Oferty i promocje

 • 4 komentarzy
 • 6401 wyświetleń

Nabór na wolne stanowisko

BURMISTRZ  MIASTA  GRAJEWO
OGŁASZA  OTWARTY I KONKURENCYJNY NABÓR
NA  WOLNE  STANOWISKO  URZĘDNICZE  PODINSPEKTORA 
W WYDZIALE NIERUCHOMOŚCI I PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO

Nazwa i adres jednostki: Urząd Miasta Grajewo, ul. Strażacka 6A, 19-200 Grajewo,

 

Określenie stanowiska: podinspektor w Wydziale Nieruchomości i Planowania Przestrzennego

 1. Wymagania niezbędne związane ze stanowiskiem (konieczne do podjęcia pracy):
 1. posiadanie obywatelstwa  polskiego,
 2. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 3. posiadanie kwalifikacji zawodowych wymaganych do wykonywania pracy na stanowisku podinspektora,
 4. posiadanie minimum rocznego stażu pracy,
 5. brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 6. nieposzlakowana opinia,
 7. posiadanie wykształcenia wyższego magisterskiego na kierunku gospodarka przestrzenna lub inżynierskiego na tym samym kierunku,
 8. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na w/w stanowisku.

 

 1. Wymagania dodatkowe  związane ze stanowiskiem (pozostałe wymagania pozwalające na optymalne wykonywanie zadań):
 1.  posiadanie doświadczenia zawodowego, w szczególności  w administracji samorządowej,
 2. umiejętność sporządzania pism urzędowych,
 3. znajomość obsługi komputera i podstawowych programów komputerowych,
 4. samodzielność, umiejętność organizacji pracy,
 5. komunikatywność, odpowiedzialność, systematyczność, dokładność,
 6. sumienność, dobra organizacja pracy, zaangażowanie, inicjatywa.
   
 7. Zakres zadań wykonywanych w szczególności  na stanowisku :
 8. sprawne  i terminowe załatwianie spraw urzędowych,
 9. systematyczne zapoznawanie się z obowiązującymi przepisami prawa niezbędnymi do prawidłowego wykonania obowiązków służbowych i ich stosowanie w praktyce,
 10. opracowywanie informacji i propozycji do projektu budżetu miasta w zakresie powierzonych obowiązków,
 11. prowadzenie postępowań w sprawach o wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania przestrzennego,
 12. prowadzenie rejestru (także graficznego) wydawanych decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania przestrzennego,
 13. przygotowywanie decyzji stwierdzających wygaśnięcie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania przestrzennego,
 14. prowadzenie spraw związanych z ochroną konserwatorską zabytków i innych wynikających ze współdziałania z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków ,
 15. prowadzenie rejestru zabytków (gminnej ewidencji zabytków) i spraw dotyczących ochrony zabytków,
 16. przygotowywanie postanowień opiniujących projekty podziału nieruchomości,

 

 1. Informacja o warunkach pracy na stanowisku  podinspektora:

Miejsce pracy

Praca w budynku Urzędu i poza nim. Warunki pracy bezpieczne. Budynek Urzędu piętrowy nie   dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych poruszających się na  wózkach inwalidzkich. Brak windy.

Stanowisko pracy

Stanowisko pracy związane z analizą i stosowaniem przepisów prawa  oraz obsługą  komputera i urządzeń biurowych. Współpraca z pracownikami Urzędu, korespondencja tradycyjna i  e-mailowa, przemieszczanie się wewnątrz budynku Urzędu.

Na stanowisku pracy brak specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom  niewidomym.

7. Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych: W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia Ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miasta Grajewo, w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, był niższy niż 6 %.

8. Wymagane dokumenty:

 1. formularz zgłoszeniowy,
 2. kserokopia dowodu osobistego,
 3. kserokopie świadectw pracy dokumentujących co najmniej roczny okres zatrudnienia lub - w przypadku pozostawania pracownika w stosunku pracy w czasie naboru - zaświadczenie pracodawcy o zatrudnianiu pracownika, zawierające informacje o  długości okresu zatrudnienia,
 1. kserokopie dokumentów poświadczających posiadanie wykształcenia wyższego magisterskiego na kierunku gospodarka przestrzenna lub inżynierskiego na tym samym kierunku,
 1. podpisane czytelnie przez kandydata i złożone na oddzielnych kartkach pisemne oświadczenia:
  • o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
  • o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych  oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,
  • o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
  • o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celu rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2016r. poz. 922,
  • o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku  podinspektora,
 2. w przypadku gdy kandydat zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art.13a ust.2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 902) - kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.

W przypadku gdy kandydat posiada doświadczenie zawodowe należy dołączyć dokumenty potwierdzające.

Każdy dokument składany w formie kserokopii musi być na każdej stronie potwierdzony za zgodność z oryginałem przez składającego ofertę poprzez umieszczenie na kserokopii zwrotu „stwierdzam zgodność z oryginałem”, miejscowość, data, czytelny podpis.

Dokumenty składane w oryginale muszą być podpisane  przez podmiot wystawiający dokument, a w przypadku dokumentów wystawianych przez kandydata podpisane czytelnie przez niego.

9. Wymiar etatu: 1 etat.

10. Określenie terminu  i miejsca składania dokumentów:

Wzór Formularza zgłoszeniowego niezbędny do złożenia oferty pracy dostępny jest do pobrania na stronie    http://bip.um.grajewo.pl w zakładce Informacje i ogłoszenia bądź w sekretariacie Urzędu Miasta Grajewo w godz. pracy Urzędu tj.  w poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek od 730 – 1530,   w środę od 730 – 1700.

Wypełniony formularz zgłoszeniowy oraz wymagane dokumenty należy złożyć w sekretariacie Urzędu Miasta Grajewo, ul. Strażacka 6A, w zaklejonej kopercie z podanym imieniem, nazwiskiem i adresem kandydata i kontaktowym numerem telefonu oraz dopiskiem:

„dotyczy naboru na stanowisko podinspektora w Wydziale Nieruchomości i Planowania Przestrzennego” w terminie do 17 października 2016 r. do godz. 1530. Decyduje data wpływu oferty do sekretariatu Urzędu.

Burmistrz Miasta  informuje kandydatów, że oferty niekompletne tj. nie zawierające wszystkich obowiązkowo wymaganych  dokumentów i danych wymaganych w dokumentach oraz  złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Nie dopuszcza się uzupełniania dokumentów złożonych w ofertach po upływie terminu składania   ofert.

Po upływie terminu składania ofert Komisja powołana przez Burmistrza  dokona oceny formalnej złożonych  ofert poprzez porównanie dokumentów i danych w nich zawartych z  wymaganiami formalnymi określonymi w Ogłoszeniu. Oferty nie spełniające ustalonych wymagań zostaną odrzucone.

Osoby, których oferty spełnią wymagania formalne zostaną dopuszczone do kolejnego etapu procedury  naboru.  O dalszym  przebiegu procedury naboru i terminach kandydaci będą poinformowani telefonicznie bądź  odrębnym  pismem.

Nadesłane oferty nie podlegają zwrotowi.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na  stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta   http://bip.um.grajewo.pl oraz na tablicy informacyjnej w budynku  Urzędu.

11. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 86 273 08 824.

 

Grajewo, 2016-10-06

 

Komentarze (4)

Już mają swojego kandydata?

ten pan pracuje od początku kadencji. Robił kampanie!!! To nazywa się WDG!!!

Dodaj zdjęcie do komentarza (JPG, max 6MB):
Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy mozliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.