niedziela, 5 lutego 2023

Wiadomości

  • 1 komentarzy
  • 7546 wyświetleń

Nieodpłatna pomoc prawna

Informacja

Zgodnie z ustawą   z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2015r., poz.1255), w  styczniu  br. na terenie powiatu 

grajewskiego  uruchomiono 2 Punkty Nieodpłatnej Pomocy Prawnej tj.:
 

 Punkt  w Szczuczynie  zlokalizowany w  Urzędzie Miasta, 

 Punkt w Grajewie zlokalizowany  w Klubie Seniora przy ul. Konstytucji 3 Maja 2B.

 

Punkty  są czynne w każdy dzień tygodnia (za wyjątkiem sobót i dni ustawowo wolnych od  pracy) w godz. 12.00 - 16.00. 


Z nieodpłatnej pomocy prawnej mogą skorzystać mieszkańcy powiatu, którzy spełniają warunki określone w w/w ustawie. Zgodnie z ustawą  nieodpłatna pomoc prawna przysługuje osobie:

    której w okresie 12 miesięcy poprzedzających zwrócenie się o udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej 

   na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2015 r. poz. 163, z późn. zm.2)) i wobec której w tym okresie nie wydano decyzji o 

   zwrocie nienależnie pobranego świadczenia, lub

    która posiada ważną Kartę Dużej Rodziny, o której mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. poz. 1863), lub

   która uzyskała zaświadczenie, o którym mowa w ustawie z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego (Dz. U. z 2014 r. poz. 1206 oraz z 2015 r. poz. 693), lub

    która posiada ważną legitymację weterana albo legitymację weterana poszkodowanego, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o 

   weteranach działań poza granicami państwa (Dz. U. Nr 205, poz. 1203), lub

    która nie ukończyła 26 lat, lub

    która ukończyła 65 lat, lub

    która w wyniku wystąpienia klęski żywiołowej, katastrofy naturalnej lub awarii technicznej znalazła się w sytuacji zagrożenia lub poniosła straty.


W styczniu br. dyżurujący prawnicy w punkcie  w  Grajewie udzielili  porad 25 uprawnionym osobom,  a  w  punkcie w  Szczuczynie  15  osobom.


Antoni Milewski
Sekretarz Powiatu

 


ZOBACZ TEŻ:
Bezpłatne porady prawne

 

Komentarze (1)

jaki prawnik udziela tych porad

Dodaj zdjęcie do komentarza (JPG, max 6MB):
Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy mozliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.