Wiadomości

OBWIESZCZENIE

OB W I E S Z C Z E N I E
o  wszczęciu  postępowania


 Zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego /Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz.  1071 z póź. zm./ w związku z art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane /t. j. Dz. U. Nr 207 z 2003 r. poz. 2016 z póź. zm./

z a w i a d a m i a  się, że w dniu 24 maja 2010 r. zostało wszczęte na wniosek Gminy Rajgród ul. Warszawska 32 19-206 Rajgród postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia na budowę kanalizacji sanitarnej i wodociągu rozdzielczego w Rajgrodzie w ulicach Ostejki, Piaski, Żabia, Plancik, Warszawska, obejmujące nieruchomości o nr: 

 Rajgród (obręb nr 1)

63/11, 67, 88/2, 161/3, 240, 316, 329, 358, 457, 458, 460, 461, 463, 471, 481/4, 482/1, 494, 496, 497, 498, 500, 501, 512, 612/2, 612/3, 612/4, 613, 615, 626, 627, 633, 637, 638, 639/2, 640, 641, 642, 643/2, 644, 649, 650, 651, 654/1, 654/2, 655, 656, 657, 658, 659, 662, 665, 667, 668, 670, 671, 672, 675, 676, 679, 680, 681, 683, 692, 693, 694, 695, 696, 699/1, 699/2, 701/1, 701/2, 702, 842/13, 842/16, 842/19, 843/5, 865, 866, 867, 868, 872/1, 872/2, 873, 874, 875/1, 875/2, 876, 877, 878/5, 878/8, 882/1, 882/2, 885/1, 900/2, 901, 902, 903/2, 904/4, 1000, 1012, 1013, 1014, 1015/3, 1015/4, 1015/5, 1015/6, 1015/8, 1015/11, 1015/13, 10148/10, 1018/25, 1021, 1025/1, 1076, 1077, 1083, 1084, 1087, 1088, 1089, 1090/2.


 W ciągu 14 dni od daty ukazania sie obwieszczenia w tut. Starostwie Powiatowym w Grajewie pokój nr 23 można zapoznać się  z zamierzeniami inwestycyjnymi wnioskodawcy oraz zgłosić ewentualne zastrzeżenia i wnioski.

Grajewo, dnia 21.06.2010 r.
WA 7351-116/10

Komentarze (0)

Dodaj zdjęcie do komentarza (JPG, max 6MB):
Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy mozliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.