środa, 25 maja 2022

Wiadomości

  • 5 komentarzy
  • 3222 wyświetleń

Echa sesji Rady Miasta

26 stycznia br. o godz. 12.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Grajewo odbyła się XL sesja Rady Miasta Grajewo.

Porządek posiedzenia:

1. Otwarcie obrad XL sesji Rady Miasta i stwierdzenie prawomocności.

2. Przedstawienie porządku obrad.

3. Sprawozdanie Burmistrza z działalności międzysesyjnej oraz informacje na temat realizacji uchwał.

4. Sprawozdanie z prac Komisji Rady Miasta za 2021 r.

5. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z przeprowadzonej kontroli w MOSiR w Grajewie.

6. Podjęcie uchwał w sprawach:

a. sposobu załatwienia petycji wniesionej do Rady Miasta;

 

Radni po zapoznaniu się z petycją Fundacji im. Nikoli Tesli z Białegostoku skierowaną do Rady Miasta Grajewo 21 grudnia 2021 r., uzupełnioną w dniu 17 stycznia 2022 r., stanowiskiem Burmistrza Miasta przedłożonym Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta Grajewo zawartym w piśmie z dnia 19 stycznia 2022 r., informacjami Burmistrza Miasta przedstawionymi ww. Komisji podczas jej posiedzenia w dniu 24 stycznia 2022 r. oraz biorąc pod uwagę Uchwałę ww. Komisji z dnia 24 stycznia 2022 r., uznaje się, że Rada Miasta Grajewo nie jest właściwa do jej rozpatrzenia i przekazuje ją do rozpatrzenia i załatwienia organom państwowym tj. Sejmowi i Senatowi RP, Radzie Ministrów, Ministrowi Zdrowia oraz Prezesowi Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych.

 

Wnosząca petycję Fundacja wystąpiła o podjęcie następujących uchwał „umożliwiających podjęcie działań ratowniczych":
-  wydanie zakazu stosowania maseczek ochronnych na terenie podległych miejscowości ponieważ stanowią poważne zagrożenie dla życia zdrowia ludzi…” ;
- wydanie zakazu stosowania kwarantann i izolacji medycznej, ponieważ są to działania surowo karane…”;
- wydanie zakazu stosowania szczepionek mRNA (wszystkich producentów) ponieważ te szczepionki są Bronią Biologiczno-Chemiczną…”;

 

Rada Miasta stwierdziła, że podmiotami właściwymi do rozpatrzenia petycji są Sejm i Senat RP, Rada Ministrów, Minister Zdrowia oraz Prezes Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych tj. organy państwowe.

b. wyrażenia opinii dotyczącej oceny aktualności i stopnia realizacji Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Grajewo na lata 2017-2027 sporządzonej przez Burmistrza Miasta Grajewo;

c. przyjęcia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Grajewo w 2022 r.";

Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt ma zastosowanie do wszystkich zwierząt domowych, w szczególności do psów i kotów, w tym kotów wolno żyjących oraz zwierząt gospodarskich przebywających na terenie Gminy Miejskiej Grajewo.

 

Koordynatorem Programu jest Burmistrz Miasta Grajewo, a działania związane z realizacją Programu prowadzi Wydział Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Grajewo, przy pomocy podmiotu prowadzącego Schronisko – Mateusz Oblacewicz Green House w m. Krzeczkowo 63, 19 – 100 Mońki oraz osób prawnych i fizycznych działających na rzecz zapewnienia opieki bezdomnym zwierzętom.

 

Celem Programu jest:
- zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie Miasta Grajewo;
- ograniczenie populacji zwierząt bezdomnych;
- opieka nad zwierzętami bezdomnymi;
- promowanie prawidłowych postaw i zachowań człowieka w stosunku do zwierząt;

 

Zadania Programu: 
- zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt;
- odławianie bezdomnych zwierząt;
- opieka nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie;
- obligatoryjna sterylizacja albo kastracja zwierząt w schronisku dla zwierząt;
- poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt;
- usypianie ślepych miotów;
- wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich;
- zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt;
- plan sterylizacji, kastracji zwierząt.

 

Na realizację Programu na rok 2022 planuje się kwotę 246 500 zł, która przeznaczona będzie m.in. na:
- opiekę nad wolno żyjącymi kotami i ich dokarmianie – 4 000 zł;
- sterylizację i kastrację kotów wolnożyjących – 4 000 zł;
- opiekę weterynaryjną – 10 000 zł;
- opłatę na zbieranie zwłok padłych zwierząt – 200 zł;
- opiekę nad bezdomnymi zwierzętami gospodarskimi – 1 000 zł;
- odłów i opiekę nad bezdomnymi psami – 222 300 zł;
- sterylizację i kastrację psów i kotów posiadających właściciela – 4 000 zł;
- akcje edukacyjne mające za zadanie promowanie prawidłowych postaw i zachowań człowieka w stosunku do zwierząt – 1 000 zł.

d. określenia stawki dotacji przedmiotowej dla zakładu budżetowego miasta;

 

Na mocy podjętego aktu dotacją należną Zakładowi Administracji Domów Mieszkalnych na 2022 r. ustala się według stawki 1,47 zł miesięcznie do 1 m² powierzchni użytkowej lokali mieszkalnych jako dopłatę do utrzymania i remontów budynków mieszkalnych i mieszkań, stanowiących mieszkaniowy zasób miasta Grajewo.

 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

e. ustalenia stawki dotacji przedmiotowej udzielonej Centrum Integracji Społecznej w Grajewie w 2022 r.;

 


Zgodnie z podjętą uchwałą miesięczna stawka dotacji przedmiotowej w bieżącym roku dla samorządowego zakładu budżetowego - Centrum Integracji Społecznej w Grajewie wynosi 520 zł na jednego uczestnika zajęć reintegracji zawodowej i społecznej oraz na jednego pracownika Centrum. 

 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

f. planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miasta na I półrocze 2022 r.;

 

Plan Pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miasta na w I półroczu 2022 r. obejmuje 

w I kwartale:

- ustalenie planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Grajewo na I półrocze 2022 r.;
- kontrolę sprawdzającą, czy wnioski z przeprowadzonej kontroli kompleksowej „Utrzymanie zieleni na terenie miasta Grajewo w 2019 roku" zostały uwzględnione w planach utrzymania zieleni w mieście w 2022 r.

w II kwartale:

- sporządzenie opinii w sprawie wykonania budżetu miasta Grajewo za 2021 r.;
- sporządzenie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Grajewo za 2021 r. 
- opracowanie i zaopiniowanie planu pracy Komisji Rewizyjnej na II półrocze 2022 r.

g. planu pracy Komisji Budżetu Rady Miasta na 2022 r.;

 

Plan Pracy Komisji Budżetu Miasta Grajewo zakłada:

w I kwartale:

- zaopiniowanie planu pracy Komisji na 2022 r.;
- opiniowanie projektów uchwał i spraw związanych z tematyką przygotowaną na sesje Rady Miasta Grajewo;
- finansowanie działalności sportowej i rekreacyjnej w mieście w 2021 r. i plany na 2022 r.;
- zapoznanie się z informacją na temat umorzeń podatku od nieruchomości oraz efektów jego egzekucji;
- informację o zakresie i kosztach inwestycji planowanych do realizacji w 2022 r.

w II kwartale:

- opiniowanie projektów uchwał i spraw związanych z tematyką przygotowaną na sesje Rady Miasta Grajewo;
- analizę dochodów i wydatków budżetu miasta za I kwartał 2022 r.;
- analizę sprawozdania z wykonania budżetu miasta za rok 2021;
- zaopiniowanie sprawozdania;
- analizę porównawczą kosztów oświetlenia ulicznego miasta przed i po modernizacji;
- informację na temat przychodów i kosztów funkcjonowania kaplicy pogrzebowej PUK Sp. z o.o. w Grajewie w 2021 r.;
- analizę finansową funkcjonowania zakładów budżetowych: CIS, ZWiK, ZADM w 2021 r.;
- informację o dotacjach udzielonych z budżetu miasta stowarzyszeniom w 2021 r.

w III kwartale:

- opiniowanie projektów uchwał i spraw związanych z tematyką przygotowaną na sesje Rady Miasta Grajewo;
- informację na temat stanu zadłużenia miasta i zdolności zaciągania zobowiązań oraz umorzeń podatków w II kwartale 2022 r.;
- informację o stanie realizacji zadań inwestycyjnych po II kwartałach 2022 r. (koszty, problemy realizacyjne);
- analizę kosztów utrzymania Parku Solidarności, Parku Wolności, Parku przy ul. Wojska Polskiego i skwerów;
- analizę kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi za I półrocze 2022 r.;

w IV kwartale:

- opiniowanie projektów uchwał i spraw związanych z tematyką przygotowaną na sesje Rady Miasta Grajewo;
- informację o sytuacji finansowej spółek komunalnych za III kwartały 2022 r. Porównanie do 2021 r.;
- informację o wynikach sprzedaży nieruchomości gruntowych za III kwartały 2022 r. planowanych do zbycia w 2022 r. Informacja o terenach miasta na inwestycje;
- rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie budżetu miasta Grajewo na rok 2023;
- rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Grajewo na lata 2023-2033; 
- programy i projekty finansowane z udziałem środków zewnętrznych. Kwoty pozyskanego dofinansowania. Porównanie do 2021 r.

h. planu pracy Komisji Gospodarki Komunalnej Rady Miasta na 2022 r.;

 

Według przyjętego  planu tematami posiedzeń Komisji Gospodarki Komunalnej Rady Miasta w 2022 r. będzie: 

w I kwartale:

- zaopiniowanie planu pracy Komisji Gospodarki Komunalnej na 2022 r.;
- opiniowanie projektów uchwał i spraw związanych z tematyką przygotowaną na sesje Rady Miasta Grajewo;
- gospodarka odpadami na terenie miasta Grajewo. 

w II kwartale: 

- opiniowanie projektów uchwał i spraw związanych z tematyką przygotowaną na sesje Rady Miasta Grajewo;
- perspektywy rozwoju TBS-u w Grajewie;
- ocena stanu dróg miejskich po okresie zimowym, utrzymanie dróg i zakres prac remontowych;
- informacja dotycząca realizacji planów zagospodarowania przestrzennego miasta. Stan bieżący i zamierzenia;
- zbiorowe zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków realizowane przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji w zakresie rzeczowo-finansowym – wykonanie w 2021 r. i realizacja zadań planowanych do wykonania w 2022 r. Ocena realizacji inwestycji liniowych w mieście (wodociągi i kanalizacja). 

w III kwartale:

- opiniowanie projektów uchwał i spraw związanych z tematyką przygotowaną na sesje Rady Miasta Grajewo;
- informacja dotycząca utrzymania czystości i porządku w mieście, ocena stanu estetycznego miasta;
- termomodernizacja miejskich budynków oświatowych i komunalnych zasobów mieszkaniowych;
- parki miejskie - omówienie realizowanych prac pielęgnacyjnych i modernizacyjnych ze szczególnym uwzględnieniem „Parku Solidarności”. 

w IV kwartale: 

- opiniowanie projektów uchwał i spraw związanych z tematyką przygotowaną na sesje Rady Miasta Grajewo;
- informacja na temat realizacji inwestycji drogowych za 10 miesięcy 2022 r.;
- informacja na temat stanu przygotowania miasta do akcji zimowej 2022/2023;
- informacja na temat porządku publicznego w mieście, ochrony przeciwpożarowej oraz przeciwpowodziowej;
- przyjęcie planu pracy komisji na 2023 rok.

i. planu pracy Komisji Spraw Społecznych Rady Miasta na 2022 r.;

 

Plan Pracy Komisji Spraw Społecznych Rady Miasta na 2022 r. obejmuje:

w I kwartale: 

- zaopiniowanie planu pracy Komisji Spraw Społecznych Rady Miasta Grajewo na 2022 r.;
- opiniowanie projektów uchwał Rady Miasta oraz spraw związanych z tematyką przygotowaną na sesje Rady Miasta Grajewo;
- sprawozdanie z działalności Grajewskiego Centrum Kultury, Grajewskiej Izby Historycznej, Centrum Tradycji Mleczarstwa „Muzeum Mleka” w mieście Grajewo za rok 2021, w tym dane o funkcjonowaniu kina, budżet, kadra, zamierzenia na 2022 r.;
- informację na temat działalności Miejskiej Biblioteki Publicznej w 2021 roku – budżet, kadra, zamierzenia na 2022 r.;
- informację na temat działalności Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Grajewie za 2021 r. - budżet, kadra, zamierzenia na 2022 rok, w tym informacja na temat funkcjonowania „ Białego Orlika” w latach 2021-2022 oraz działalności pływalni miejskiej w 2021 r.

w II kwartale:

- opiniowanie projektów uchwał Rady Miasta oraz spraw związanych z tematyką przygotowaną na sesje Rady Miasta Grajewo;
- sprawozdanie z realizacji programu współpracy miasta Grajewo z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami za rok 2021;
- analizę wykonania budżetu za 2021 r.;
- sprawozdanie z wykonania dotacji udzielonej KS Warmia Grajewo w 2021 r.;
- informację na temat działalności w 2021 r. Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w oparciu o coroczne sprawozdanie z działalności instytucji i analizę oceny zasobów pomocy społecznej, Klubu „Zdrowie i Trzeźwość”, Centrum Integracji Społecznej - budżet, kadra, Klubu Seniora, Miejskiej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Grajewie, Zespołu interdyscyplinarnego w roku 2021 (dane za 2020 rok w porównane do roku 2021, wnioski), Środowiskowego Domu Samopomocy „Pomocna Dłoń”. 6. Ośrodki wsparcia dziennego pobytu;
- informację o zabezpieczeniu miejsc noclegowych dla osób bezdomnych w mieście Grajewo w 2021 r.;
- informację o realizacji strategii rozwiązywania problemów społecznych w 2021 r.;
- informację na temat stanu przygotowań do obchodów „Dni Grajewa 2022”.

w III kwartale:

- opiniowanie projektów uchwał Rady Miasta oraz spraw związanych z tematyką przygotowaną na sesje Rady Miasta Grajewo;
- informację o kosztach i przebiegu imprezy „Dni Grajewa 2022”;
- informację dyrektorów szkół i przedszkoli w sprawie przygotowania do rozpoczęcia nowego roku szkolnego 2022/2023 – ilość dzieci w tym dzieci przyjętych, ilość dzieci nie przyjętych do przedszkoli, ilość klas integracyjnych, budżet, kadra, problemy z jakimi borykają się dyrektorzy;
- formy pomocy dzieciom z rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej w 2021 r. (w tym stypendia socjalne, zapomogi);
- informację na temat realizacji polityki miasta Grajewo względem osób starszych i niepełnosprawnych w 2021 r.;
- informację na temat funkcjonowania i wykorzystania boisk sportowych w Mieście Grajewo w 2021 r. 

w IV kwartale:

- opiniowanie projektów uchwał Rady Miasta oraz spraw związanych z tematyką przygotowaną na sesje Rady Miasta Grajewo;
- spotkanie z przedstawicielami klubów i sekcji sportowych działających na terenie Miasta Grajewo (osiągnięcia i problemy);
- informację ze współpracy miasta Grajewo z innymi jednostkami samorządu terytorialnego oraz współpracy międzynarodowej miasta Grajewo w 2021 r.;
- informację z realizacji uchwał Rady Miasta z zakresu działalności Komisji Spraw Społecznych w 2022 r.;
- przygotowanie planu pracy komisji na 2023 r.;
- podsumowanie pracy komisji za rok 2022.

j. planu pracy Rady Miasta na 2022 r.

 

 

Tematyka obrad Rady Miasta w2022 r. obejmuje:

 

w I kwartale:

- zatwierdzenie planów pracy stałych Komisji Rady Miasta oraz planu pracy Rady Miasta na 2022 r.;
- realizację zadań z zakresu gospodarki odpadami. Podjęcie uchwał w związku ze zmianami przepisów prawa dotyczących gospodarki odpadami komunalnymi w 2022 r.;
- informację dotyczącą planowanych rozwiązań komunikacyjnych w mieście w związku z Rail Baltica;
- funkcjonowanie Centrum Integracji Społecznej w 2021 r. i plan działań na 2022 r.;
- sprawozdanie z analizy średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego za 2021 r.;
- działalność instytucji kultury w mieście w 2021 r. z uwzględnieniem wpływu pandemii koronawirusa (realizacja planu finansowego, działania programowe, promocyjne, kadra) oraz plany na 2022 r.: Grajewskiego Centrum Kultury, w tym: Grajewskiej Izby Historycznej, Centrum Tradycji Mleczarstwa – Muzeum Mleka, Miejskiej Biblioteki Publicznej, w tym Oddziału dla Dzieci (nowa siedziba – wizja lokalna);
- informację na temat działalności Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Grajewie w 2021 r. z uwzględnieniem udziału dzieci i młodzieży w zajęciach sportowych, funkcjonowania „Białego Orlika”, analizy finansowej funkcjonowania Pływalni Miejskiej. Plan pracy na 2022 r. (budżet, kadra, oferta zajęć sportowych);
- informację dotycząca sprawozdań finansowych z wydatkowania dotacji celowych udzielanych stowarzyszeniom przez Miasto Grajewo w 2021 r.;
- informację na temat umorzeń podatku od nieruchomości osób fizycznych, osób prawnych i innych podmiotów w 2021 r. Koszty i efekty działań egzekucyjnych;
- informację o zakresie i kosztach inwestycji planowanych do realizacji w 2022 r.;
- podejmowanie uchwał i realizacja zadań wynikających z bieżących potrzeb.

 

w II kwartale:

- informację o stanie bezpieczeństwa w mieście w 2021 r. w obszarach ochrony przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej, porządku i bezpieczeństwa publicznego, stanu oświetlenia miasta, w tym doświetlenia przejść dla pieszych;
- raport Burmistrza o stanie miasta Grajewo;
- sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta za 2021 r. – z uwzględnieniem wpływu COVID-19. Udzielenie absolutorium Burmistrzowi Miasta – podjęcie uchwały w przedmiotowej sprawie;
- analizę dochodów i wydatków budżetu miasta za I kwartał 2022 r.;
- analizę funkcjonowania zakładów budżetowych ZWiK, ZADM w tym zbiorowe zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków realizowane przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji w aspekcie rzeczowo-finansowym w 2021 r. Zadania planowane do realizacji w 2022 r. (w tym inwestycje liniowe), stan komunalnego zasobu lokali mieszkalnych i użytkowych w 2021 r. Zadania planowane do realizacji w 2022 r.;
- sprawozdanie z wykonania dotacji udzielonych KS Warmia Grajewo w 2021 r. (szczegółowe rozliczenie finansowe);
- perspektywy rozwoju TBS-u jako alternatywy dla budownictwa komunalnego w świetle rosnącego zapotrzebowania na lokale mieszkalne;
- ocena stanu dróg miejskich, w tym koszty utrzymania zimowego dróg, planowane prace remontowe w 2022 r.;
- informację na temat realizacji w 2021 r. Uchwały Rady Miasta Grajewo w sprawie „Strategii rozwiązywania problemów społecznych w latach 2017-2024";
- polityka społeczna miasta- działalność Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w tym ocena zasobów pomocy społecznej w 2021 r. w aspekcie realizacji Programu „Rodzina 500 plus” oraz „Dobry start” (za 2021 r.), programów „Rodzina Trzy +” oraz „Grajewska Karta Seniora”, pomocy osobom niepełnosprawnym, zabezpieczenia miejsc noclegowych dla osób bezdomnych.;
- informację na temat działalności jednostek organizacyjnych miasta na rzecz środowiska seniorów, osób niepełnosprawnych, w tym Klubu Seniora, Środowiskowego Domu Samopomocy „Pomocna dłoń”;
- informację na temat działalności Miejskiej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, w tym działania profilaktyczne w środowisku i w szkołach, funkcjonowanie Klubu „Zdrowie i Trzeźwość”, działalność świetlicy socjoterapeutycznej;
- informację o działalności Zespołu interdyscyplinarnego do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie w latach 2021-2022;
- informację na temat planu obchodów „Dni Grajewa 2022” i stanu przygotowań;
- ocenę realizacji Programu współpracy miasta Grajewo z organizacjami pozarządowymi w 2021 r. na podstawie przedłożonych sprawozdań merytorycznych i finansowych. Ocena aktywności organizacji;
- informację o stanie realizacji obowiązujących planów zagospodarowania przestrzennego miasta. Zamierzenia planistyczne;
- podejmowanie uchwał i realizacja zadań wynikających z bieżących potrzeb.

 

w III kwartale:

- analizę wykonania budżetu miasta za I półrocze 2022 r. w tym sytuacja finansowa miasta, realizacja zobowiązań wynikających z kredytów i pożyczek, umorzenia podatków w II kwartale 2022 r.;
- informację o stanie realizacji zadań inwestycyjnych po dwóch kwartałach 2022 r. Oszczędności, problemy realizacyjne;
- gospodarkę odpadami komunalnymi w I półroczu 2022 r.;
- stan przygotowania szkół i przedszkoli do rozpoczęcia roku szkolnego 2022/2023 w tym remonty wykonane w czasie wakacji, zabezpieczenie miejsc w przedszkolach w kontekście potrzeb społecznych, liczba uczniów w szkołach a kadra pedagogiczna, klasy integracyjne w szkołach, problemy wymagające rozwiązania;
- informację o działalności Żłobka Miejskiego. Problemy, potrzeby;
- informację o formach wspierania rozwoju uczniów zdolnych. Stypendia, nagrody sportowe i artystyczne;
- informację o formach wspierania uczniów znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej, w tym stypendia socjalne, zapomogi w 2021 r.;
- informację dotyczącą utrzymania parków miejskich oraz czystości i porządku. Problemy, koszty;
- informację na temat termomodernizacji miejskich budynków oświatowych i komunalnego zasobu mieszkaniowego;
- informację o kosztach i przebiegu „Dni Grajewa2022”;
- informację na temat kosztów oświetlenia ulicznego miasta w 2021 r. i I półroczu 2022 r.;
- informację na temat przychodów i kosztów funkcjonowania kaplicy pogrzebowej PUK Sp.z o.o. w Grajewie w 2021 r. i I półrocze 2022 r. 13. Podejmowanie uchwał i realizacja zadań wynikających z bieżących potrzeb.

 

w IV kwartale:

- informację o stanie realizacji zadań oświatowych przez jednostki oświatowe w roku szkolnym 2021/2022, w tym pandemia a praca dydaktyczno-wychowawcza szkół podstawowych i funkcjonujących w nich oddziałów przedszkolnych, finansowanie szkół i przedszkoli;
- informację o sytuacji finansowej spółek komunalnych za trzy kwartały 2022 r.;
- informację o stanie realizacji inwestycji drogowych za 10 miesięcy 2022 r.;
- informację o wynikach sprzedaży nieruchomości gruntowych miasta za trzy kwartały 2022 r. oraz planach sprzedaży w 2023 r. Dostępność terenów pod inwestycje, struktura własności;
- informację na temat realizacji zadań wynikających z Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii, w tym informacja z działalności Grajewskiego Klubu „Zdrowie i Trzeźwość” w 2022 r.;
- informację na temat realizacji zadań wynikających z Miejskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w latach 2021-2022;
- informację na temat stanu przygotowania miasta do zimy 2022/2023;
- informacje w sprawie wyników analizy oświadczeń majątkowych osób zobowiązanych do ich złożenia;
- podejmowanie uchwał i realizacja zadań wynikających z bieżących potrzeb.

 

 

Praca Rady Miasta Grajewo będzie ponadto uzupełniana o: 

- sprawozdania Burmistrza Miasta i Przewodniczącej Rady Miasta z działalności w okresie międzysesyjnym (na każdej zwyczajnej sesji);
- informacje z realizacji Uchwał podjętych podczas wcześniejszych sesji (na każdej zwyczajnej sesji);
- sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z przeprowadzonych kontroli (każdorazowo),;
- sprawozdanie z pracy Komisji Skarg ,Wniosków i Petycji;
- sprawozdania z prac stałych Komisji Rady Miasta (po półroczu).

 

7. Odpowiedzi na zapytania i interpelacje.

8. Sprawozdanie Przewodniczącej Rady Miasta z działalności międzysesyjnej.

9. Przyjęcie protokołu z XXXIX Sesji Rady Miasta Grajewo.

10. Sprawy różne.

11. Zamknięcie XL sesji Rady Miasta.

Komentarze (5)

Podane są koszty lecz w sytuacji zdechłego czy przejechanego kota był problem. Nikt nie chciał się zainteresować i zabrać. PUK kazał do miasta dzwonić. Miasto do PUKU. A finalnie kot wylądował w śmieciach ogólnych w śmieciarce.

Dlaczego nie sa transmitowane posiedzenia Komisji. Przecież to na komisjach dzieją się najważniejsze dyskusje. ŻĄDAMY transmisji z Komisji, apel do Pani Przewodniczącej.

Czy państwo radni kiedykolwiek kontrolowali wydatki swoich urzędów? Czy państwo radni mają takie uprawnienia? może warto zajrzeć? Dziwne rzeczy usłyszałem, że w pewnym urzędzie to nawet korkociąg w kosztach i wydatkach uwzględnili:)

Dlaczego moj komentarz o odchodach w centrum miasta nie zostal dodany?przeciez to prawda.Plac Niepodleglosci prxy ksiegarni ,obrzydliwie przechodzic po tym chodniku.

Państwo radni, Ja juz wiem gdzie szukac na komisji rewizyjnej .nalezy zacząć od podwyzek wynagrodzeń zastepców, skarbników /sekretarzy i I innych typu naczelnik czy kierownik wydziału organizacyjnego(co u nas w gminie jest najbardziej chronione ,czemu też wiemy),kierownik oświaty, pracownik wydziału promocji, kierowca. Tu zobaczcie jakie podwyżki dostali a co zaoferowali swoim pracownikom. /

Dodaj zdjęcie do komentarza (JPG, max 6MB):
Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy mozliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.