poniedziałek, 26 lutego 2024

Wiadomości

  • 3 komentarzy
  • 10763 wyświetleń

IV Sesja Rady Miasta

W dniu 29 grudnia 2006 roku (piątek) o godz. 12.oo, w siedzibie Urzędu Miasta Grajewo, ul. Strażacka 6 (duża sala konferencyjna), odbędą się obrady IV. Sesji Rady Miasta Grajewo.

Obrady Sesji Rady Miasta są jawne i dostępne dla obywateli.

Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji.
4. Zapytania i interpelacje radnych.
5. Sprawozdanie Burmistrza Miasta z działalności międzysesyjnej.
6. Podjęcie uchwał w sprawach:
a) przedłużenia czasu obowiązywania taryf cen i stawek opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie miasta Grajewo na okres od 01.01.2007r. - do 30.06.2007r.;
b) przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego przy ul. Konstytucji 3. Maja w Grajewie;
c) wyznaczenia przedstawicieli do Walnego Zgromadzenia Stowarzyszenia Samorządów Dorzecza Biebrzy;
d) ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek  i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe, godziny doraźnych zastępstw, dodatku za wysługę lat oraz wysokość i warunki wypłacania nagród;
e) przyjęcia Programu współpracy miasta Grajewo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  w 2007 roku;
f) przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2007 rok;
g) powołania Skarbnika Miasta Grajewo;
h) zmian w budżecie Miasta na 2006 rok;
i) wydatków budżetu Miasta, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2006.
7. Przyjęcie protestu wobec likwidacji kolejowych połączeń regionalnych      na trasie Białystok-Ełk.
8. Sprawozdanie Przewodniczącego Rady Miasta z działań podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
9.  Odpowiedzi na zapytania i interpelacje.
10 .Wolne wnioski, sprawy różne.
11.  Zamknięcie obrad Sesji.

       Przewodniczący Rady Miasta

              mgr Grzegorz Curyło

poniedziałek, 26 lutego 2024

Most nad Narwią przybliży nas do Warszawy

poniedziałek, 26 lutego 2024

Przechwycili blisko 19 ton nielegalnego tytoniu

Komentarze (3)

BASEN BASEN BASEN- RUSZYĆ W KOŃCU SPRAWE BASENU-jedyne misto w województwie które nie ma basenu.

Jak tak dalej pójdzie, to basenów nie będzie nawet w szpitalu...

jeżeli są nadwyszki w budżecie to przekarzcie te pieniadze na cele charytatywne ,a nie nabijacie prywaciarzom kieszenie-dotyczy to koszenia trawy w miesiącu grudniu na obrzeżach miasta grajewa. czy radni w grajewie tego nie widzą (paranoja)

Dodaj zdjęcie do komentarza (JPG, max 6MB):
Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy mozliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.