piątek, 28 stycznia 2022

Wiadomości

 • 6 komentarzy
 • 11944 wyświetleń

Konkurs na dyrektora SP4

Burmistrz Miasta Grajewo ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej nr 4 im. H. Sienkiewicza w Grajewie, 19 - 200 Grajewo, ul. Konstytucji 3. Maja 23 

   

 1. Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 6 maja 2003 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze, w poszczególnych typach szkół i placówek ( Dz. U. Nr 89, poz. 826, Nr 189, poz. 1854 ).  

   

 2. Oferty osób przystępujących do konkursu powinny zawierać:  

   

 1. uzasadnienie przystąpienia do konkursu wraz z koncepcją funkcjonowania i rozwoju szkoły;  
 2. życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierający w szczególności informację o stażu pracy pedagogicznej – w przypadku nauczyciela lub pracy dydaktycznej – w przypadku nauczyciela akademickiego;  
 3. akt nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego oraz dokumenty potwierdzające posiadanie wymaganego wykształcenia – w przypadku osoby będącej nauczycielem;  
 4. dyplom ukończenia studiów wyższych oraz dokumenty potwierdzające posiadanie wymaganego stażu pracy, wykształcenia i przygotowania zawodowego – w przypadku osoby niebędącej nauczycielem;  
 5. dyplom ukończenia studiów wyższych lub studiów podyplomowych z zakresu zarządzania albo zaświadczenie o ukończeniu kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą;  
 6. ocenę pracy, o której mowa w § 1 pkt 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 6 maja 2003 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze, w poszczególnych typach szkół i placówek;  
 7. zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym;  
 8. oświadczenie, że kandydat nie był karany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674, Nr 170, poz. 1218, Nr 220, poz. 1600, z 2007 r. Nr 17, poz. 95, Nr 80, poz. 542, Nr 102, poz. 689, Nr 158, poz. 1103, Nr 176, poz. 1238, Nr 191, poz. 1369, Nr 247, poz. 1821 ) oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie dyscyplinarne;  
 9. oświadczenie, że kandydat nie był karany za przestępstwo popełnione umyślnie oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne;   
 10. oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji kierowniczych związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o których mowa w art. 147 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148, Nr 45, poz. 391, Nr 65, poz. 594, Nr 96, poz. 874, Nr 166, poz. 1611, Nr 189, poz. 1851, z 2004 r. Nr 19, poz. 177, Nr 93, poz. 890 ) oraz w art. 31 ust. 1 pkt 4 i ust. 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych ( Dz. U. z 2005 r. Nr 14, poz. 114, Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 79, poz. 551 );  
 11. dane o złożeniu oświadczenia lustracyjnego ( bądź informacji o złożeniu oświadczenia lustracyjnego ) do Podlaskiego Kuratora Oświaty w Białymstoku zgodnie z art. 4 pkt 45 w związku z art. 7 ust. 2, 3 i 3a ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944 – 1990 oraz treści tych dokumentów ( Dz. U. z 2007 r. Nr 83, poz. 561, Nr 85, 571, Nr 115, poz. 789, Nr 165, poz. 1171, Nr 176, poz. 1242 ) natomiast w stosunku do osób, które złożyły oświadczenie przed nowelizacją z dnia 7 września 2007 r. ww. ustawy - dane o ponownym złożeniu oświadczenia lustracyjnego;  
 12. oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych ( Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, Nr 153, poz. 1271, z 2004 r. Nr 25, poz. 219, Nr 33, poz. 285, z 2006 r. Nr 104, poz. 708, Nr 104, poz. 711, z 2007 r. Nr 165, poz. 1170, Nr 176, poz. 1238 ) w celach przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora;

   

   Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym i dopiskiem “Konkurs na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej nr 4 w Grajewie” w terminie do dnia 26 marca 2008 r. do godz. 1500 na adres: Urząd Miasta Grajewo, 19 – 200 Grajewo, ul. Strażacka 6A ( sekretariat ). Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powołana przez Burmistrza Miasta Grajewo. O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.

UM GRAJEWO

czwartek, 27 stycznia 2022

50 osób zakażonych w Grajewie

Komentarze (6)

A po co ten konkurs?? Pani Rząsa już nie będzię dyrektorem??

a żeby nie ustała w działaniach (magielek każdemu sie przyda) :) pozdrawiam i trzymam kciuki za panią -pani jest ok

Takie są przepisy- po 5 latach albo konkurs albo przedłużenie powierzenia.
Pan Burmistrz uważa, ze konkurs jest lepszym rozwiązaniem.

Pani dyrektor może być , ale żeby bardziej zadbała o poziom nauczania bo nasze dzieci cienko piszczą w gimnazjum. A ja mam jeszcze dwójke w czwórce młodszych. pozdrawiam wszystkie panie dyrektorki

Szkoła powinna być "otwrata - ucząca samodzielnie myslec " ale jednocześnie wymagająca dyscypliny. . Zbyt dużą wagę przykłada się do "zadań religijnych". Proszę pomyśleć o zwiększeniu godzi. z w-f, zajęć muzyki, j. obcych - kosztem religii. Czy w dobrym kierunku idziemy ? Teraz jest 2 godz. religii -w tygodniu - przy 1 godz. muzyki, w-f ! Potem dziwimy się że nie zdobywamy medali na olimpiadach, nie mamy znanych wykonawców, muzyków na skalę światową! Proszę pomyśleć o dwóch j. obcych obowiązkowych! Nie mozecie dzieci na siłę pozbawiać "ogólnego rozoju". Kiedyś było przegięcie w jedną stronę ( komunizm) a teraz w drugą ! Dlaczego nie moze być normalnie?? Kościół jest OK . kięża są OK - ale wszystko z umiarem . W pierwszy piątek do kosciała po podpis, w niedzielę, rekolekcje ( kosztem zajęć) po podpis! Dzieci się cieszą - bo mniej zadane! ale czy na egzamiach końcowych ktoś o tym bedzie pamietać ! a w średniej szkole i gimnazjum potrzebne korypetycje - bo uczeń nie radzi sobie z materiałem. Chyba ze to celowe działnie - nauczycieli, dyrekcji ? To co innego - to rozumiem sosób na dodakowy zarobek. Jak szkoła czesto organizauje wyjazdy na lodowisko , basen, do teatru, na zawody sportowe ? Oto wszystko prosze zapytać się przyszłych kandydtów na stanowiska dyrektorów! Ile dzieci zna jęzki obce, umie pływać, grać w tenisa, grać na dowolnym instrumencie muzyczny, tańczyć walca, .. itd.

Ojciec masz racje - dobrze że jeszcze obowiązkowo nie ma słuchania radia maryja - W-F codziennie i basta!!

Dodaj zdjęcie do komentarza (JPG, max 6MB):
Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy mozliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.