sobota, 25 maja 2024

Wiadomości

  • 3 komentarzy
  • 10160 wyświetleń

Echa sesji Rady Miasta Grajewo

27 kwietnia 2016 r. o godz. 15.30 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Grajewo przy ul. Strażackiej 6a odbyła się XXI sesja Rady Miasta Grajewo.


Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie obrad XXI Sesji Rady Miasta i stwierdzenie prawomocności.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Zapytania i interpelacje radnych.

4. Sprawozdanie Burmistrza Miasta z działalności międzysesyjnej oraz informacje z realizacji uchwał.

Rada Miasta Grajewo jednogłośnie przyjęła sprawozdanie Burmistrza Miasta z działalności międzysesyjnej oraz informacje z realizacji uchwał.

5. Prezentacja działalności Centrum Integracji Społecznej w Grajewie.

Informację z działalności CIS przedstawiona przez kierownik Izabela Randzio została przyjęta jednogłośnie.

Centrum Integracji Społecznej w Grajewie zostało powołane uchwałą Rady Miasta z dnia 30 grudnia 2013 r. Swoją działalność statutową rozpoczęło rok później. Jest to samorządowy zakład budżetowy skupiający 13 osób w większości w trudnej sytuacji na rynku pracy. W grajewskim CIS działają dwa warsztaty: porządkowo – ogrodniczy i remontowo – budowlany. Już niedługo planowane jest otwarcie kolejnego – warsztatu opieki nad osobami starszymi. Zakład wykonuje różnego typu prace porządkowe (mycie okien, sprzątanie klatek schodowych, sprzątanie mieszkań, pielęgnacja nagrobków, odśnieżanie chodników i placów, utrzymanie terenów zielonych, wykonuje zlecenia dekoracyjne i artystyczne, typu kartki i ozdoby świąteczne)

W okresie VII – XII 2015 r.  CIS osiągnęło dochód w kwocie 44 886 zł a w I kwartale br. blisko 42 tys. zł.

6. Informacja Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji na temat funkcjonowania i wykorzystania bazy sportowej:

  a) obiekty zarządzane przez MOSiR w kontekście wykorzystania ich przez mieszkańców, młodzież szkolną, kluby sportowe, sekcje, stowarzyszenia (tu: pływalnia, lodowisko,”Orlik", stadion);
  b) stan i dostępność boisk dla mieszkańców,
  c) realizacja zajęć wychowania fizycznego na Pływalni Miejskiej.

Przyjęta przez Radę Miasta informacja zawiera dane Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji na temat funkcjonowania i wykorzystania bazy sportowej. W zarządzie MOSiR są dwa stadiony piłkarskie, hala sportowa, dwa boiska do piłki siatkowej plażowej, Kompleks Boisk Orlik 2012, Miasteczko Ruchu Drogowego, siłownia zewnętrzna oraz Pływalnia Miejska.
Stadion Miejski przy ul. Piłsudskiego 30 w Grajewie stanowi bazę treningową i miejsce rozgrywek piłkarskich klubu sportowego Warmia Grajewo oraz młodych piłkarzy Akademii Warmii Grajewo. Bieżnia na stadionie dostępna jest wszystkim zainteresowanym mieszkańcom. Stadion na terenie Klubu Hades, przy ul. Wojska Polskiego 72 wykorzystywany jest w ramach imprez t.j. Dni Grajewa, Wystawa Psów, Zawody Straży Pożarnej, turnieje piłki nożnej i mecze kontrolne. Ponadto na terenie Klubu Hades znajdują się dwa boiska do piłki siatkowej plażowej służące: corocznym rozgrywkom siatkarskim podczas Dni Grajewa oraz dla spotkań zorganizowanych grup.
Z hali sportowej MOSiR od poniedziałku do piątku od godz. 8.00 do godz. 16.00 korzystają uczniowie Zespołu Szkół Miejskich w Grajewie. W godzinach popołudniowych obiekt użytkowany jest przez sekcje MOSiR – zapasy, piłka nożna, piłka siatkowa, tenis stołowy a w miarę możliwości udostępniany jest wszystkim zainteresowanym m.in. na różne uroczystości.
Kompleks Boisk Orlik 2012 stanowi bazę sportową z której korzystają w ramach zajęć wychowania fizycznego uczniowie grajewskich szkół. W godzinach popołudniowych z obiektu korzystają najmłodsze sekcje piłki nożnej MOSiR oraz indywidualne grupy.Ponadto Orlik jest miejscem  rozgrywania zawodów Amatorskiej Ligi Piłki Nożnej – cyklicznej imprezy wpisanej w kalendarz imprez sportowych Grajewa.
Pływalnia cieszy się dużym zainteresowaniem osób indywidualnych jak i zorganizowanych grup zewnętrznych. W pierwszym kwartale br. z obiektu skorzystało 21 862 osoby indywidualne (w tym grupy zewnętrzne); 2657 uczniów szkół miejskich; 284 opiekunów uczniów; 680 osób grup zewnętrznych  a 171 osób skorzystało z groty solnej.

7. Polityka społeczna miasta:
  a) ocena zasobów pomocy społecznej za rok 2015 w aspekcie form wsparcia udzielanych osobom samotnym i chorym, znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej;
  b) przyjęcie sprawozdania z działalności Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie i ochrony ofiar przemocy w mieście Grajewo za rok 2015.

Sprawozdanie z działalności Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie i ochrony ofiar przemocy w mieście Grajewo za  2015 r. przyjęto jednogłośnie. W ubiegłym roku, do Miejskiego Zespołu Interdyscyplinarnego w Grajewie wpłynęło 91 nowych ”Niebieskich Kart” a w ramach prowadzonych działań zakończono 65 procedur ”Niebieskich Kart”.  Sprawcy przemocy w rodzinie kierowani byli do uczestnictwa w oddziaływaniach korekcyjno – edukacyjnych do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Grajewie oraz w Klubie „Zdrowie i Trzeźwość” w Grajewie. W omawianym okresie nie wystąpiły przypadki wystąpień do pedagoga szkolnego o opinię w sprawie ucznia w związku z występowaniem przemocy w rodzinie. W ramach procedury „Niebieskie Karty” ogół czynności podejmowanych i realizowanych przez przedstawicieli jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, miejskiej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, policji, oświaty i ochrony zdrowia odbywał się sprawnie przy dobrej współpracy przedstawicieli tych jednostek.

8. Ocena stanu funkcjonowania podmiotów ukierunkowanych na aktywizację życia seniorów.

Podmiotem ukierunkowanym na aktywizację życia seniorów w Grajewie jest Klub Seniora. Placówka skupia ok. 90 emerytów i rencistów. Najczęściej są to osoby nieaktywne zawodowo lub samotne. Klub stwarza warunki by mogli utrzymać aktywność życiową, przezwyciężać osamotnienie i rozwijać swoje pasje i zainteresowania. Klub tym osobom prowadzi działalność kulturalno – rozrywkową. W 2015 r. zorganizowano m.in. bal przebierańców, Dzień Babci i Dziadka, zabawę Walentynkową, spotkanie wielkanocne, spotkanie integracyjne z seniorami z Łomży, Dzień Seniora, spotkanie z okazji Narodowego Święta Niepodległości, spotkanie mikołajkowe i wigilijne.

9. Przyjęcie sprawozdania z realizacji Programu współpracy miasta Grajewo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2015 rok.
10. Podjęcie uchwał w sprawach:
a) wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy i najmu z dotychczasowymi dzierżawcami i najemcami mającymi umowy zawarte na czas oznaczony   do 3 lat;

Radni podjęli uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy i najmu z dotychczasowymi dzierżawcami i najemcami mającymi umowy zawarte na czas oznaczony do 3 lat.

 b) zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Komisji Rady Miasta, ustalenia ich przedmiotu działania i składów osobowych;

Podjętą uchwałą miejscy radni dokonali zmian w uchwale nr II/4/14 Rady Miasta Grajewo z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie powołania Komisji Rady Miasta, ustalenia ich przedmiotu działania i składów osobowych zmienionej uchwałą nr V/33/15 Rady Miasta Grajewo z dnia 26 lutego 2015 r., Uchwałą nr VI/59/15 Rady Miasta Grajewo z dnia 24 marca 2015 r. oraz uchwałą nr VIII/73/15 Rady Miasta Grajewo z dnia 13 maja 2015 r. w związku z rezygnacją radnej Moniki Stefańskiej z funkcji członka Komisji Rewizyjnej. Do składu Komisji Rewizyjnej wybrano pana Daniela Purwina. Uchwała weszła w życie z dniem podjęcia.

c) ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego otrzymywanego przez członka ochotniczej straży pożarnej za udział w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym;

Miejscy radni każdemu członkowi ochotniczej straży pożarnej, który uczestniczył w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub Miasto Grajewo ustalili wysokość ekwiwalentu pieniężnego - 15 zł za każdą udokumentowaną godzinę udziału w działaniach ratowniczych oraz 8 zł za każdą udokumentowaną godzinę udziału w szkoleniu pożarniczym. Wykonanie uchwały powierzono Burmistrzowi Miasta Grajewo.

d) zmieniająca uchwałę w sprawie połączenia samorządowych instytucji kultury – Miejskiego Domu Kultury w Grajewie i Grajewskiej Izby Historycznej oraz utworzenia Grajewskiego Centrum Kultury;

Podjętą jednogłośnie uchwałą zatwierdzono, iż roczne sprawozdanie finansowe Centrum Kultury podlega zatwierdzeniu przez Burmistrza Miasta Grajewo. Uchwała wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

e) zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Miejskiej Bibliotece Publicznej w Grajewie;

Na mocy przyjętej uchwały, roczne sprawozdanie finansowe Miejskiej Biblioteki Publicznej w Grajewie będzie podlegać zatwierdzeniu przez Burmistrza Miasta Grajewo.

f) zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Grajewo na lata 2016 – 2027;
g) zmian w budżecie miasta Grajewo na 2016 rok.
11. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z przeprowadzonej kontroli działalności Społecznej Komisji Mieszkaniowej za 2015 rok.
12. Odpowiedzi na interpelacje, zapytania i wnioski.
13. Sprawozdanie Przewodniczącej Rady Miasta z działalności międzysesyjnej.
14. Przyjęcie protokołu z XX Sesji Rady Miasta.
15. Wolne wnioski i informacje.
16. Zamknięcie XXI Sesji Rady Miasta.

 

e-Grajewo.pl

 

Komentarze (3)

Kiedy Rada miasta podejmie uchwałę lub jak kto woli wyrazi opinię w sprawie istotnej dla mieszkańców, o respektowaniu lub nie, wyroków Trybunału Konstytucyjnego. Ma to istotne znaczenie zwłaszcza dla potencjalnych inwestorów. Rząd już rolników z ich własnej ziemi wywłaszczył - kto następny?

A gdzie jest nagranie z kamery. Chętnie bym obejrzał.

Jaka rodzinna jednogłośna atmosfera jeszcze tak przez sto lat

Dodaj zdjęcie do komentarza (JPG, max 6MB):
Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy mozliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.