czwartek, 28 września 2023

Oferty i promocje

Nabór na stanowisko urzędnicze

Ogłoszenie z dnia 2016-11-04 - Burmistrz Miasta Grajewo ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowisko urzędnicze podinspektora w Wydziale Gospodarki Komunalnej

 

 

Nazwa i adres jednostki: Urząd Miasta Grajewo, ul. Strażacka 6A, 19-200 Grajewo,

1. Określenie stanowiska: podinspektor w Wydziale Gospodarki Komunalnej

2. Wymagania niezbędne związane ze stanowiskiem (konieczne do podjęcia pracy):
1) posiadanie obywatelstwa  polskiego,
2) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
3) posiadanie kwalifikacji zawodowych wymaganych  do wykonywania pracy na stanowisku podinspektora,
4) brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
5) nieposzlakowana opinia,
6) posiadanie wykształcenia wyższego magisterskiego lub inżynierskiego na kierunku energetyka lub kierunkach pokrewnych,
7) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na w/w stanowisku.

3. Wymagania dodatkowe związane ze stanowiskiem (pozostałe wymagania pozwalające na optymalne wykonywanie zadań):
1)  mile widziane doświadczenie zawodowe w administracji,
2) umiejętność sporządzania pism urzędowych,
3) znajomość obsługi komputera i podstawowych programów komputerowych,
4) samodzielność, umiejętność organizacji pracy,
5) komunikatywność, odpowiedzialność, systematyczność, dokładność,
6) sumienność, dobra organizacja pracy, zaangażowanie, inicjatywa.

4. Zakres zadań wykonywanych w szczególności  na stanowisku :
1) realizacja zadań wynikających  z przepisów ustawy Prawo energetyczne, w tym w szczególności:
a) sporządzanie projektów założeń do planu zaopatrzenia  w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla miasta Grajewo,
b) sporządzanie planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla miasta Grajewo;
2) nadzór nad realizacją polityki energetycznej na obszarze gminy, określonej w ,, Założeniach do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe” oraz nad realizacją zadań wynikających z ,, Planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe” - w tym również monitorowanie danych,
3) współpraca z przedsiębiorstwami energetycznymi w celu zapewnienia spójności pomiędzy planami rozwojowymi przedsiębiorców energetycznych a  ,, Założeniami do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe” oraz ,, Planem zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe”,
4) opiniowanie rozwiązań proponowanych do miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w zakresie zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe,
5) uzgadnianie rozwiązań wnioskowanych przez odbiorców lub określonych w trybie ustalenia warunków zabudowy w zakresie gospodarki energetycznej dla nowych inwestycji lub zmiany sposobu użytkowania,
6) opiniowanie i uzgadnianie dla odbiorców energii wyboru nośnika do celów grzewczych dla nowych inwestycji, obiektów modernizowanych oraz w istniejących budynkach  w przypadku zmiany źródła ciepła,
7) uzasadnienie zakresu prac remontowych oraz modernizacyjnych na urządzeniach oraz instalacjach energetycznych na obiektach gminy,
8) prowadzenie bazy danych o gospodarce energetycznej w obiektach gminy,
9) monitorowanie i analiza zużycia energii i poboru mocy w obiektach gminy,
10) nadzór nad funkcjonowaniem oświetlenia ulicznego na terenie gminy,
11) prowadzenie działalności informacyjnej w dziedzinie użytkowania energii i eksploatacji urządzeń energetycznych , skierowanej do użytkowników obiektów komunalnych oraz mieszkańców gminy,
12) propagowanie oszczędzania energii i odnawialnych źródeł energii na terenie gminy, wdrażanie i propagowanie nowych sposobów oszczędności energii,
13) analizowanie zapotrzebowania placówek gminnych w media w celu prawidłowego doboru taryfy, optymalizacji zużycia, oraz usunięcia nieprawidłowości w systemie,
14) świadczenie doradztwa energetycznego dla zarządzających placówkami miejskimi,
15) propagowanie oszczędzania energii i odnawialnych źródeł energii na terenie gminy wdrażanie i propagowanie nowych sposobów oszczędności energii,
16) opracowanie i aktualizacja Planu gospodarki niskoemisyjnej,
17)  koordynacja i monitorowanie realizacji działań w zakresie obniżenia zużycia energii poprawy efektywności energetycznej, wykorzystania Odnawialnych Źródeł Energii i działań modernizacyjnych zmniejszających emisje zanieczyszczeń, wskazanych w Planie Gospodarki Niskoemisyjnej , realizowanych  przez jednostki miejskie,
18) monitorowanie realizacji działań w zakresie obniżenia zużycia energii poprawy efektywności energetycznej, wykorzystania Odnawialnych Źródeł Energii i działań modernizacyjnych zmniejszających emisje zanieczyszczeń, wskazanych w Planie Gospodarki Niskoemisyjnej, realizowanych przez jednostki poza gminne,
19) planowanie środków na zadania Planu Gospodarki Niskoemisyjnej (budżet, Wieloletnia Prognoza Finansowa , aplikacje o środki z funduszy zewnętrznych),
20) koordynacja działań w zakresie kompleksowej informacji dotyczącej energetyki i gospodarki niskoemisyjnej,
21) realizacja zadań wynikających z przepisów Ustawy Prawo energetyczne  w zakresie dodatków energetycznych , w tym przyjmowanie wniosków o przyznanie dodatków energetycznych wraz ze sprawdzeniem prawidłowości ich wypełniania,
22) przygotowanie decyzji o naliczeniu dodatków energetycznych dla osób uprawnionych zgodnie z obowiązującymi  przepisami

 

 

 

. Określenie terminu  i miejsca składania dokumentów:
Wzór Formularza zgłoszeniowego niezbędny do złożenia oferty pracy dostępny jest do pobrania na stronie    http://bip.um.grajewo.pl w zakładce Informacje i ogłoszenia  bądź w sekretariacie Urzędu Miasta Grajewo w godz. pracy Urzędu tj.  w poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek od 730 – 1530,   w środę od 730 – 1700.

Wypełniony formularz zgłoszeniowy oraz wymagane dokumenty należy złożyć w sekretariacie Urzędu Miasta Grajewo, ul. Strażacka 6A, w zaklejonej kopercie z podanym imieniem, nazwiskiem i adresem kandydata i kontaktowym numerem telefonu oraz dopiskiem: „dotyczy naboru na stanowisko podinspektora  w Wydziale Gospodarki Komunalnej ” w terminie do 21 listopada  2016 r. do godz. 1530. Decyduje data wpływu oferty do sekretariatu Urzędu. 

 

Formularz zgłoszeniowy.doc (DOC, 33 KB)

Komentarze (0)

Dodaj zdjęcie do komentarza (JPG, max 6MB):
Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy mozliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.