Wiadomości

  • 4 komentarzy
  • 6582 wyświetleń

Echa sesji Rady Miasta

28 grudnia 2016 r. o godz. 15.30 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Grajewo przy ul. Strażackiej 6a odbyła się XXX sesja Rady Miasta Grajewo.

Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie obrad XXX sesji Rady Miasta i stwierdzenie prawomocności.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Zapytania i interpelacje radnych.
4. Sprawozdanie Burmistrza Miasta z działalności międzysesyjnej oraz informacje z realizacji uchwał.

Radni jednogłośnie przyjęli sprawozdanie Burmistrza Miasta z działalności międzysesyjnej oraz informacje z realizacji uchwał.

5. Podjęcie uchwał w sprawach:

a) przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2017 rok;

Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2017 rok został przyjęty jednogłośnie.

Program zawiera diagnozę problemów uzależnień, przemocy w rodzinie oraz innych zagrożeń społecznych. Uwzględnia wyniki z raportu badań ankietowych przeprowadzonych w 2016 r. na terenie miasta. Obejmuje podstawowe problemy społeczne związane z: nadużywaniem alkoholu, nikotyny, dopalaczy i narkotyków, uzależnieniem od hazardu, przemocy w rodzinie oraz w środowisku szkolnym, cyberprzemocą a także postawami społecznymi.

Zadania miasta w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii obejmują:
- zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu i narkotyków;
- udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie;
- prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych;
-  wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych i narkomanii;
-  wspieranie zatrudnienia socjalnego poprzez organizowanie i finansowanie centrów integracji społecznej.

Program jest kontynuacją zadań realizowanych w mieście w latach poprzednich, oparty na bazie Narodowego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Realizatorem i koordynatorem programu w zakresie przeciwdziałaniu alkoholizmowi jest Pełnomocnik Burmistrza Miasta ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, natomiast w zakresie przeciwdziałania narkomanii jest Pełnomocnik Burmistrza Miasta ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Grajewie. Finansowanie Programu odbywać się będzie w ramach środków własnych Miasta pozyskanych w 2017r. z tytułu opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych, zgodnie z ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Planowana kwota na 2017r. wynosi 430.000 zł. Planowany budżet Programu może ulec zmianom w przypadku niewykorzystania całkowitej kwoty pozyskanej w 2016r. z tytułu opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych oraz zwrotów przekazanych przez sąd niewykorzystanych zaliczek na poczet wykonania opinii specjalistycznych osób uzależnionych od alkoholu.


b) zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia samorządowego zakładu budżetowego pod nazwa Centrum Integracji Społecznej w Grajewie;

Podjętą uchwałą zmieniono zapisy uchwały Nr XLIV/313/13 Rady Miasta Grajewo z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie utworzenia samorządowego zakładu budżetowego pod nazwą "Centrum Integracji Społecznej w Grajewie". Zmiany dotyczą nowego adresu siedziby CIS - z ul. Targowej 19 na os. Południe 36/1 oraz rozszerzenia działalności CIS o wykonywanie rękodzieła artystycznego i usług opiekuńczych nad osobami starszymi i chorymi.

c) trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez osoby fizyczne i prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania;

Dotacje z budżetu miasta Grajewo przysługują m.in.:

- niepublicznym szkołom o uprawnieniach szkół publicznych, w których realizowany jest obowiązek szkolny lub obowiązek nauki, na każdego ucznia w wysokości równej kwocie przewidzianej na takiego ucznia w części oświatowej subwencji ogólnej dla miasta;

- niepublicznym przedszkolom, niebędącym przedszkolami specjalnymi, na każdego ucznia w wysokości równej 75% podstawowej kwoty dotacji dla przedszkoli (na ucznia niepełnosprawnego w wysokości równej kwocie przewidzianej na takiego ucznia niepełnosprawnego przedszkola w części oświatowej subwencji ogólnej dla miasta);

- niepublicznym przedszkolom, niebędącym przedszkolami specjalnymi, które otrzymują dotację na podstawie art. 90 ust. 1b i 1d ustawy o systemie oświaty, na każdego ucznia w wysokości równej podstawowej kwocie dotacji dla przedszkoli (na ucznia niepełnosprawnego w wysokości równej kwocie przewidzianej na takiego ucznia niepełnosprawnego przedszkola w części oświatowej subwencji ogólnej dla miasta);

- niepublicznym przedszkolom specjalnym na każdego ucznia w równej kwocie przewidzianej na takiego ucznia niepełnosprawnego przedszkola w części oświatowej subwencji ogólnej dla miasta;

- niepublicznym szkołom podstawowym, w których zorganizowano oddział przedszkolny, niebędące szkołami podstawowymi specjalnymi, na każdego ucznia oddziału przedszkolnego z budżetu miasta w wysokości równej 75% podstawowej kwoty dotacji dla szkół podstawowych, w których zorganizowano oddział przedszkolny (na ucznia niepełnosprawnego w wysokości równej kwocie przewidzianej na takiego ucznia niepełnosprawnego oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej w części oświatowej subwencji ogólnej dla miasta)

Na dziecko, które nie ukończyło 2,5 roku życia, uczęszczające do przedszkola niepublicznego lub niepublicznej innej formy wychowania przedszkolnego dotacja nie przysługuje.

d) ustalenia opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci w wieku do lat 5 w przedszkolach publicznych prowadzonych przez miasto Grajewo;

Zgodnie z przyjęta uchwałą nadal będzie obowiązywać opłata w wysokości 1 zł za każdą rozpoczętą godzinę za korzystanie z wychowania przedszkolnego w czasie przekraczającym wymiar zajęć. Przedszkola prowadzone przez miasto Grajewo zapewniają bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w wymiarze 5 godzin dziennie dzieciom w wieku do lat 5. Miesięczna wysokość opłaty ustalana jest jako iloczyn stawki godzinowej i dziennej liczby godzin pobytu dziecka w przedszkolu ponad czas oraz liczby dni pobytu dziecka w przedszkolu. Opłata nie obejmuje kosztów wyżywienia dziecka - odpłatność za wyżywienie ustala dyrektor placówki w porozumieniu z Burmistrzem Miasta.

e) zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Grajewo na lata 2016 – 2026;

f) zmian w budżecie miasta Grajewo na 2016 rok;

g) wydatków budżetu miasta, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2016;

Do wydatków, które nie wygasają wraz z upływem roku budżetowego 2016 należą:

- Zadanie inwestycyjne p.n. "Budowa nawierzchni infrastruktury technicznej w ul. Rolnej - dokumentacja" – 11 000 zł, z terminem realizacji wydatków do 30.06.2017 r.

- Zadanie p.n. "Budowa infrastruktury technicznej w ul. 11 Listopada - dokumentacja" –33 210 zł, z terminem realizacji wydatków do 30.06.2017 r.

- Zadanie p.n. "Budowa budynku komunalnego przy ul. Targowej na os. Południe – dokumentacja" – 49 077 zł, z terminem realizacji wydatków do 30.06.2017 r.

- Zadanie p.n. "Zagospodarowanie Parku Solidarności oraz tworzenie terenów zielonych w Grajewie - dokumentacja" – 84 870 zł, z terminem realizacji wydatków do 30.06.2017 r.

- Zadanie p.n. "Budowa nawierzchni i brakującej infrastruktury technicznej w ul. Spokojnej, Legionistów, Perlitza, rtm Konopki i Ułańskiej oraz kanalizacji sanitarnej w obrębie ul. Kościelnej – dokumentacja projektowa" – 94 587 zł, z terminem realizacji wydatków do 30.06.2017 r.

Łącznie wydatki budżetu miasta, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2016 wynoszą 272 744 zł.

Uchwała weszła w życie z dniem podjęcia. Wykonanie uchwały powierzono Burmistrzowi Miasta.

h) Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Grajewo na lata 2017-2027;

i) budżetu miasta Grajewo na 2017 rok.

Miejscy radni przyjęli budżet na 2017 rok. Projekt zakłada:

- dochody budżetu miasta w wysokości 80 334 317 zł, z tego: bieżące w wysokości 78 884 417 zł oraz majątkowe w wysokości 1 449 900 zł,

- wydatki budżetu miasta w wysokości 82 934 317 zł, z tego: bieżące w wysokości 77 127 938 zł oraz majątkowe w wysokości 5 806 379 zł

- w budżecie utworzono rezerwy: ogólną w wysokości – 261 070 zł, celową w wysokości – 247 835 zł, z przeznaczeniem na: wydatki związane z oświatą w kwocie – 32 835 zł i realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 215 000 zł oraz celową w wysokości 140 000 zł na inwestycje i zakupy inwestycyjne w ramach budżetu obywatelskiego,

- deficyt budżetu w wysokości 2 600 000 zł, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu miasta w kwocie 2 600 000 zł.

- Ustalono spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej wyemitowanych obligacji w kwocie 1 500 000 zł oraz spłatę rat z tytułu zaciągniętego kredytu w kwocie 200 000 zł z przychodów pochodzących z tytułu planowanego do zaciągnięcia kredytu długoterminowego na rynku krajowym w wysokości 1 500 000 zł oraz z przychodów pochodzących z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu miasta w kwocie 200 000 zł.

Porządek obrad rozszerzono o podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Burmistrza do złożenia wniosku o dofinansowanie projektu z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko oraz przyjęcia do realizacji przedsięwzięcia pn. "Zagospodarowanie Parku Solidarności oraz tworzenie terenów zielonych w Grajewie".

6. Odpowiedzi na interpelacje, zapytania i wnioski.
7. Sprawozdanie Przewodniczącej Rady Miasta z działalności międzysesyjnej. 
8. Przyjęcie protokołów z XXVIII i XXIX Sesji Rady Miasta.
9. Wolne wnioski i informacje.
10. Zamknięcie XXX Sesji Rady Miasta.

 
e-Grajewo.pl

 

poniedziałek, 5 czerwca 2023

Zabytkowe auta w piątek w Grajewie

poniedziałek, 5 czerwca 2023

Kondolencje p. Bożennie Grądzkiej

Komentarze (4)

A gdzie filmiki z posiedzenia?? Chętnie ludzie obejrzą

utajnione lub ocenzurowane .

Porażka, na hasło łapy w górę wszyscy reagują tak samo, to nie koncert to poważne sprawy...

do Adam,chętnie bys podniósł, ale Ciebie nie wybrali..............

Dodaj zdjęcie do komentarza (JPG, max 6MB):
Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy mozliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.