sobota, 21 maja 2022

Wiadomości

GC BRD w Szczuczynie

Bezpieczeństwo i edukacja

   Na podstawie porozumienia z dnia 06.08.2010 r. zawartego pomiędzy Wojewódzkim Ośrodkiem Ruchu Drogowego w Łomży (WORD) reprezentowanym przez Dyrektora Mirosława Oliferuka, a Urzędem Miasta i Gminy w Szczuczynie, reprezentowanym przez Burmistrza Waldemara Szczesnego, doszło do korzystnych ustaleń na rzecz Gminy.
Celem porozumienia była deklaracja założenia na terenie Gminy Szczuczyn, Gminnego Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego (GC BRD), którego zadaniem będzie podnoszenie wiedzy uczniów w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego.
   WORD w Łomży, dla działalności GC BRD, przekazał: tor przeszkód, 4 rowery, skuter, 5 kasków, nagrywarkę LG, telewizor LG PLAZMA 50” i pomoce dydaktyczno-naukowe na sumę 12.660,26 zł.  Łączna wartość wyposażenia dla GC BRD, którego siedzibą jest Publiczne Gimnazjum w Szczuczynie, wynosi 23.238,86zł. Przekazane precjoza mają wartość podwójną, bowiem oprócz tego, że przekazano je nieodpłatnie, to zabezpieczać mogą zdrowie i życie, co jest wartością nadrzędną.
Obowiązkiem Gminy będzie zapewnienie dodatkowych środków finansowych na zajęcia z wychowania komunikacyjnego, w ilości dwóch godzin tygodniowo, dla uczniów PG w Szczuczynie, którzy przystąpią w danym roku do egzaminu na kartę rowerową i motorowerową. W miarę możliwości finansowych, Gmina może objąć taką pomocą pozostałe szkoły z jej terenu, przez okres 4 lat od daty otrzymania wyposażenia.
Na dzień dzisiejszy wyposażenie pracowni BRD posiada Gmina Wąsosz, Radziłów i Szczuczyn.
   Wczesna edukacja dzieci i młodzieży z wykorzystaniem nowoczesnego sprzętu, to jeden z elementów całego systemu działań profilaktycznych na rzecz poprawy ruchu drogowego.
 WORD w Łomży, wnosząc swój wkład, oczekuje od szkoły m. in. realizacji zadań:
- przygotowanie uczniów szkół do egzaminu na kartę rowerową i motorowerową;
- prowadzenie szkoleń z dziećmi i młodzieżą szkolną w zakresie wychowania komunikacyjnego przez
   upowszechnianie wiedzy z bezpieczeństwa ruchu na drodze;
- uświadamianie uczniom istoty zagrożeń drogowych;
- przeprowadzanie egzaminów na kartę rowerową i motorowerową.

Przebieg uroczystości
   Uroczystość przekazania sprzętu i zainicjowania pracy GC BRD odbyła się w dniu 24.09.2010 r. w PG w Szczuczynie.

   Słoneczny, piątkowy poranek sprzyjał atmosferze uroczystości.
Na placu szkolnym do gości i młodzieży przemówiła Dyrektor P.G. mgr Ewa Gromadzka-Białous. Następnie ks. Proboszcz Jerzy Śleszyński wyświęcił otrzymane rowery. Po czym uczniowie, zwinną jazdą pomiędzy słupkami, dokonali prezentacji pojazdów.
Najważniejszą częścią uroczystości było otwarcie pracowni wychowania komunikacyjnego. Dokonano uroczystego przecięcia wstęgi, które zapoczątkował poseł na Sejm RP ziemi podlaskiej- Kazimierz Gwiazdowski. Dalej wstęgę przecinali kolejni goście.
Z zainteresowaniem obejrzeli pracownię wyposażoną w pomoce naukowe.

  W holu szkolnym, uczestników uroczystości powitała Pani Dyrektor PG Ewa Gomadzka-Białous. Wyraziła przekonanie, że dzięki umożliwieniu powstania GC BRD, wzmocni się bezpieczeństwo ruchu w rejonie działania tego ośrodka. Podziękowała dyrektorowi Mirosławowi Oliferukowi i pracownikom WORD, za wyposażenie i współpracę. W sprawie pozyskania wyposażenia doceniono zapobiegliwość Burmistrza Szczuczyna, który choć bardzo troszczy się o całą gminę, to jednak sen z oczu spędza mu edukacyjno-zdrowotna przyszłość dzieci i młodzieży.
        W uroczystości otwarcia GC BRD w PG w Szczuczynie uczestniczyli:
- Kazimierz Gwiazdowski, poseł na Sejm RP (PIS),
- Mieczysław Bagiński, Przewodniczący Sejmiku Wojewódzkiego (PSL),
- Jacek Piorunem, Członek Zarządu Województwa Podlaskiego (PO),
- ks. Jerzy Śleszyński, Proboszcz Parafii Szczuczyn,
- Piotr Koper, przedstawiciel Marszałka Województwa Podlaskiego,
- Waldemar Szczesny, Burmistrz Szczuczyna,
- Jerzy Szymanowski, Przewodniczący Rady Miejskiej w Szczuczynie,
- nadkomisarz Wojciech Chmielewski, Zastępca Naczelnika WRD KWP w Białymstoku,
- mł. inspektor Grzegorz Dołęgowski, Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Grajewie,
- podinspektor Bogdan Hirniak, Naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego KPP w Grajewie,
- Mirosław Oliferuk, Dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Łomży,
- Zenon Piotrkowski, pracownik WORD,
- Jan Liberacki, Koordynator Egzaminatorów,
- Czesław Filipkowski, Prezes Towarzystwa Ubezpieczeniowego UNIQA,
- Bogusław Łempicki, Przewodniczący Rady Rodziców PG w Szczuczynie,
- Dyrektorzy szkół zaprzyjaźnionych: Irena Markowska, Ewa Wiśniewski, Ewa Grunwald,
- nauczyciele, uczniowie, pracownicy obsługi i administracji PG w Szczuczynie.

    W przemówieniach zaproszonych gości przejawiała się troska o zdrową przyszłość młodzieży. A taka, może realizować się przez wczesną profilaktykę zagrożeń ruchu, który w XXI w. sieje spustoszenie. Szczególnie dużo, ginie na drogach ludzi młodych, których cechy osobowe powodują zagrożenia. Głównymi czynnościami absorbującymi młodych użytkowników dróg są: rozmowy przez telefon, SMS- y, głośna muzyka, zachowania erotyczne, makijaż, a do tego brawura i nadmierna prędkość.

   Dużym i miłym zaskoczeniem była część artystyczna, przygotowana przez uczniów gimnazjum. Swoje umiejętności zaprezentował zespół wokalny. Został nagrodzony oklaskami.
Wielkie ożywienie zapanowało wśród zebranych, kiedy stojący wcześniej pokornie na korytarzu tancerze, weszli w wir tańca. Ileż emocjonalnego doznania można było wynieść, przez tak pięknie przedstawione figury, przekazane podczas perfekcyjnej współpracy partnerów. Do wytworzenia scenicznej euforii przyczynili się członkowie Zespołu Tanecznego „Wissa”, przy PG: Ada Zańko, Joanna Markowska, Rafał Szczech i miły Artur.
Scenka sugestywna, w której artyści (kierowcy) w sposób niby autentyczny, improwizowali na scenie jazdę pojazdami mechanicznymi, bardzo ubawiła publiczność. Śmierć, jako rzeczywista pokusa, bardzo pracowicie zabiegała o pozbawienie życia kierowców. A ci, ulegając jej przez nieroztropność swoich decyzji, szli w objęcia śmierci. Wykonawcy uzyskali duże i zasłużone oklaski.

   Po zakończeniu części oficjalnej uroczystości, uczestnicy skorzystali z gościnności gospodarza. Delektowali się smacznie przygotowanymi potrawami i słodyczami przygotowanymi przez doświadczone kuchmistrzynie tej szkoły.

   Cała uroczystość odbyła się w dość miłym tonie, była dobrze przygotowana i utrzymywała widza w napięciu. Wszyscy wnoszący wkład organizacyjny i artystyczny, którymi jest młodzież, nauczyciele i dyrekcja, zasłużyli na serdeczne podziękowania.
Należy oczekiwać, że ten szczególny dzień w życiu szkoły, przyniesie zbawienne skutki. Jednak, jest to możliwe tylko wówczas, kiedy młodzież potrafi słuchać tego co mądre, słuszne i przekazywane przez doświadczenie.
 
Informacje o szkole
   Publiczne Gimnazjum w Szczuczynie powstało podczas kolejnej reformy polskiej oświaty w 1999 r. Od tego roku, jej pierwszym dyrektorem jest bardzo operatywna Pani Ewa Gromadzka-Białous.
P.G. zajmuje budynek po byłej Szkole Podstawowej nr 1. Po jego rozbudowie, dokonanej przez ówczesnego Burmistrza dr S. Wądołowskiego, obiekt szkolny posiada 13 sal lekcyjnych, bibliotekę, pracownię komputerową z 24 stanowiskami i pomieszczenia socjalne.
W październiku 2010 do użytku szkoły wchodzi nowoczesna hala sportowa. Jest to prawie uniwersalny obiekt sportowy, zbudowany w latach 2009-2010 dzięki zabiegom burmistrza Waldemara Szczesnego.
   Gimnazjum w Szczuczynie jest publiczną, trzyletnią szkołą, która zapewnia młodzieży bezpłatne kształcenie. Jako jednostka budżetowa, finansowana jest przez Gminę Szczuczyn. Nadzór pedagogiczny nad szkołą prowadzi Kuratorium Oświaty w Białymstoku.
Kadrę pedagogiczną P.G., z określonymi wymaganiami, stanowi 23 doświadczonych nauczycieli z pełnym, wyższym wykształceniem.
   Szczuczyńska szkoła, to placówka dydaktyczno-wychowawcza z ambicjami. Dla 253 uczniów prowadzi 14 kół zainteresowań: Koło Humanistyczne, Geograficzne, Polonistyczne, Chemiczne, Plastyczne, Informatyczne, Szkolne Koło Sportowe, Szkolne Koło PCK, Koło Religijne, etc.
   Absolwenci Gimnazjum dalszą naukę najchętniej podejmują w liceum ogólnokształcącym i technikum. Najczęściej są to miejscowe szkoły średnie, zlokalizowane w Zespole Szkół w Szczuczynie.

PG i patron S.A. Szczuka?
   Publiczne Gimnazjum w Szczuczynie, jako jedyna w mieście, nie posiada patrona swojej szkoły. Od ośmiu lat przedstawiam medialną sugestię nadania szkole imienia Stanisława Antoniego Szczuki, jednego z wybitnych postaci historycznych w kraju, a przede wszystkim: fundatora zespołu kościelno-klasztornego, Kolegium Pijarów, szkoły dla dziewcząt itp. Ten fanatyk religijny, władający pięcioma językami, założyciel i właściciel Szczuczyna, mimo zasług, nie został dotychczas doceniony przez społeczeństwo, za wyjątkiem skromnej ulicy Szczuki.
   Stanisław A. Szczuka (1654-1710), należy do niekwestionowanych postaci politycznych. Jego latyfundia i osobowość, wpływały na proces kształtowania Szczuczyna i historię Polski. Był zaufanym dyplomatą, sekretarzem, najzdolniejszym doradcą i ulubieńcem króla Jana III Sobieskiego. Wpisał się w historię króla Augusta II i S. Leszczyńskiego. Właściciel Szczuczyna z tytułem podczaszego wiskiego, był posłem tej ziemi w latach: 1683, 1687, 1697 i 1699 i dwukrotnym marszałkiem sejmu. Uczestniczył w elekcji Augusta II. Był pułkownikiem pospolitego ruszenia. S.A. Szczuce przypisuje się autorstwo programu naprawy Rzeczypospolitej, który opublikowany pod nazwiskiem Candido Veronesi w 1709 r., stał się osiągnięciem polskiej myśli politycznej. Znaczenie Szczuki w życiu politycznym kraju, wzmacniało jego dobra osobiste. Największe skupiska nadanych królewszczyzn, posiadał w województwie mazowieckim, podlaskim, lubelskim, trockim i na Żmudzi. Mimo dużych możliwości, swoje dobra zgromadził na ziemi szczuczyńskiej i tu założył rodzinę. W podziemiach wymarzonego, szczuczyńskiego kościoła, razem z dwójką dzieci, leżą jego szczątki.

 

Galeria zdjęć


                                                                                                    Tekst i foto.: Stanisław Orłowski

Komentarze (0)

Dodaj zdjęcie do komentarza (JPG, max 6MB):
Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy mozliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.