piątek, 28 stycznia 2022

Wiadomości

Komunikat UM

Burmistrz Miasta Grajewo organizuje ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż  lokalu użytkowego wraz z oddaniem w wieczyste użytkowanie udziału 111/707 niewydzielonej części gruntu w działce oznaczonej nr 1818/2 o powierzchni 707 m2 stanowiącej własność miasta Grajewo ,położonej w Grajewie na Osiedlu Broniewskiego 3 ,posiadającej urządzona księgę wieczystą Kw –9230 :

 lokal użytkowy o powierzchni 254,13 m2 oraz pomieszczenie przynależne o powierzchni użytkowej 27,35 m2

- cena wywoławcza         -    500.000,00 zł

  wadium                          -     100.000,00 zł         postąpienie    -  5.000,00 zł

- cena wywoławcza udziału w prawie własności gruntu  -   10.000,00 zł

wadium – 2.000,00 zł       postąpienie - 100,00 zł

 Pierwsza opłata za oddanie udziału w nieruchomości gruntowej w wieczyste użytkowanie wynosi 25 % ceny udziału w nieruchomości gruntowej uzyskanej w drodze przetargu. Stawka procentowa opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego wynosi 3 %. Opłatę roczną wnosi się przez cały okres użytkowania wieczystego ,w terminie do dnia 31 marca każdego roku. Wysokość opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej może być aktualizowana, nie częściej niż raz w roku, jeżeli wartość tej nieruchomości ulegnie zmianie.

W/w nieruchomość wolna od obciążeń.Obszar, na którym położona jest przedmiotowa nieruchomość nie posiada aktualnego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.  Przetarg odbędzie się w dniu 20 maja 2008 roku o godz. 1000  w sali Nr 29 Urzędu Miasta Grajewo.

Wadium w ustalonej wysokości należy wpłacić do dnia 16.05.2008 r. w kasie Urzędu Miasta lub na konto Urzędu Miasta Nr 67 1020 1332 0000 1002 0037 7192  w PKO BP S.A. O/ Grajewo /decyduje data wpływu na koncie Urzędu Miasta /. Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu  podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.
 
Wpłacone wadium zostanie  zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości  osobie wygrywającej przetarg lub  zwrócone najpóźniej w ciągu 3 dni od dnia przetargu , jeżeli osoba wpłacająca nie wygra przetargu.  Wadium nie podlega zwrotowi w razie uchylenia się wygrywającego od zawarcia umowy sprzedaży.

Wylicytowana cena sprzedaży nieruchomości  płatna jest jednorazowo najpóźniej  w dniu zawarcia umowy notarialnej. Wygrywający przetarg ponosi koszty sporządzenia umowy notarialnej oraz koszty sądowe. Organizator przetargu może odwołać przetarg jedynie z ważnych powodów.

                 Szczegółowych informacji o warunkach dotyczących przetargu można uzyskać w pokoju Nr 15 Urzędu Miasta Grajewo /codziennie w godzinach  7.30 –15.30 / lub telefonicznie /0-86/ 273-87-87 lub 273-89-14  oraz na stronie internetowej urzędu.

UM Grajewo

 

 

czwartek, 27 stycznia 2022

50 osób zakażonych w Grajewie

Komentarze (0)

Dodaj zdjęcie do komentarza (JPG, max 6MB):
Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy mozliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.