wtorek, 21 września 2021

Wiadomości

  • 2 komentarzy
  • 5237 wyświetleń

Echa sesji Rady Miasta

Echa sesji Rady Miasta

26 kwietnia br. o godz. 15.30 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Grajewo przy ul. Strażackiej 6a odbyła się XXXV sesja Rady Miasta Grajewo.
 

Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie obrad XXXV Sesji Rady Miasta i stwierdzenie prawomocności.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Zapytania i interpelacje radnych.

Z okazji przejścia na emeryturę podziękowanie za wieloletnią pracę otrzymała p. Teresa Kalinowska – Kakareko, Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Grajewie.

Słowa uznania zostały skierowane także do Dawida Klonowskiego i Adama Stachelka.
 

4. Sprawozdanie Burmistrza Miasta z działalności międzysesyjnej oraz informacje z realizacji uchwał.
Rada Miasta Grajewo jednogłośnie przyjęła sprawozdanie Burmistrza Miasta z działalności międzysesyjnej oraz informacje z realizacji uchwał.

5. Zasoby mieszkaniowe miasta.  Przedstawienie informacji w zakresie: sprzedaży mieszkań komunalnych, zasobów mieszkań socjalnych, pustostany i perspektywy zagospodarowania ich na cele mieszkaniowe, zaległości czynszowe.

Zakład Administracji Domów Mieszkalnych w Grajewie w zasobach komunalnych posiada (stan na dzień 31.12.2016 r.) :

- 51 budynków mieszkalnych oraz 28 budynkach Wspólnot Mieszkaniowych udziały,
- 578 mieszkań komunalnych, w tym 55 mieszkań socjalnych.

Powierzchnia użytkowa lokali komunalnych i socjalnych na dzień 31.12.2016 r. wynosi 23 776,36 m2. W zasobach komunalnych nie ma żadnego pustostanu.

W ubiegłym roku Miasto Grajewo sprzedało 10 mieszkań komunalnych, w I kwartale bieżącego roku – 1 mieszkanie. Łączna liczba sprzedanych mieszkań na dzień 31 marca br. wynosi 391, pow. 17 977,50 m2.

Zaległości czynszowe najemców za lokale mieszkalne na dzień 31.03.2017 r. wynoszą 453 062 zł.

Działania ZADM w 2016 r. w stosunku do zadłużonych najemców zajmujących lokale mieszkalne:
- do Sądu wniesiono i opłacono pozwy do 7 spraw,
Uzyskano wyroki z 10 spraw sądowych z kwotą zasądzoną 112 546,23 zł ( w tym 4 wyroki z 2015 r.),
- Komornik wyegzekwował od 8 najemców kwotę 7 697,53 zł, w jednym przypadku umorzył postępowanie ze względu na nieskuteczność egzekucji (kwota 13 526,60 zł);
- wypowiedziano umowy 9 najemcom,
- ze względu na dokonanie zapłaty długu cofnięto wypowiedzenie umów 12 osobom,
- wysłano 29 pism przedwypowiedzeniowych.

Zgodnie z Zarządzeniem Burmistrza Miasta Grajewo z dnia 17 lutego 2015 r. ZADM wdrożył w życie spłatę zadłużenia czynszowego w formie świadczeń rzeczowych na sprzątanie i wykonywanie drobnych prac remontowych. W ubiegłym roku skorzystało 11 osób, odpracowana kwota wynosi 19 330 zł.

Od wejścia w życie zarządzenia z programu skorzystało łącznie 18 osób. Na dzień 31.03.2017 r. odpracowana kwota wynosi 57 550 zł.


6. Ocena stanu dróg miejskich po sezonie zimowym – koszty utrzymania.

Koszt utrzymania zimowego wyniósł brutto:
- grudzień 2016 r. – 42 580,61 zł (oszczędność 5 419,39 zł)
- styczeń 2017 r. – 48 722,60 zł (oszczędność 2 477,40 zł)
- luty 2017 r. – 45 714,29 zł (oszczędność 5 485,71 zł)
- marzec 2017 r. – 44 539,51 zł (oszczędność 6 606,49 zł)

Razem: koszty 181 611,01 zł, oszczędności 19 988,99 zł

Wykonano remont jezdni o nawierzchni bitumicznej na łączną kwotę brutto 7 740,26 zł (PUK otrzymał 2 zlecenia), załatano 100 szt. dziur o łącznej powierzchni 65 m2.

Wykonano remont nawierzchni dróg gruntowych na łączną kwotę brutto 47 968,52 zł (3 zlecenia).


7. Informacja na temat wykorzystania obiektów sportowych w mieście.

Przyjęta przez Radę Miasta informacja zawiera dane Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji na temat funkcjonowania i wykorzystania bazy sportowej. W zarządzie MOSiR jest Stadion Miejski, boisko do piłki nożnej, hala sportowa, dwa boiska do piłki siatkowej plażowej, Kompleks Boisk Orlik 2012, Miasteczko Ruchu Drogowego, siłownia zewnętrzna oraz Pływalnia Miejska.

MOSiR zarządza Dyrektor. Strukturę organizacyjną ośrodka tworzą stanowiska pracy:

- Zastępca Dyrektora (do końca sierpnia 2016 r.)
- Specjalista do spraw sportu,
- Specjalista do spraw rekreacji ruchowej (do końca marca 2016 r.) – Orlik
- Obsługa Orlika (od lipca 2016 r.)
- 3 konserwatorów (Hala Sportowa, ul. Strażacka 2)
- 3 sprzątaczki ((Hala Sportowa, ul. Strażacka 2)
- Główny księgowy
- Specjalista ds. kadr i płac
- pomoc administracyjna (od czerwca 2016 r.)
- Referent Pływalni (do końca marca 2016 r.)
- Kierownik Pływalni (od kwietnia 2016 r.)
- 7 ratowników (Pływalnia Miejska)
- 3 kasjerki (Pływalnia Miejska)
- 3 szatniarzy (do czerwca 2016 r.)
- 2 szatniarzy (od lipca 2016 r.)
- Informacja Turystyczna (od września 2016 r.)
- 6 konserwatorów (Pływalnia Miejska)
- 6 sprzątaczek (Pływalnia Miejska)

 

Głównym zadaniem MOSiR w Grajewie jest propagowanie sportu i kultury fizycznej oraz czynnego wypoczynku wśród mieszkańców. Stworzenie odpowiednich warunków do rekreacji i wypoczynku a także uprawiania wybranych dyscyplin sportowych oraz umiejętne zarządzanie obiektami.

Zadania MOSiR realizuje poprzez:
- organizowanie zajęć, zawodów i imprez sportowo – rekreacyjnych
- zapewnienie kadry instruktorów do prowadzenia zajęć rekreacyjno – sportowych
- tworzenie i udostępniania bazy sportowo – rekreacyjnej
- rozwijanie usług w zakresie rekreacji ruchowej
- prowadzenia działalności służącej upowszechnianiu kultury fizycznej i sportu oraz prawidłowemu funkcjonowaniu i rozwojowi Ośrodka
- prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie kultury fizycznej, sportu, turystyki, rekreacji.


- 8. Informacja z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz jego jednostek organizacyjnych (Klub Seniora, Klub „Zdrowie i Trzeźwość”, Środowiskowy Dom Samopomocy) za rok 2016.
9. Ocena zasobów pomocy społecznej za 2016 rok.
10. Informacja na temat realizacji Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w mieście Grajewo na lata 2010 – 2016.

11. Sprawozdanie z realizacji Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2016 rok.

Szczegółowe zasady współpracy miasta Grajewo z organizacjami pozarządowymi zostały określone w Rocznym Programie współpracy miasta Grajewo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w ustawie o działalności pożytku publicznego  i o wolontariacie na 2016 r. przyjęty Uchwałą Rady Miasta Grajewo w listopadzie 2015 r.

Celem głównym Programu współpracy miasta Grajewo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami było efektywne wykorzystanie społecznej aktywności w zaspokajaniu zbiorowych potrzeb mieszkańców naszego miasta. Cele szczegółowe obejmowały:
- kształtowanie demokratycznego ładu społecznego w środowisku lokalnym poprzez budowanie partnerstwa między administracją publiczną a organizacjami,
- umacnianie w świadomości społecznej poczucia współodpowiedzialności za społeczność lokalną i realizację jej potrzeb,
- stwarzanie warunków do zwiększania aktywności społecznej mieszkańców Miasta w celu skuteczniejszego zaspokajania potrzeb zbiorowych,
- budowanie społeczeństwa obywatelskiego poprzez promowanie aktywności społecznej dorosłych, młodzieży i dzieci, w tym działań wolontarystycznych,
- uzupełnianie przez organizacje działań miasta w zakresie nie obejmowanym przez jednostki samorządowe,
- zwiększenie udziału mieszkańców w rozwiązywaniu lokalnych problemów,
- skuteczniejsze realizowanie zapisów Strategii Rozwoju Grajewa,
- poznanie środowiska organizacji w mieście,
- promowanie działalności organizacji pozarządowych.

W 2016 r. w budżecie Miasta Grajewo na realizację zadań publicznych z udziałem organizacji pozarządowych zaplanowano kwotę w wysokości 65 000 zł

 

12. Podjęcie uchwał w sprawach:


a) wzniesienia Pomnika Żołnierzy Wyklętych;
b) wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy i najmu z dotychczasowymi dzierżawcami i najemcami mającymi umowy zawarte na czas oznaczony do 3 lat;

Radni podjęli uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy i najmu z dotychczasowymi dzierżawcami i najemcami mającymi umowy zawarte na czas oznaczony do 3 lat.
 

c) udzielenia pomocy finansowej przez miasto Grajewo powiatowi grajewskiemu;

Radni udzielili z budżetu Miasta Grajewo pomocy finansowej w kwocie 20 000 zł w formie dotacji celowej powiatowi grajewskiemu z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu pralnicowirówki na potrzeby Pralni Szpitala Ogólnego im. Witolda Ginela w Grajewie. Szczegółowe warunki określone zostaną w umowie pomiędzy Miastem

Grajewo a Powiatem Grajewskim.
 

d) udzielenia pomocy finansowej przez miasto Grajewo powiatowi grajewskiemu;

Zgodnie z podjętą uchwałą z budżetu Miasta Grajewo zostanie udzielona pomoc finansowa powiatowi grajewskiemu w kwocie 19 551zł w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Grajewie prowadzonego przez Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Społecznych na rzecz Osób Niepełnosprawnych w Grajewie. Szczegółowe warunki pomocy finansowej określone zostaną w umowie pomiędzy Miastem Grajewo a Powiatem Grajewskim.

Uchwała weszła w życie z dniem podjęcia. Wykonanie uchwały powierzono Burmistrzowi Miasta.


e) zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Grajewo na lata 2017 – 2027;
f) zmian w budżecie miasta Grajewo na 2017 rok;

 

g) zmieniająca uchwałę w sprawie upoważnienia do złożenia wniosku o dofinansowanie projektu z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko oraz przyjęcia do realizacji przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa i przebudowa miejskiej oczyszczalni ścieków wraz z rozbudową sieci kanalizacji sanitarnej w Grajewie”;

Podjętą uchwałą zmieniono treść Uchwały Rady Miasta Grajewo z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie upoważnienia Burmistrza do złożenia wniosku o dofinansowanie projektu z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko oraz przyjęcia do realizacji przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa i przebudowa Miejskiej Oczyszczalni Ścieków wraz z rozbudową kanalizacji sanitarnej w Grajewie”. Nowy zapis otrzymał brzmienie: upoważnia się Burmistrza Miasta do złożenia wniosku o dofinansowanie projektu pn. „Rozbudowa i przebudowa Miejskiej Oczyszczalni Ścieków wraz z rozbudową kanalizacji sanitarnej w Grajewie” w ramach Działania 2.3 Gospodarka wodno – ściekowa w aglomeracjach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020, przyjęcia do realizacji określonego w Studium wykonalności tego projektu przedsięwzięcia oraz akceptacji założonych w nim planów taryfowych wraz z ewentualną wieloletnią prognozą dopłat do taryf”.

h) zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawki dotacji przedmiotowej dla zakładu budżetowego miasta.

Jednogłośnie podjęto uchwałę określającą wysokość stawki dotacji przedmiotowej dla zakładu budżetowego miasta (ZADM). Powyższą dotację ustalono według stawki 1,16  zł miesięcznie do 1 m2 powierzchni użytkowej komunalnych lokali mieszkalnych i socjalnych jako dopłatę do utrzymania i remontów budynków mieszkalnych i mieszkań, stanowiących mieszkaniowy zasób miasta.

Uchwała weszła w życie z dniem podjęcia, wykonanie powierzono Burmistrzowi Miasta Grajewo.


13. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Grajewo z przeprowadzonej kontroli w Klubie „Zdrowie i Trzeźwość”.

W ramach Klubu działa Punkt konsultacyjny w dziedzinie uzależnień i przemocy w rodzinie. W ramach Punktu działa kilka oddzielnych programów profilaktyki i uzależnień. To punkt leczenia uzależnienia od alkoholu i współuzaleznienia, punkt terapii od narkotyków i środków psychoaktywnych. Program terapii uzależnienia od alkoholu zakłada kilkumiesięczny cykl spotkań terapeutycznych dla osób uzależnionych, poczynając od wstępnych spotkań motywujących, poprzez trzymiesięczny etap wstępny oraz siedmiomiesięczny etap intensywny.

Na obu etapach pacjenci oprócz terapii indywidualnej uczestniczą w terapii grupowej. W 2016 r. w terapii uzależnienia od alkoholu wzięło udział 1345 osób z tego 68 osób stosowało przemoc w rodzinie. Specjalista terapii uzależnień od narkotyków pracowała z 42 osobami uzależnionymi od narkotyków. Psycholog ma pod opieką ok. 40 dzieci ze świetlicy przy Klubie oraz Ośrodka Kuratorskiego przy Sądzie Rejonowym. Psycholog pracowała także z 27 ofiarami przemocy w rodzinie , 25 osobami współuzaleznionymi i 11 osobami z problemami małżeńskimi tj. brak komunikacji w rodzinie. Przy grajewskim Klubie „Zdrowie i Trzeźwość” działa także grupa Anonimowych Alkoholików składająca się z 40 osób.

 

Z porządku obrad skreślono podjęcie uchwały w sprawie wzniesienia Pomnika Żołnierzy Wyklętych

14. Odpowiedzi na interpelacje, zapytania i wnioski.
15. Sprawozdanie Przewodniczącej Rady Miasta z działalności międzysesyjnej. 
16. Przyjęcie protokołu z XXXIV Sesji Rady Miasta.
17. Wolne wnioski i informacje.
18. Zamknięcie XXXV Sesji Rady Miasta.

 

Komentarze (2)

A gdzie nagrania??!!

Po co 6 konserwatorów, toż to nowy budynek, rozumiem???

Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy mozliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.