Wiadomości

  • 3 komentarzy
  • 10371 wyświetleń

IV Sesja Rady Miasta

W dniu 29 grudnia 2006 roku (piątek) o godz. 12.oo, w siedzibie Urzędu Miasta Grajewo, ul. Strażacka 6 (duża sala konferencyjna), odbędą się obrady IV. Sesji Rady Miasta Grajewo.

Obrady Sesji Rady Miasta są jawne i dostępne dla obywateli.

Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji.
4. Zapytania i interpelacje radnych.
5. Sprawozdanie Burmistrza Miasta z działalności międzysesyjnej.
6. Podjęcie uchwał w sprawach:
a) przedłużenia czasu obowiązywania taryf cen i stawek opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie miasta Grajewo na okres od 01.01.2007r. - do 30.06.2007r.;
b) przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego przy ul. Konstytucji 3. Maja w Grajewie;
c) wyznaczenia przedstawicieli do Walnego Zgromadzenia Stowarzyszenia Samorządów Dorzecza Biebrzy;
d) ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek  i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe, godziny doraźnych zastępstw, dodatku za wysługę lat oraz wysokość i warunki wypłacania nagród;
e) przyjęcia Programu współpracy miasta Grajewo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  w 2007 roku;
f) przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2007 rok;
g) powołania Skarbnika Miasta Grajewo;
h) zmian w budżecie Miasta na 2006 rok;
i) wydatków budżetu Miasta, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2006.
7. Przyjęcie protestu wobec likwidacji kolejowych połączeń regionalnych      na trasie Białystok-Ełk.
8. Sprawozdanie Przewodniczącego Rady Miasta z działań podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
9.  Odpowiedzi na zapytania i interpelacje.
10 .Wolne wnioski, sprawy różne.
11.  Zamknięcie obrad Sesji.

       Przewodniczący Rady Miasta

              mgr Grzegorz Curyło

Komentarze (3)

BASEN BASEN BASEN- RUSZYĆ W KOŃCU SPRAWE BASENU-jedyne misto w województwie które nie ma basenu.

Jak tak dalej pójdzie, to basenów nie będzie nawet w szpitalu...

jeżeli są nadwyszki w budżecie to przekarzcie te pieniadze na cele charytatywne ,a nie nabijacie prywaciarzom kieszenie-dotyczy to koszenia trawy w miesiącu grudniu na obrzeżach miasta grajewa. czy radni w grajewie tego nie widzą (paranoja)

Dodaj zdjęcie do komentarza (JPG, max 6MB):
Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy mozliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.