Programy unijne

Granty Na Rzecz Wsi

W I kw. 2006 Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej rozpoczął realizację - za pośrednictwem Fundacji "Polska Wieś 2000 im Macieja Rataja" - nowego programu grantowego Fundacji pn. Program Wspierania Inicjatyw Obywatelskich Na Rzecz Wsi i Terenów Wiejskich.

Celem programu jest pobudzenie aktywności środowisk i organizacji lokalnych oraz stymulowanie lokalnych inicjatyw i współpracy na rzecz rozwoju i promocji wartości związanych z miejscową specyfiką społeczną, kulturową i oświatową. Granty programu - do 10 tys. zł, udzielane w trybie konkursu projektów - będą stanowić wsparcie dla lepszego wykorzystania potencjału rozwojowego terenów wiejskich, poprawy ich konkurencyjności jako miejsca zamieszkania i pracy. Zakres przedmiotowy grantów udzielanych w ramach niniejszego programu może obejmować przedsięwzięcia (zadania) zlokalizowane na terenie wsi lub miast do 10 tys. mieszkańców, dotyczące inicjatyw obywatelskich w dziedzinie:

-oświaty,

-ochrony zdrowia wraz z rehabilitacją leczniczą,

-zachowania i odbudowy dziedzictwa kulturowego oraz kreowania narodowych produktów turystyki kulturowej na terenach wiejskich, w tym w szczególności:
*rewaloryzacji, renowacji, remontu i adaptacji obiektów zabytkowych - także w zakresie infrastruktury technicznej o walorach atrakcji turystycznej - wraz z ich otoczeniem, na cele kulturalne,
*adaptacji, ochrony i zachowania obiektów o znaczeniu symbolicznym dla kultury (np. pola bitew, miejsca pamięci i martyrologii, miejsca kultu)

-zabezpieczenia zabytków ruchomych i nieruchomych przed kradzieżą i zniszczeniem.

O granty mogą ubiegać się organizacje pozarządowe i ich związki, w tym fundacje, stowarzyszenia, organizacje charytatywne, a także parafie i lokalne grupy działania (LGD), posiadające określoną formę prawną oraz inne zorganizowane grupy osób (członków) lokalnych społeczności, realizujące przedsięwzięcia w zakresie inicjatyw obywatelskich.

O granty w ramach niniejszej umowy nie mogą się ubiegać:
- indywidualne osoby fizyczne,
- gminy oraz porozumienia i związki komunalne gmin,
- przedsiębiorstwa komunalne, dla których funkcję organu założycielskiego pełnią
jednostki samorządu terytorialnego lub ich jednostki pomocnicze,
- podmioty określone w art. 3 ust. 4 ustawy z dn. 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

Wnioski w ramach kolejnej, II edycji programu można składać w terminie od 1 do 30 września 2006 r.


Fundacja będzie ogłaszać terminy składania wniosków oraz wymagania dotyczące niezbędnej dokumentacji i warunki jakie muszą spełniać potencjalni beneficjenci przy ubieganiu się o wsparcie w postaci grantów w ramach Programu.

Szczegółowe informacje w sprawie programu małych grantów można uzyskać w Funduszu oraz w Fundacji na Rzecz Rozwoju Wsi "Polska Wieś 2000",01-842 Warszawa, Al. Reymonta 12 A, tel. 022 6637800, gdzie również należy składać wnioski o granty w wyznaczanych przez Fundację terminach.

Do 20 lutego 2006 r. można było składać wnioski w pierwszej edycji Programu Wspierania Inicjatyw Obywatelskich na Rzecz Wsi i Terenów Wiejskich. W związku z nadesłaniem blisko 1000 wniosków w I edycji konkursu, rozpatrywanie projektów i podpisywanie umów z wnioskodawcami, których projekty zakwalifikowano do realizacji zostało zakończone dopiero pod koniec maja br. W podsumowaniu I edycji programu zawarto informacje o składanych projektach, ilości i wielkości udzielonej pomocy oraz wykaz najczęściej popełnianych błędów.

Po analizie doświadczeń pierwszej edycji programu, dn. 17 maja 2006 r. Zarząd Fundacji EFRWP dokonał modyfikacji niektórych zasad regulaminowych programu (zmodyfikowane dokumenty programowe już są udostępnione do pobrania przez zainteresowanych), które dotyczą przede wszystkim:
-zmniejszenia maksymalnej kwoty jednostkowej grantu do 10.000 zł,
-wprowadzenia preferencji - w znaczeniu § 11 ust. 1 regulaminu - dla organizacji pozarządowych i ich związków, mających siedzibę w miejscowościach do 10 tys. mieszkańców.

Szczegóły programu można znaleźć w dokumentach programowych: regulaminie programu, zasadach kwalifikacji projektów oraz wzorze wniosku o udzielenie grantu, które znajdują się na stronie internetowej Fundacji http://www.efrwp.com.pl/polish/programwio/ .Źródło: http://www.efrwp.com.pl/polish/programwio/  


czwartek, 8 lutego 2007

Dotacje na szkolenia

czwartek, 18 stycznia 2007

Równać Szanse 2007

Komentarze (0)

Dodaj zdjęcie do komentarza (JPG, max 6MB):
Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy mozliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.