sobota, 28 maja 2022

Wiadomości

OBWIESZCZENIE

STAROSTY GRAJEWSKIEGO


o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2044B i części drogi powiatowej nr 1809B na odcinku Białaszewo – do drogi wojewódzkiej nr 668 w km 6+782,4 – 7+314,5”.
Zgodnie art. 11a ust. 1, art. 11f ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz.U. Nr 80, poz. 721 ze zm.) - zawiadamiam, że na wniosek inwestora - Zarządu Powiatu Grajewskiego ul. Strażacka 6B, 19-200 Grajewo – Starosta Grajewski wydał w dniu 13.09.2010 r. decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2044B i części drogi powiatowej nr 1809B na odcinku Białaszewo – do drogi wojewódzkiej nr 668 w km 6+782,4 – 7+314,5”.
 Decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, będzie jednocześnie decyzją zatwierdzającą projekt podziału nieruchomości oraz zatwierdzającą projekt budowlany. Nieruchomości wydzielone liniami rozgraniczającymi teren ustalone decyzją o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej stanowią linie podziału nieruchomości i stają się z mocy prawa własnością jednostki samorządu terytorialnego – Powiatu Grajewskiego. Stronami postępowania w sprawie są – właściciele, użytkownicy wieczyści lub zarządcy nieruchomości, położonych  na działkach usytuowania obiektu i nieruchomości znajdujących się w obszarze linii rozgraniczających określających niezbędne granice terenu pod projektowane obiekty budowlane.


 Granice lokalizacji inwestycji obejmują następujące nieruchomości:
Działki nr 832/4, 777, 806/9, 834 - obręb ewid. Białaszewo.
Działka nr ewid. 777 o pow. 0,6000ha na działki:
a) 777/1 o powierzchni 0,0002ha
b) 777/2 o powierzchni 0,5998ha
Działka nr ewid. 806/9 o pow. 0,0275ha na działki:
a) 806/11 o powierzchni 0,0107ha
b) 806/12 o powierzchni 0,0168ha
Działka nr ewid. 834 o pow. 0,2600ha na działki:
a) 834/1 o powierzchni 0,0035ha
b) 834/2 o powierzchni 0,2565ha

Powyższe oznaczenia interpretować:
ppkt. a) - nr działki ewidencyjnej objętej liniami rozgraniczającymi przedmiotowej inwestycji, które będą przejęte na cele związane z realizacją inwestycji,
ppkt. b) - nr działki ewidencyjnej po podziale, która znajduje się poza liniami rozgraniczającymi w/w inwestycji i pozostająca własnością dotychczasowego właściciela.

 Zgodnie z art. 49 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. NR 98, poz. 1071, z póżn. zm.) w przypadku zawiadomienia stron przez obwieszczenie- doręczenie uważa się za dokonanie po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 Decyzja wraz z załącznikami znajduje się do wglądu w Wydziale Architektoniczno Budowlanym Starostwa Powiatowego w Grajewie, ul. Strażacka 6B, pokój nr 23, 24,                      tel. (086) 273-84-70.

 

OBWIESZCZENIE
STAROSTY GRAJEWSKIEGO


o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej obejmującej budowę kanalizacji deszczowej, kanalizacji sanitarnej, wodociągu, ścieżek rowerowych, wraz z przebudową kolidującej infrastruktury technicznej w ramach zadania pn. „Budowa infrastruktury na oś. Jana Pawła II w Grajewie”.            
Zgodnie art. 11a ust. 1, art. 11f ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz.U. Nr 80, poz. 721 ze zm.) - zawiadamiam, że na wniosek inwestora – Burmistrza Miasta Grajewo ul. Strażacka 6A, 19-200 Grajewo  – Starosta Grajewski wydał w dniu 05.01.2010r. decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej   obejmującej budowę kanalizacji deszczowej, kanalizacji sanitarnej, wodociągu, ścieżek rowerowych, wraz  z przebudową kolidującej infrastruktury technicznej w ramach zadania pn. „Budowa infrastruktury na oś. Jana Pawła II w Grajewie”.
 Decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, jest jednocześnie decyzją zatwierdzającą projekt podziału nieruchomości oraz zatwierdzającą projekt budowlany. Nieruchomości wydzielone liniami rozgraniczającymi teren ustalony decyzją o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej stanowią linie podziału nieruchomości i stają się z mocy prawa własnością jednostki samorządu terytorialnego – Miasta Grajewo. Stronami postępowania w sprawie są – właściciele, użytkownicy wieczyści lub zarządcy nieruchomości, położonych na działkach usytuowania obiektu i nieruchomości znajdujących się w obszarze linii rozgraniczających określających niezbędne granice terenu pod projektowane obiekty budowlane.  


Granice lokalizacji inwestycji obejmują następujące nieruchomości:
Działki nr ewid. 2059, 2058, 2057, 2056/1, 2055/12, 2054/7, 2053/12, 2053/11, 2053/10, 2052/11, 2052/10, 2052/3, 4816, 2051/5, 2050/7, 2049/11, 2011/59, 4812/2, 4806, 4793, 4807, 2011/28, 2011/13, 2012/9, 2011/20, 2012/7, 2031/70, 2031/25, 2031/48, 2031/47, 2031/44, 2031/45, 2031/46, 2015, 2031/21, 2011/16, 2031/42, 2031/20, 4810, 4444/2, 2011/19, 2031/82, 2031/87 - obręb ewid. Grajewo.

Działki ulegające podziałowi:
Działka nr ewid. 4812/2 o pow. 0,3204ha na działki:
a). 4812/3 o powierzchni 0,0033ha  
b). 4812/4 o powierzchni 0,3171ha
Działka nr ewid. 4816 o pow. 0,2887ha na działki:
a). 4816/1 o powierzchni 0,0023ha  
b). 4816/2 o powierzchni 0,2864ha
Działka nr ewid. 2058 o pow. 0,4007ha na działki:
a). 2058/2 o powierzchni 0,0395ha
b). 2058/1 o powierzchni 0,1025ha  
c). 2058/3 o powierzchni 0,2587ha
Działka nr ewid. 2052/3 o pow. 0,1076ha na działki:
a). 2052/18 o powierzchni 0,0018ha  
b). 2052/19 o powierzchni 0,1058ha
Działka nr ewid. 2053/10 o pow. 0,1200ha na działki:
a). 2053/19 o powierzchni 0,0064ha  
b). 2053/20 o powierzchni 0,1136ha
Działka nr ewid. 2054/7 o pow. 0,2544ha na działki:
a). 2054/12 o powierzchni 0,0509ha  
b). 2054/11 o powierzchni 0,1626ha
c). 2054/13 o powierzchni 0,0409ha
Działka nr ewid. 2055/12 o pow. 0,2530ha na działki:
a). 2055/14 o powierzchni 0,0751ha  
b). 2055/13 o powierzchni 0,1496ha
c). 2055/15 o powierzchni 0,0283ha
ci).
Działka nr ewid. 2056/1 o pow. 0,6618ha na działki:
a). 2056/5 o powierzchni 0,1165ha  
b). 2056/4 o powierzchni 0,0999ha
c). 2056/3 o powierzchni 0,0041ha
d). 2056/6 o powierzchni 0,4413ha
Działka nr ewid. 2057 o pow. 0,6724ha na działki:
a). 2057/2 o powierzchni 0,0626ha  
b). 2057/1 o powierzchni 0,1624ha
c). 2057/3 o powierzchni 0,4474ha
Działka nr ewid. 2059 o pow. 1,2877ha na działki:
a). 2059/2 o powierzchni 0,1658ha  
b). 2059/1 o powierzchni 0,3208ha
c). 2059/3 o powierzchni 0,8011ha
Działka nr ewid. 2051/5 o pow. 0,0404ha na działki:
a). 2051/7 o powierzchni 0,0030ha  
b). 2051/8 o powierzchni 0,0374ha
Działka nr ewid. 2052/10 o pow. 0,0636ha na działki:
a). 2052/16 o powierzchni 0,0336ha
b). 2052/15 o powierzchni 0,0087ha  
c). 2052/17 o powierzchni 0,0213ha
Działka nr ewid. 2052/11 o pow. 0,0433ha na działki:
a). 2052/14 o powierzchni 0,0055ha  
b). 2052/13 o powierzchni 0,0378ha
Działka nr ewid. 2053/11 o pow. 0,0490ha na działki:
a). 2053/17 o powierzchni 0,0331ha
b). 2053/16 o powierzchni 0,0067ha  
c). 2053/18 o powierzchni 0,0092ha
Działka nr ewid. 2053/12 o pow. 0,0385ha na działki:
a). 2053/15 o powierzchni 0,0118ha 
b). 2053/14 o powierzchni 0,0267ha 

Powyższe oznaczenia interpretować:
ppkt. a) - nr działki ewidencyjnej objętej liniami rozgraniczającymi przedmiotowej inwestycji, które będą przejęte na cele związane z realizacją inwestycji,
ppkt. b), c), d) - nr działki ewidencyjnej po podziale, która znajduje się poza liniami rozgraniczającymi w/w inwestycji i pozostająca własnością dotychczasowego właściciela.

 Zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2000r. NR 98, poz. 1071,  ze zm.) w przypadku zawiadomienia stron przez obwieszczenie - doręczenie uważa się za dokonane    po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.
 Decyzja wraz z załącznikami znajduje się do wglądu w Wydziale Architektoniczno- Budowlanym Starostwa Powiatowego w Grajewie, ul. Strażacka 6B, pokój nr 23, tel. (086) 273-84-70.                    
                                                      
                                                                                                           

                                                                                                            

Komentarze (0)

Dodaj zdjęcie do komentarza (JPG, max 6MB):
Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy mozliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.