środa, 29 czerwca 2022

Wiadomości

Gmina pomaga dzieciom

"UCZEŃ NA WSI – pomoc w zdobyciu wykształcenia przez osoby niepełnosprawne zamieszkujące gminy wiejskie oraz gminy miejsko-wiejskie" – podsumowanie.

Gmina Grajewo z inicjatywy Wójta Gminy Grajewo przystąpiła w roku szkolnym 2008/2009 do realizacji pilotażowego programu pn. "Uczeń na wsi – pomoc w zdobyciu wykształcenia przez osoby niepełnosprawne zamieszkujące gminy wiejskie oraz gminy miejsko-wiejskie". Program, dofinansowany przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, adresowany był do niepełnosprawnych uczniów z terenu Gminy Grajewo. Czas jego trwania obejmował cały rok szkolny od 1 września 2008 r. do 19 czerwca 2009 r. Pomoc skierowana była do uczniów spełniających następujące kryteria: posiadanie ważnego orzeczenia o niepełnosprawności lub orzeczenia o stopniu niepełnosprawności, pobieranie nauki w szkole podstawowej, gimnazjum lub w szkole ponadgimnazjalnej z wyłączeniem szkoły policealnej, stałe zameldowanie na terenie gminy Grajewo oraz złożenie oświadczenia o wysokości dochodu.

Do siedziby Gminy Grajewo wpłynęły 23 wnioski o dofinansowanie kosztów nauki ucznia niepełnosprawnego, które pozytywnie rozpatrzono. W wyniku umowy zawartej między Gminą Grajewo a Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych pomocą w ramach programu objęto wszystkich 23 niepełnosprawnych uczniów z terenu gminy kwalifikujących się do objęcia dofinansowaniem. Pomoc kierowana do uczniów miała formę refundacji kosztów zakupu przedmiotów ułatwiających lub umożliwiających naukę, kosztów związanych z dostępem do Internetu, a także kosztów dojazdu do szkoły.

Środki PFRON, które Gmina Grajewo wykorzystała na realizację programu to kwota w wysokości 15 277,25 zł. Pomoc w ramach realizacji pilotażowego programu "Uczeń na wsi" miała przede wszystkim na celu wyrównanie szans w zdobyciu wykształcenia przez uczniów niepełnosprawnych, likwidując tym samym bariery w zakresie równego dostępu do nauki.
 
Wójt Gminy Grajewo
mgr inż. Stanisław Szleter

Komentarze (0)

Dodaj zdjęcie do komentarza (JPG, max 6MB):
Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy mozliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.