UWAGA

poniedziałek, 23 maja 2022

Wiadomości

LII Sesja Rady Miasta

Burmistrz Miasta Grajewo ogłasza, że w dniu 29. października 2010 roku   (piątek) o godz. 9 00,  w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Grajewo (sala Nr 29) odbędzie się LII Sesja Rady Miasta Grajewo, która będzie miała charakter zwyczajny.

PORZĄDEK   OBRAD:
1) Otwarcie LII.  Zwyczajnej Sesji Rady Miasta i stwierdzenie jej prawomocności.
2) Przedstawienie porządku Sesji.
3 )Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji Rady Miasta: Nr LI/10 – z dnia 28.09.2010 r.
4) Zapytania i interpelacje radnych.
5 )Sprawozdanie Burmistrza Miasta z działalności międzysesyjnej oraz informacjez realizacji uchwał podjętych na XLIX. i L. Sesji RM.
6) Informacje w sprawie analizy oświadczeń majątkowych (Wojewody, Naczelnika Urzędu Skarbowego, Burmistrza i Przewodniczącego Rady Miasta).
7) Ocena działalności spółek miejskich (PUK, PEC, TBS) za rok 2009 i I półrocze 2010 roku.
8) Ocena działalności zakładów budżetowych za I półrocze 2010 roku.
9) Podjęcie uchwał w sprawach: 
a) uchwalenia „Programu Ochrony Środowiska dla Miasta Grajewo na lata 2010–2013 z perspektywą na lata 2014–2017”;
b) uchwalenia „Planu Gospodarki odpadami na lata 2010-2013 z perspektywą na lata 2014-2021 dla Miasta Grajewo”;
c) uchwalenia „Planu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu miasta Grajewo na lata 2010-2032”;
d) określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie miasta Grajewo;
e) przyjęcia „Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Miasta Grajewo na lata 2010-2015”;
f) uchylająca uchwałę w sprawie upoważnienia Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Grajewie do podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych;
g) przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2011 rok;
h) ustalenia szczegółowego sposobu konsultacji z radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art.3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji;
i) ustalenia liczby nowych licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówkami w 2011 roku;
j) utworzenia wydzielonych rachunków dochodów;
k) zmian w budżecie miasta na 2010 rok.
10) Sprawozdanie Przewodniczącego Rady Miasta z działalności międzysesyjnej.
11) Odpowiedzi na interpelacje,  zapytania i wnioski.
12) Wolne wnioski i informacje.
13) Zamknięcie LII. Sesji Rady Miasta.

Obrady są jawne i dostępne dla obywateli.

Komentarze (0)

Dodaj zdjęcie do komentarza (JPG, max 6MB):
Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy mozliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.