Wiadomości

Nadleśnictwo Rajgród - OGŁOSZENIE

 

O G Ł O S Z E N I E

Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe
Nadleśnictwo Rajgród

ogłasza publiczny pierwszy przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż
nieruchomości zabudowanej

 

ORGANIZATOR PRZETARGU /SPRZEDAJĄCY/:

Skarb Państwa - Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe
Nadleśnictwo Rajgród z siedzibą w Tamie, Tama 2, 19-206 Rajgród
tel. 86 273 33 10, e-mail: rajgrod@bialystok.lasy.gov.pl,
NIP: 7190002401, REGON 450018224
Strona internetowa Nadleśnictwa Rajgród: https://rajgrod.bialystok.lasy.gov.pl/


Podstawa prawna:

1.  Art. 38 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (tj. Dz.U. 2023 poz. 1356);

2.  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 kwietnia 2007 r. w sprawie  szczegółowych warunków i trybu przeprowadzania przetargu publicznego oraz sposobu i warunków przeprowadzania negocjacji cenowej w przypadku sprzedaży lasów, gruntów i innych nieruchomości znajdujących się w zarządzie Lasów Państwowych (Dz.U. 2007 nr 78 poz. 532)

   1. Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej:                         
·         Księga wieczysta Nr LM1G/00008417/7w Sądzie Rejonowym w Łomży XI Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Grajewie
·         Działka Nr 14/25
·         Sposób korzystania: Ls – LASY, RIVb, RV
·         Właściciel: SKARB PAŃSTWA PAŃSTWOWE GOSPODARSTWO LEŚNE LASY PAŃSTWOWE NADLEŚNICTWO RAJGRÓD

 

   2.  Oznaczenie nieruchomości według danych z ewidencji gruntów i budynków:

·         Działka nr 14/25 o powierzchni 0,4867ha grunty:

- Lasy (Ls) – 0,0287ha;
- RIVb  - 0,3329ha;
- RV - 0,1251ha.

Województwo  PODLASKIE, Powiat  GRAJEWSKI, RAJGRÓD OBSZAR WIEJSKI
Jednostka ewidencyjna 200404_5RAJGRÓD OBSZAR WIEJSKI, obręb: 0028 WOŹNAWIEŚ
Jednostka rejestrowa G.1   

Księga wieczysta:  LM1G/00008417/7
Własność: (1/1) SKARB PAŃSTWA
Zarząd: (1/1) PAŃSTWOWE GOSPODARSTWO LEŚNE LASY PAŃSTWOWE NADLEŚNICTWO RAJGRÓD z siedzibą: Tama 2, 19-206 Rajgród

   3. Powierzchnia nieruchomości: 4867m2

   4. Opis nieruchomości:

Działka położona na skraju zabudowy mieszkalnej wsi Czarna Wieś, najbliższe otoczenie stanowi zabudowa mieszkalna wsi Czarna Wieś.

·         Działka oznaczona nr 14/25 o powierzchni 4867m2, ogrodzona siatką leśną  o wysokości 140 cm na słupach stalowych. Teren działki zabudowany infrastrukturą oczyszczalni ścieków, porośnięty drzewami i krzewami samosiejkami.  

·         Komora kraty koszowej wykonana z kręgów betonowych D=1,2m o ogólnym zgłębieniu h=3,05m. W komorze zainstalowana jest krata koszowa z wyciągiem ręcznym. Objętość komory = 3,45m3.

·         Pompownia ścieków zbiornik pompowni ścieków wykonany z rur żelbetowych typu VIPRO o średnicy d=1,8m. Kubatura studni roboczej 2,54m3.  W obiekcie zastosowano 2 pompy zatapialne o wydajności q = 2-7 l/sek., kominek wywietrznika, drabinkę zejściową, 2 przewody tłoczne z rur stalowych gwintowanych, ocynkowanych o średnicy 2,5’’.

·         Piaskownik pionowy komora rozprężania - wykonany z kręgów betonowych D = 1,2m oraz wysokości leja na piasek h=0,4m i całkowitej wysokości h= 2,0m, żeliwna rura d= 0,15m, na której zamontowana jest zasuwa klinowa, kielichowa DN150.

·         Komora rozdziału ścieków – żelbetowa wykonana z rury VIPRO o średnicy 1,6m i wysokości 1,5m z 2 zasuwami klinowymi (kołnierzowe, żeliwne DN100). Objętość komory 3,02m3.

·         Komory wielofunkcyjne typu „Mikroreaktor” – wymiary zbiornika 2,44m x 7,10m, wysokości h=2,44m., objętość zbiornika 42,27m3. W zbiornikach zastosowano zintegrowane urządzenia napowietrzająco-spustowe: napowietrzacz śmigłowy /UNC/ o poborze mocy N=1,7kW i zdolności natlenienia OC = 1,2kgO2/h oraz koryto spustowe o mocy silnika n=0,55kW.

·         Poletka do suszenia osadu – wymiary jednego poletka: 12,6m x 6,3m, powierzchnia jednego poletka 79,38m2. Podłoże poletek ze żwiru, w warstwie filtracyjnej drenaż d=100mm.;  skład osadu wysuszonego o wymiarach 4,2 x 8,4m  i powierzchni 35,28m2.

·         Przyłącze energetyczne – szafka rozdzielcza pompowni ścieków P-2 zasilana jest kablem YAKY4 x 25mm2 ze słupa energetycznego. Długość przyłącza 90m. na słupie zainstalowano zabezpieczenie wzdłużne w postaci bezpieczników 35/63A. Trasa kablowa biegnie przez drogę, a następnie do rozdzielnicy R. Rozdzielnica R to szafka typu SOT z blachy aluminiowej.

·         Ogrodzenie – o wysokości 1,40m i długości 175m, na słupach stalowych, wykonane z siatki leśnej. 

   5. Przeznaczenie nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego

Działka obecnie nie ma uchwalonego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Dla nieruchomości nie zostały określone warunki zabudowy terenu oraz nie ustalono lokalizacji inwestycji celu publicznego.

   6. Sposób zagospodarowania nieruchomości:

Na terenie nieruchomości znajduje się oczyszczalnia ścieków – niesprawna

   7. Obciążenia nieruchomości: brak

   8. Zobowiązania, których przedmiotem jest nieruchomość: do oczyszczalni są przyłączone prywatne posesje, z których Nadleśnictwo jest zobowiązane odprowadzać ścieki na podstawie zawartych umów.

   9. Informacja o wpisie nieruchomości do rejestru zabytków:

Nieruchomość nie jest wpisana do rejestru zabytków.

   10. Cena wywoławcza nieruchomości: 119 376,00 PLN netto, do której doliczony zostanie należny w dniu podpisania umowy podatek VAT 

   11. Dodatkowe informacje:

Z dodatkowymi informacjami dotyczącymi nieruchomości można zapoznać się w dniach od 23.02.2024 roku do 25.03.2024 roku, w godzinach 7.00 - 15.00, w siedzibie sprzedającego: Nadleśnictwo Rajgród w Tamie, Tama 2, 19-206 Rajgród, pokój  nr 1, tel. 86 273 32 65.

   12. Termin i miejsce przetargu:

Otwarcie ofert nastąpi dnia 26.03.2024 roku o godzinie 1100 w siedzibie sprzedającego:
Nadleśnictwo Rajgród w Tamie, Tama2, 19-206 Rajgród, sala konferencyjna pokój nr 5

   13. Wysokość wadium, jego forma, termin i sposób wniesienia:

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w wysokości 11937,60 - PLN, w terminie do dnia 26.03.2024 roku do godziny 10.15.

Wadium może być wniesione w formie:

·     Pieniężnej:

- na rachunek bankowy Nadleśnictwa Rajgród nr:

88 2030 0045 1110 0000 0184 2200 BNP Paribas Bank Polska S.A.
z dopiskiem w tytule przelewu: „Przetarg na sprzedaż nieruchomości w Czarnej Wsi, zabudowanej oczyszczalnią ścieków”.

Wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli w podanym terminie znajdzie się na rachunku bankowym sprzedającego.

·         Gwarancji bankowej.

Wniesienie wadium w formie gwarancji bankowej będzie skuteczne, jeżeli w podanym terminie w postaci oryginału dokumentu zostanie dostarczone do sekretariatu sprzedającego, Tama 2, 19-206 Rajgród.

Wadium zwraca się w terminie 3 dni od dnia odwołania albo zamknięcia przetargu, za wyjątkiem: 
- osób fizycznych, którym przysługuje prawo do rekompensaty w formie zaliczenia wartości nieruchomości pozostawionych poza obecnymi granicami Rzeczpospolitej Polskiej na poczet ceny sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa, zgodnie z ustawą z dnia 08 lipca 2005 r. o realizacji prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczpospolitej Polskiej (Dz. U. z 2017 r. poz. 2097) zwolnione są z obowiązku wniesienia wadium do wysokości kwoty nieprzekraczającej wysokości potwierdzonego prawa do rekompensaty, jeżeli do zgłoszenia dołączą:

·         pisemne zobowiązanie do uiszczenia kwoty równej wysokości niewniesionego wadium, ustalonego dla uczestników przetargu, w przypadku uchylenia się od zawarcia umowy sprzedaży,

·         oryginał prawomocnych decyzji wojewody potwierdzających prawo do rekompensaty wydanych na podstawie ustawy z dnia 08.07.2005 r. albo oryginał zaświadczenia lub prawomocnych decyzji potwierdzających prawo do rekompensaty wydanych na podstawie odrębnych przepisów, z których nie zostało zrealizowane prawo do rekompensaty z adnotacją wojewody, który wydał decyzję lub wojewody właściwego ze względu na siedzibę starosty, który wydał zaświadczenie, o wybranej formie realizacji prawa do rekompensaty poprzez zaliczenie wartości nieruchomości pozostawionych na poczet ceny sprzedaży oraz wysokości rekompensaty,

·       w przypadku spadkobierców osób wskazanych w zaświadczeniach lub decyzjach także postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku lub o dziale spadku. 

Osoba zwolniona z obowiązku wniesienia wadium w części, aby zostać dopuszczona do przetargu zobowiązana jest wnieść pozostałą część wadium na ogólnych warunkach, określonych w ogłoszeniu.

·       Wadium wniesione w pieniądzu przez uczestnika przetargu, który wygrał przetarg, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.

·       Wadium wniesione w formie gwarancji bankowej przez uczestnika przetargu, który wygrał, podlega zwrotowi niezwłocznie po wpłaceniu kwoty równej cenie nabycia nieruchomości.

   14. Termin i miejsce składania ofert:

Oferty należy złożyć do dnia 26.03.2024 roku do godziny 10.15 w siedzibie sprzedającego: Nadleśnictwo Rajgród w Tamie, Tama 2, 19-206 Rajgród.

   15. Elementy oferty, które będą miały wpływ na jej ocenę:

Złożone oferty będą oceniane pod kątem oferowanej ceny, zachowania przeznaczenia nieruchomości do prowadzenia oczyszczalni ścieków oraz posiadania uprawnienia do odbioru ścieków na terenie Gminy Rajgród zgodnie z ustawą z dnia 7 czerwca 2001 r.   o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. z 2020 r. poz. 2028)

  16. Sposób oceny elementów oferty o których mowa w pkt. 15

Oferty zostaną sprawdzone pod kątem spełnienia wymogów wskazanych z niniejszym ogłoszeniem oraz ocenione wg. następujących kryteriów:

·         W kryterium posiadania uprawnienia do odbioru ścieków na terenie Gminy Rajgród dokonana zostanie ocena w formule spełnia/nie spełnia. Oferty, które nie spełnią niniejszego kryterium zostaną odrzucone.

Pozostałe dwa kryteria zostaną ocenione w formie punktowej przy czym  w kryterium ceny można uzyskać maksymalnie 90 punktów natomiast w kryterium zachowania przeznaczenia nieruchomości 10 punktów. Łącznie w punktowanych kryteriach można uzyskać 100 punktów.

a.            Wartość punktowa kryterium cena:

              Cob

C =      x 90% x 100pkt

                Cn

Przez kryterium cena rozumie się cenę netto(cenę ofertową) za nieruchomość. Do ceny uzyskanej w przetargu zostanie doliczony VAT wg stawki obowiązującej w dniu zawarcia umowy sprzedaży

C - liczba punktów przyznana ofercie za spełnienie kryterium „cena” 
Cn - cena oferty najwyższej spośród ofert ocenianych
Cob- cena oferty badanej (ocenianej) 

90% - waga kryterium

b.    Wartość punktowa w kryterium zachowania przeznaczenia nieruchomości:

Jeżeli oferent wskaże w ofercie, że przeznaczy zakupioną nieruchomość na cel dalszego prowadzenia oczyszczalni ścieków otrzyma 10 punktów  w tym kryterium. W przeciwnym przypadku przyznane zostanie 0 punktów w tej kategorii.

Jako najkorzystniejsza zostanie wybrana oferta osoby lub podmiotu uprawnionego do odbioru ścieków na terenie Gminy Rajgród, uzyska największą liczbę punktów.


   17. Termin zapłaty ceny nabycia nieruchomości

Uzyskana w przetargu cena za nieruchomość płatna jest jednorazowo, nie później niż 1 dzień przed wyznaczoną datą podpisania umowy notarialnej.

Koszty notarialne ponosi sprzedający.

   18. Informacja o skutkach nie zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości bez usprawiedliwionej przyczyny.

Sprzedający informuje, że jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie zawrze bez usprawiedliwionej przyczyny umowy sprzedaży nieruchomości w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, o którym mowa w par. 8 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 20 kwietnia 2007 roku w sprawie szczegółowych warunków i trybu przeprowadzenia przetargu publicznego oraz sposobu i trybu przeprowadzania negocjacji cenowej w przypadku sprzedaży lasów, gruntów i innych nieruchomości znajdujących się w zarządzie Lasów Państwowych (Dz.U.2007 nr 78, poz. 532 z dnia 04.05.2007r.), sprzedający może odstąpić od zawarcia umowy, a wniesione wadium nie podlega zwrotowi. 

   19. Sprzedającemu przysługuje prawo do zamknięcia przetargu bez wyboru jakiejkolwiek oferty.

   20. Oferta powinna zawierać:

·         Imię, nazwisko i adres albo nazwę, siedzibę i adres oferenta
·         Numery PESEL, NIP i REGON oferenta o ile spoczywa na nim obowiązek ich uzyskania
·         Numer rachunku bankowego oferenta
·         Datę sporządzenia oferty
·         Oferowaną cenę netto, do ceny uzyskanej w przetargu zostanie doliczony VAT wg stawki obowiązującej w dniu zawarcia umowy sprzedaży
·         Sposób zapłaty ceny
·         Sposób proponowanego wykorzystania nieruchomości
·         Określenie jakim uprawnieniem do odbioru ścieków na terenie Gminy Rajgród posiada oferent.
·         Oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami przetargu i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń.
·         Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby przeprowadzonego przetargu
·         Do oferty należy dołączyć dowód wniesienia wadium.

   21. Dodatkowe informacje

Po rozstrzygnięciu przetargu Nabywca jest zobowiązany do przejęcia zobowiązań odbioru ścieków od osób i podmiotów przyłączonych przed datą sprzedaży i utrzymania ich przez okres minimum 2 lat.

 

Tama; dn. 23.02.2024 r.
W zastępstwie zastępca Nadleśniczego Nadleśnictwa Rajgród
Mariusz Kimszal

 

piątek, 19 kwietnia 2024

Głos na TAK - Dariusz Latarowski

piątek, 19 kwietnia 2024

Zablokowana droga S61 Guty-Szczuczyn

Komentarze (0)

Dodaj zdjęcie do komentarza (JPG, max 6MB):
Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy mozliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.