Kraj

Komunikat PUP w Grajewie

 

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

 Powiatowy Urząd Pracy w Grajewie zaprasza instytucje szkoleniowe posiadające aktualny wpis do rejestru instytucji szkoleniowych  do składania ofert na usługę szkoleniową finansowaną z EFS, która będzie prowadzona na podstawie art. 4 pkt 8 Ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2007r. Nr 82 poz. 560):
Tematyka planowanego szkolenia: „Kucharz”
Ilość uczestników: 8 osób bezrobotnych. 
 Zgodnie  z § 31 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie szczegółowych warunków prowadzenia przez publiczne służby zatrudnienia usług rynku pracy  (Dz. U. z 2007 Nr 47, poz. 315) i Zarządzeniem Nr 6/2008 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Grajewie z dnia 1 lipca 2008 r.  przy dokonywaniu wyboru instytucji szkoleniowych, którym zostanie zlecone przeprowadzenie szkoleń, powiatowy urząd pracy uwzględnia w szczególności:
1) zakres i jakość oferowanych programów szkoleń, w tym wykorzystywanie standardów kwalifikacji zawodowych i modułowych programów szkoleń zawodowych, dostępnych w bazach danych prowadzonych przez ministra,
2) kwalifikacje kadry dydaktycznej,
3) dostosowanie ilości i jakości pomieszczeń oraz wyposażenia w sprzęt i pomoce dydaktyczne do potrzeb określonego szkolenia, z uwzględnieniem bezpiecznych i higienicznych warunków pracy i nauki,
4) nadzór wewnętrzny służący podnoszeniu jakości prowadzonego szkolenia,
5) posiadanie przez instytucję szkoleniową certyfikatu jakości usług,
6) sposób sprawdzenia efektów szkolenia,
7) rodzaj dokumentów potwierdzających ukończenie szkolenia i uzyskanie kwalifikacji,
8) koszty szkolenia,
9) zaangażowanie instytucji szkoleniowej w pozyskiwanie miejsc pracy dla przeszkolonych osób.
Program szkolenia zawierać powinien w szczególności:
1) nazwę i zakres szkolenia,
2) czas trwania i sposób organizacji szkolenia,
3) wymagania wstępne dla uczestników szkolenia,
4) cele szkolenia,
5) plan nauczania określający tematy zajęć edukacyjnych oraz ich wymiar, z uwzględnieniem, w miarę potrzeby, części teoretycznej i części praktycznej,
6) treści szkolenia w zakresie poszczególnych zajęć edukacyjnych,
7) wykaz literatury oraz niezbędnych środków i materiałów dydaktycznych,
8) sposób sprawdzania efektów szkolenia.

 Instytucja szkoleniowa w koszcie szkolenia uwzględni również ubezpieczenie uczestników szkolenia od następstw nieszczęśliwych wypadków powstałych w związku ze szkoleniem oraz w drodze do i z miejsca szkolenia, jak też zapewni napoje (kawa, herbata, woda mineralna). Planowany termin rozpoczęcia  szkolenia:  17.08.2009 r.
Oferty można składać według wzoru „wstępna oferta szkoleniowa” oraz „Program szkolenia” stanowiące załączniki do niniejszego zaproszenia do dnia 07.08.2009r. do godz. 15.00  na niżej wskazany adres:
Powiatowy Urząd Pracy
19-200 Grajewo
ul. Strażacka 6
z dopiskiem (oferta szkoleniowa)
UWAGA! Złożenie oferty nie jest jednoznaczne z zaproszeniem Wykonawcy do późniejszych negocjacji.  Oferty, które nie będą złożone zgodnie  ze wzorem, stanowiącym załączniki do niniejszego zaproszenia nie będą podlegały ocenie.

 Grajewo, 29.07.2009r.

Komentarze (0)

Dodaj zdjęcie do komentarza (JPG, max 6MB):
Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy mozliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.