Wiadomości

  • 1 komentarzy
  • 11831 wyświetleń

Echa sesji Rady Powiatu


27 września 2013 r. o godz. 14.00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Grajewie, ul. Strażacka 6B odbyła się XXXIX zwyczajna sesja Rady Powiatu Grajewskiego.


Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z XXXVIII sesji Rady Powiatu.
4. Informacja Przewodniczącego Zarządu z wykonania uchwał Rady Powiatu i pracy Zarządu Powiatu w okresie od ostatniej sesji zwyczajnej.
5. Informacja z realizacji zadań powiatu z zakresu pomocy społecznej.
6. Interpelacje i zapytania radnych.
7. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
8. Podjęcie uchwał:
a) w sprawie zmian w budżecie powiatu grajewskiego na rok 2013,
b) w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej powiatu grajewskiego na lata 2013-2032,
c) zmiany Uchwały Nr XXXVIII/201/13 Rady Powiatu Grajewskiego z dnia 8 sierpnia 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości położonej na terenie miasta Grajewo, oznaczonej jako działka Nr 5012.
9. Wolne wnioski i sprawy różne.

    Radni jednogłośnie przyjęli stanowisko popierające tzw. Deklarację Legionowską (fot. 2-5)
    Jest to dokument Związku Powiatów Polskich przyjęty uchwałą nr 36/13 z dnia 28 czerwca 2013 r. dotyczący wielu bardzo istotnych spraw: reformy systemu dochodów samorządu terytorialnego, oświaty, pomocy społecznej, statusu dochodów z udziałów w PIT i CIT, funkcjonowania i finansowania szpitali powiatowych, likwidacji 79 sądów rejonowych.


10. Zamknięcie sesji.


Ad. 5.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Grajewie wykonuje zadania powiatu wynikające z następujących ustaw:
1)ustawa o pomocy społecznej,
2)ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,
3) ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.
4)ustawa o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Realizacja zadań (stan na 31.08.2013 r.)
I.Pomoc społeczna
1)prowadzenie specjalistycznego poradnictwa
2)przyznawanie pomocy pieniężnej na kontynuowanie nauki i usamodzielnienie
 II.Piecza zastępcza
1)udzielanie pomocy pieniężnej rodzinom zastępczym
W powiecie grajewskim funkcjonowało 17 rodzin zastępczych, w tym 10 spokrewnionych z 13 dziećmi i 6 niezawodowych z 10 dzieci. Od 01 sierpnia br. funkcjonuje również rodzina zawodowa, w której przebywało 1 dziecko.

2)utrzymanie dzieci pochodzących z Powiatu Grajewskiego w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów - pobyt całodobowy dzieci pozbawionych całkowicie lub częściowo opieki rodzicielskiej zgodnie z postanowieniem Sądu Rejonowego Wydziału Rodzinnego i Nieletnich - 21dzieci.
3)szkolenie rodzin zastępczych

 III.Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie
- opracowanie i realizacja Programu korekcyjno-edukacyjnego dla osób stosujących przemoc w rodzinie – w okresie od 02.04.2013r. do 27.06.2013r. psycholog z odpowiednim przygotowaniem merytorycznym zatrudniony przez PCPR prowadził w.w. program (60 godz. zajęć grupowych i 2 godz. zajęć indywidualnych), który ukończyło 8 osób. Koszt programu to 9.004,72  zł  - w całości sfinansowany dotacją celową z budżetu państwa.

 IV.Rehabilitacja społeczna osób niepełnosprawnych
W 2013r.  Powiat    Grajewski    ma    do    dyspozycji    środki    finansowe  w wysokości 780.387,00 zł, w tym 708.387,00 zł na rehabilitację społeczną (zadania PCPR) i 72.000,00 zł na rehabilitację zawodową (zadania PUP).
Na koniec sierpnia została wydatkowana kwota w wysokości 604.824,56 zł.
Realizacja zadań
 - dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych - zrealizowano 2 wnioski („Festiwal Gorących Serc” - Stowarzyszenie Szkoła Naszą Szansą , Festyn Integracyjny „Żyjmy Razem" – Stowarzyszenie Wspierania    Inicjatyw     Społecznych    na    Rzecz    Osób Niepełnosprawnych),
-dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze (np. aparaty słuchowe, wózki inwalidzkie, pieluchomajtki, cewniki) - 121 osób skorzystało z dofinansowania, w tym 15 dzieci,
-    dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu
się i technicznych w związku z indywidualnymi potrzebami osób
niepełnosprawnych - realizowane były 3 wnioski,
-    dofinansowanie uczestnictwa w turnusach rehabilitacyjnych osób
niepełnosprawnych i ich opiekunów – przyznano dofinansowanie 48 osobom ( wraz z 20 opiekunami), w tym 24 dzieci ( wraz z 17 opiekunami),
-    dofinansowanie kosztów działalności warsztatów terapii zajęciowej.
Warsztat Terapii Zajęciowej jest prowadzony przez Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Społecznych na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Grajewie. Na podstawie umowy zawieranej pomiędzy Starostą a Stowarzyszeniem środki przyznane przez PFRON na działalność bieżącą WTZ, PCPR przekazuje co kwartał na konto Stowarzyszenia. Powiat Grajewski partycypuje w kosztach działalności WTZ poprzez udzielanie dotacji celowej  -  w 2013r. jest to kwota w wysokości 57.540,00 zł, która stanowi 10% udział w ogólnej kwocie środków na działalność WTZ ujętych w preliminarzu na 2013r. W zajęciach 7 pracowni uczestniczy 35 osób niepełnosprawnych.

- Ponadto PCPR realizuje pilotażowy program „Aktywny Samorząd” zgodnie z zawartą umową między PFRON a Powiatem Grajewskim z dnia 10 kwietnia  2013r. Celem głównym programu jest wyeliminowanie lub zmniejszenie barier ograniczających uczestnictwo beneficjentów programu w życiu społecznym, zawodowym i w dostępie do edukacji. Program jest adresowany do indywidualnych osób niepełnosprawnych i obejmuje różne obszary wsparcia z dofinansowaniem ze środków PFRON.

- W br. pracownik PCPR obsługujący osoby niepełnosprawne ukończył kurs migowy I stopnia finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Fuduszu Europejskiego. Obecnie uczęszcza na zajęcia kursu II stopnia.

(na podst. Informacji o realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej PCPR w Grajewie, opr. kier. A. M. Świderska)


---------------------   

Dom Pomocy Społecznej w Grajewie  przeznaczony jest dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie - chłopców.
Posiada stałe zezwolenie Wojewody Podlaskiego na prowadzenie domu pomocy społecznej obowiązuje od 17.12.2008r.: - Decyzja Nr PS.V.MN.90130 - 6 /08
Liczba miejsc w DPS zgodnie z Regulaminem Organizacyjnym: 39. Osoby nowo przyjęte w 2013r. – 1.
Dane dotyczące pensjonariuszy DPS:
Liczba mieszkańców wg stanu na dzień 20.09.2013 r. - 39, w tym:-„dotowanych” 31, - „na nowych zasadach” - 8.
Struktura wieku mieszkańców:
 - mieszkańcy do 18 lat – 7 osób; - mieszkańcy od 19 lat do 30 lat – 17 osób; - powyżej 30 lat – 15 osób
Działalność podstawowa.
Dom zapewnia całodobową opiekę oraz zaspokaja potrzeby bytowe, opiekuńcze, wspomagające
i edukacyjne w oparciu o zakres świadczonych usług, a mianowicie:
1. miejsce zamieszkania, wyposażenie w niezbędne meble, sprzęt, bieliznę oraz środki higieny osobistej, utrzymanie ładu i czystości w pomieszczeniach, utrzymanie w czystości
 i porządku ubrań, bielizny, pościeli i innych rzeczy mieszkańców,
2. wyżywienie - 4 posiłki dziennie, z uwzględnieniem posiłków dietetycznych, zgodnie ze wskazaniem lekarza,
3.  całodobową opiekę, pomoc w podstawowych czynnościach życiowych, pielęgnacji,
 w załatwianiu spraw osobistych,
4. udział w terapii zajęciowej, rehabilitacji, zaspokajaniu potrzeb religijnych i kulturalnych.

Świadczone przez DPS usługi.
Terapia zajęciowa.
Podnoszenie sprawności i aktywizacja mieszkańców
Potrzeby kulturalne zaspokajane były poprzez organizację imprez wewnętrznych takich jak: kulig, zabawa karnawałowa, Dzień Dziecka, Dzień Wdzięczności, urodziny mieszkańców.
 W ramach integracji społecznej mieszkańcy biorą udział również w imprezach organizowanych w środowisku lokalnym jak i poza nim ( Festiwal Gorących Serc, Powiatowy Dzień Godności, Międzynarodowy Przegląd Zespołów Artystycznych DPS w Białymstoku, Festyn Integracyjny „ Razem na sportowo” i in.). 
Obowiązek szkolny w roku szkolnym 2012/2013 realizowało 11 osób w tym 3 osoby w zespole rewalidacyjno-wychowawczym.
Nawiązywanie, utrzymywanie i rozwijanie kontaktów z rodziną i społecznością lokalną.

Miesięczny koszt utrzymania mieszkańca w 2013 roku (zgodnie z zarządzeniem Starosty Powiatu - 2.953,42 zł.
Średnia miesięczna odpłatność pensjonariusza w 2013 r. - 542,00 zł (bez uwzględnienia odpłatności gminy).
Struktura zatrudnienia w DPS wg stanu na 20.09.2013r.:
Dom Pomocy Społecznej w Grajewie ma określony limit liczby etatów, tj. 32 etaty.
Faktyczne zatrudnienie w przeliczeniu na  pełne etaty na dzień 20.09.2013 r. wyniosło 32,5 etatu.
Liczba osób pełnozatrudnionych -  32  osoby, liczba osób niepełnozatrudnionych -  1 osoba /osoba na 1/2 etatu/.
Zarządzający: 1 osoba – 1 etat
Pracownicy pionu terapeutyczno - opiekuńczego: 22 osoby – 21, 5 etatów (w tym 1 os. na zastępstwo za przebywającą na długotrwałym zw. lek.).
W ramach stażu - 1 osoba; pracownicy administracyjni: 3 osoby – 3 etaty; pracownicy obsługi: 7 osób – 7etatów.

Wydatki poniesione na funkcjonowanie jednostki na dzień 31.08. 2013 r. - ogółem: 879 112,66 zł
W roku bieżącym otrzymaliśmy darowizny w wysokości – 150907,09 zł

(na podst. Sprawozdania z działalności Domu Pomocy Społecznej w Grajewie, opr. dyr. E. Odolecka)

-----------------------


Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Grajewie realizuje zadania z zakresu administracji rządowej i jest jednostką o uprawnieniach organu orzekającego o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności jako instancja I stopnia, od orzeczenia której odwołanie wnosi się do Wojewódzkiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Białymstoku, jako II instancji.
Do kompetencji Powiatowego Zespołu należy:
- wydawanie orzeczeń o stopniu niepełnosprawności (lekkim, umiarkowanym, znacznym) dla osób po 16 roku życia,
- wydawanie orzeczeń o niepełnosprawności dla osób przed 16 rokiem życia,
- wydawanie orzeczeń o wskazaniach do ulg i uprawnień dla osób posiadających orzeczenia ZUS, KRUS,
- wydawanie z upoważnienia Starosty Grajewskiego legitymacji potwierdzających niepełnosprawność i stopień niepełnosprawności,
- prowadzenie Elektronicznego Krajowego Systemu Monitoringu Orzekania o Niepełnosprawności,
- udzielanie informacji dotyczących procesu wydawania orzeczeń.
 W skład Powiatowego Zespołu wchodzą: przewodnicząca, 3 lekarzy (pediatra, chirurg ogólny, lekarz z dwiema specjalizacjami: choroby zakaźne i choroby wewnętrzne) i 2 osoby pełniące funkcję pracownika socjalnego i doradcy zawodowego - wszyscy powołani zarządzeniami przez Starostę Powiatu Grajewskiego.
Siedziba Powiatowego Zespołu znajduje się w budynku Zespołu Szkół Nr 1, przy ulicy Mickiewicza 3 z przystosowanym do potrzeb osób niepełnosprawnych wejściem (podjazd, drzwi o odpowiedniej szerokości).

W okresie sprawozdawczym Powiatowy Zespół wydał łącznie 442 orzeczenia, w tym:
- 379 orzeczeń dla osób powyżej 16 roku życia 
- 63 orzeczenia dla osób poniżej 16 roku życia.
    Nie rozpatrzonych wniosków o wydanie orzeczenia pozostało 115.

Wiek osób niepełnosprawnych:
16 - 25 lat – 31; 26 - 40 lat – 34; 41 - 60 lat – 147; 60 i więcej – 112.
      Powiatowy Zespół uznał za osoby niepełnosprawne 153 kobiety i 171 mężczyzn.
Główne przyczyny niepełnosprawności:
- choroby układów oddechowego i krążenia: 77
- schorzenia: endokrynologiczne, metaboliczne, nowotworowe, choroby układu krwiotwórczego: 64
- upośledzenia narządu ruchu: 58
- choroby psychiczne: 41
- zaburzenia głosu, mowy i choroby słuchu: 17.

Dla osób do 16 roku życia wydano 63 orzeczenia:
Główne przyczyny niepełnosprawności dzieci:
- upośledzenia narządu ruchu: 11
- całościowe zaburzenia rozwojowe: 11
- schorzenia: endokrynologiczne, metaboliczne, nowotworowe, choroby układu krwiotwórczego: 8
- choroby układów oddechowego i krążenia: 5.
        Poza orzeczeniami przewodnicząca Powiatowego Zespołu wydała 54 legitymacje, w tym:
- 7 dla dzieci; 47 osobom po 16 roku życia.

 Powiatowy Zespół na prowadzenie działalności w 2013 r. otrzymał z budżetu państwa  75000 zł oraz z budżetu powiatu 23004 zł. Szacowane wydatki za okres trzech kwartałów wyniosą 63623 zł, w tym z budżetu państwa 60217 zł i środków własnych powiatu 3406 zł, co stanowi 65 % budżetu Zespołu.

(na podst. Sprawozdania z działalności Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Grajewie od 2.01. do 20.09.2013 r.; opr. Przewodnicząca Powiatowego Zespołu ds.Orzekania o Niepełnosprawności, K. Wyłuda)niedziela, 26 marca 2023

Jak zrobić palmę wielkanocną?

Komentarze (1)

a stary grajewski dworzec niszczeje

Dodaj zdjęcie do komentarza (JPG, max 6MB):
Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy mozliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.