieruchomości. Doręczenie zawiadomienia na adres wskazany w katastrze nieruchomości jest skuteczne.

    Zgodnie z art. 49. ustawy Kodeks postępowania administracyjnego (DzU z 2013r., poz. 267 ze zm.) w przypadku zawiadomienia stron przez obwieszczenie - doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia, tj. ukazania się obwieszczenia   o wydaniu decyzji.

    Niniejsze obwieszczenie stanowi dopełnienie obowiązku wynikające z  art. 10. § 1. ustawy Kodeks postępowania administracyjnego.


                                                                                           

środa, 1 lutego 2023

Oszuści nie odpuszczają

Komentarze (0)

Dodaj zdjęcie do komentarza (JPG, max 6MB):
Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy mozliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.