poniedziałek, 25 października 2021

Wiadomości

OBWIESZCZENIE

STAROSTY GRAJEWSKIEGO


o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 2044B i części drogi powiatowej nr 1809B na odcinku Białaszewo – do drogi wojewódzkiej nr 668 w km 6+782,4 – 7+314,5.
Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego   (Dz.U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) oraz art. 11d ust. 5 i 6 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz.U. z 2008r. Nr 193, poz. 1194 z późn. zm.) - obwieszcza się, że w dniu 22.07.2010r.  na wniosek Zarządu Powiatu Grajewskiego ul. Strażacka 6B, 19-200 Grajewo, zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 2044B i części drogi powiatowej nr 1809B na odcinku Białaszewo – do drogi wojewódzkiej nr 668 w km 6+782,4 – 7+314,5. 


Zawiadamia się, że decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej będzie jednocześnie decyzją zatwierdzającą projekt podziału nieruchomości a także zatwierdzającą projekt budowlany.
Granice lokalizacji inwestycji obejmują następujące nieruchomości:                                    
Działki nr ewid. 832/4, oraz na części działek nr: 777, 806/9, 834 - obręb ewid. Białaszewo.

Działki ulegające podziałowi:
Działka nr ewid. 777 o pow. 0,6000ha na działki:
a). 777/1 o powierzchni 0,0002ha
b). 777/2 o powierzchni 0,5998ha
Działka nr ewid. 806/9 o pow. 0,0275ha na działki:
a). 806/11 o powierzchni 0,0107ha
b). 806/12 o powierzchni 0,0168ha
Działka nr ewid. 834 o pow. 0,2600ha na działki:
a). 834/1 o powierzchni 0,0035ha
b). 834/2 o powierzchni 0,2565ha

Powyższe oznaczenia interpretować:
ppkt. a) - nr działki ewidencyjnej objętej liniami rozgraniczającymi przedmiotowej inwestycji, które będą przejęte na cele związane z realizacją inwestycji,
ppkt. b) - nr działki ewidencyjnej po podziale, która znajduje się poza liniami rozgraniczającymi w/w inwestycji i pozostająca własnością dotychczasowego właściciela.

Wszystkie strony postępowania zawiadamia się, że z dokumentacją dotyczącą przedmiotowej sprawy można zapoznać się oraz zgłaszać uwagi i wnioski w trakcie prowadzonego postępowania w pokoju nr 24 Starostwa Powiatowego w Grajewie, ul. Strażacka 6B tel. 862738470,  w terminie 14 dni od publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia.


Po tym terminie sprawa zostanie rozpatrzona w oparciu o posiadane dowody i materiały.


                                                                                                                 Z up. Starosty
                                                                                                     Mariusz Mikielski

poniedziałek, 25 października 2021

Kronika 997 - Ełk

Komentarze (0)

Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy mozliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.