Wiadomości

 • 1 komentarzy
 • 11778 wyświetleń

Echa Sesji w Radziłowie

   27 czerwca 2011 r. odbyła się Sesja Zwyczajna Rady Gminy Radziłów. Na sesji oprócz 13 radnych obecni byli: Komendant Powiatowy Policji w Grajewie Marek Przybyszewski, Wójt Gminy Radziłów Robert Ziemkiewicz, Sekretarz Gminy Radziłów Krystyna Jankowska, Skarbnik Gminy Radziłów Anna Jakubczyk, Dyrektor Szkoły Podstawowej w Radziłowie Teresa Dziekońska, Dyrektor Szkoły Podstawowej w Mścichach Bogusława Statkiewicz, Dyrektor Gimnazjum w Radziłowie Aneta Michałowska, Dyrektor Szkoły Podstawowej w Słuczu Elżbieta Koniecko, Dyrektor Szkoły Podstawowej w Kramarzewie Dorota Malinowska, Kierownik GOPS Józef Jurski, Inspektor ds Oświaty Mirosław Gądek, Delegat do Rady Powiatowej Izby Rolniczej Zbigniew Mordasiewicz a także sołtysi.

 • Wójt  w sprawozdaniu z działalności między sesjami poinformował o zarządzeniach dotyczących m.in. sprzedaży nieruchomości komunalnych, naborze prowadzonym przez WKU na szeregowych zawodowych (średnie wynagrodzenie miesięczne 2500 zł).
 • Przyznano dofinansowanie na dom kultury w Radziłowie. Pierwszy etap prac dotyczyć będzie m.in. dobudowania klatek, ocieplenia, c.o.
 • Przyznano środki na wybudowanie boiska trawiastego w Klimaszewnicy, zagospodarowanie placu w Święcieninie.
 • Trwają prace przy oczyszczalni ścieków w Klimaszewnicy.
 • Wykonano nawierzchnie bitumiczne w Dębówce, Borawskie Awissa, do Mikut, w Łojach Awissa oraz żwirowe w Sośni.
 • W lipcu przewiduje się budowę placów zabaw, trwają budowy boisk - najwcześniej zakończone będą prace w Kramarzewie.
 • Wójt złożył pismo w sprawie legalności podjętej uchwały związanej ze skargą mieszkanki. W opinii wojewody podlaskiego, organ stanowiący przyjmując uchwałę w tej sprawie naruszył przepisy.
 • Komendant Powiatowy Policji w Grajewie Marek Przybyszewski przedstawił informację o przestępczości w naszej gminie. W 2010 r. miały miejscy 53 przestępstwa: przeciwko życiu i zdrowiu - 13, mieniu - 8, 24 - w ruchu drogowym, gospodarcze - 3. Odnotowano 10 nieletnich sprawców czynów karalnych, wystawiono 110 mandatów, zatrzymano 9 praw jazdy. Równocześnie zwrócił się z prośbą o dofinansowanie w kwocie 10 tys. zł na zakup 2 nieoznakowanych radiowozów.
 • Dyrektorzy szkół przedstawili wyniki egzaminów gimnazjalnych i sprawdzianu po klasie szóstej. Inspektor ds Oświaty Mirosław Gądek dodatkowo poinformował o sukcesie Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej z Radziłowa i konkursie NIVEA.
 • Rodzice uczniów klas I-III szkół podstawowych, III gimnazjum oraz osób z orzeczeniami o niepełnosprawności, których dochód nie przekracza 351 zł mogą składać wnioski o dofinansowanie podręczników. Do 15 września można składać wnioski o stypendia szkolne (dochód nie może przekraczać 351 zł).
 • Przewodniczący Rady Gminy Krzysztof Konopka złożył podziękowania za pracę Dyrektor Szkoły Podstawowej w Radziłowie Teresie Dziekońskiej.
 • Jednogłośnie przyjęto uchwały w sprawie:
  • Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2011-2016 r.
  • zmieniającej uchwałę w sprawie szczegółowych zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat i trybu ich pobierania.
  • trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania;
  • przyjęcia obowiązku utrzymania grobów i cmentarzy wojennych (w ten sposób gmina otrzyma 10 tys. na remont pomnika przy ul. Pięknej, który obejmie nowe ogrodzenie, opaskę z polbruku, płytę poziomą bez ingerencji w pozostałe elementy. Zawarte zostanie porozumienie na 1 rok)
  • zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2010 r.
  • zmian w budżecie gminy na 2011 r.
  • dokonania zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Radziłów na lata 2011 - 2023.
 • Udzielono Wójtowi absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2010 r. (11 głosów - za, 1 - przeciw, 1 - wstrzymujący się).
 • W związku z oszczędnościami do 1 września nie będzie włączane oświetlenie (miesięczny koszt wynosi około 14 tys. zł).
 • Wystosowano 10 pozwów do sądu o płatności za wodę i nieczystości.
 • Do 30 czerwca można zgłaszać kandydatów na ławników.
 • Od 1 lipca będzie dostępna sala ze stołami do tenisa.
 • Na 24 lipca planowany jest festyn. Wójt wspólnie z Gminą Szczuczyn podjął próby pozyskania środków finansowych.
 • Związek Młodzieży Wiejskiej zamierza zorganizować na terenie Radziłowa 10-dniowe półkolonie dla dzieci w wieku 7-16 lat, których przynajmniej jeden z rodziców ma pełne ubezpieczenie w KRUS-ie. Przewidywany termin 1-2 tydzień sierpnia. Oprócz wycieczek i zajęć sportowych oferta ma objąć wyżywienie (w tym obiad).
 • Po obradach przedyskutowano kwestię udzielenia dofinansowania dla Komendy Powiatowej Policji w Grajewie. Ze względu na brak środków prawdopodobnie wsparcie zostanie udzielone w niższej wysokości.
Zbigniew Mroczkowski
http://radzilow.net/

Komentarze (1)

Dyrektorzy nie przedstawili wyników ze sprawdzianów klas szóstych ,bo przewodniczący Konopka podziękował pani Anecie Michałowskiej ...dyrektor gimnazjum która jako jedyna ładnie i szczegółowo przedstawiła sytuację gimnazjum i nie poprosił o przedstawienie wyników następnych dyrektorów .
Przewodniczący rady tak prowadzi sesję że większość czasu zamiast przeznaczać konkretnym sprawom ,poświęca czas nie temu co trzeba ,przykładowo pani Polkowskiej .

Dodaj zdjęcie do komentarza (JPG, max 6MB):
Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy mozliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.