sobota, 25 czerwca 2022

Wiadomości

OBWIESZCZENIE

STAROSTY GRAJEWSKIEGO


o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej pn. „Przebudowa drogi powiatowej ul. Elewatorskiej w Grajewie” w ramach zadania inwestycyjnego “Poprawa dostępności do przemysłowej części Miasta Grajewo z sieci dróg krajowych”.
Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego  (Dz.U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) oraz art. 11d ust. 5 i 6 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz.U. z 2008r. Nr 193, poz. 1194 z późn. zm.) - obwieszcza się, że w dniu 25 sierpnia 2009 r.  na wniosek Zarządu Powiatu Grajewskiego, zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. Przebudowa drogi powiatowej ul. Elewatorskiej w Grajewie” w ramach zadania inwestycyjnego “Poprawa dostępności do przemysłowej części Miasta Grajewo z sieci dróg krajowych” – w km 0+000,00 – 0+732,50 drogi powiatowej nr 2630B; km 0+929,00 – 1+000,00 drogi gminnej nr 102947B. 
Zawiadamia się, że decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej będzie jednocześnie decyzją zatwierdzającą projekt podziału nieruchomości a także zatwierdzającą projekt budowlany.


Granice lokalizacji inwestycji obejmują następujące nieruchomości:                                    
Działki nr ewid. 3118, 3204, 3301/7, 3203 - obręb ewid. Grajewo.
Działki ulegające podziałowi:
Działka nr ewid. 3198 o pow. 1,2306ha na działki:
a). 3198/2 o powierzchni 1,0991ha b). 3198/1 o powierzchni 0,1315ha
Działka nr ewid. 3197 o pow. 0,5751ha na działki:
a). 3197/1 o powierzchni 0,5609ha b). 3197/2 o powierzchni 0,0142ha
Działka nr ewid. 3299/2 o pow. 0,0507ha na działki:
a). 3299/5 o powierzchni 0,0478ha b). 3299/4 o powierzchni 0,0029ha
Działka nr ewid. 3301/8 o pow. 1,2838ha na działki:
a). 3301/31 o powierzchni 1,2121ha b). 3301/32 o powierzchni 0,0717ha
Działka nr ewid. 3200 o pow. 76616ha na działki:
a). 3200/1 o powierzchni 7,6458ha   b). 3200/2 o powierzchni 0,0158ha
Działka nr ewid. 3202 o pow. 4,3314ha na działki:
a). 3202/1 o powierzchni 4,1900ha   b). 3202/2 o powierzchni 0,1414ha
Działka nr ewid. 3206/1 o pow. 1,1218ha na działki:
a). 3206/3 o powierzchni 0,9375ha   b). 3206/4 o powierzchni 0,0583ha
c). 3206/5 o powierzchni 0,1260ha

Powyższe oznaczenia interpretować:
ppkt. b) - nr działki ewidencyjnej objętej liniami rozgraniczającymi przedmiotowej inwestycji, które będą przejęte na cele związane z realizacją inwestycji,
ppkt. a), c) - nr działki ewidencyjnej po podziale, która znajduje się poza liniami rozgraniczającymi w/w inwestycji i pozostająca własnością dotychczasowego właściciela.
Wszystkie strony postępowania zawiadamia się, że z dokumentacją dotyczącą przedmiotowej sprawy można zapoznać się oraz zgłaszać uwagi i wnioski w trakcie prowadzonego postępowania w pokoju nr 24 Starostwa Powiatowego w Grajewie, ul. Strażacka 6B tel. 862738470, w terminie 14 dni od publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia.
Po tym terminie sprawa zostanie rozpatrzona w oparciu o posiadane dowody i materiały.


                                                                                                                 Z up. Starosty  Mariusz Mikielski

Komentarze (0)

Dodaj zdjęcie do komentarza (JPG, max 6MB):
Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy mozliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.