środa, 8 lutego 2023

Wiadomości

  • 9 komentarzy
  • 7836 wyświetleń

Echa sesji Rady Miasta

26 października 2016 r. o godz. 15.30 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Grajewo przy ul. Strażackiej 6a odbyła się XXVII sesja Rady Miasta Grajewo.


Porządek posiedzenia:

1. Otwarcie obrad XXVII Sesji Rady Miasta i stwierdzenie prawomocności.

2. Przedstawienie porządku obrad.

3. Zapytania i interpelacje radnych.

4. Sprawozdanie Burmistrza Miasta z działalności międzysesyjnej oraz informacje z realizacji uchwał.

Rada Miasta Grajewo jednogłośnie, w głosowaniu jawnym przyjęła sprawozdanie Burmistrza Miasta z działalności międzysesyjnej oraz informacje z realizacji uchwał.

5. Informacja w sprawie analizy oświadczeń majątkowych.

6. Raport o stanie realizacji zadań przez placówki oświatowe w roku 2015/2016.

7. Funkcjonowanie Pływalni Miejskiej w kontekście kosztów utrzymania.

8. Informacja z realizacji i zaawansowania zadań inwestycyjnych za III kwartały 2016 roku.

Informacja o przebiegu realizacji inwestycji za III kwartał 2016 r. zawiera zadania m.in.:

1. Modernizacja energetyczna budynków miejskich w Grajewie
16 sierpnia br. została podpisana umowa na wykonanie audytów z wyłonionym w przetargu wykonawcą na kwotę 75 645 zł i terminem realizacji 40 dni od daty podpisania umowy

2. Termomodernizacja budynku komunalnego mieszkalnego przy ul. Kopernika 8 – 10 w Grajewie
20 lipca br. została podpisana umowa na wykonanie zadania na kwotę 751 090,21 zł i terminem realizacji 16 listopada 2016 r.

3. Budowa nawierzchni i infrastruktury technicznej w ul. Rolnej – dokumentacja
W Biuletynie Informacji Publicznej umieszczono zapytanie ofertowe dotyczące wykonania wyż. wym. zadania. Wpłynęły 4 oferty. Wyłoniony projektant odmówił podpisania umowy.   Zapytanie ofertowe odnośnie wykonania dokumentacji projektowej skierowano ponownie, nie wpłynęła żadna oferta. 6 kwietnia br. przeprowadzono negocjacje cenowe dotyczące opracowania dokumentacji. 12 kwietnia  br. podpisano umowę na wykonanie projektu na kwotę 11 000 zł i terminem realizacji do dnia 30 listopada br.

4.  Budowa infrastruktury technicznej w ul. Ekologicznej – kanalizacja sanitarna
29 czerwca 2016 r. została podpisana umowa z wykonawcą wyłonionym w drodze postępowania przetargowego na kwotę 367 894, 70 zł i terminem realizacji 75 dni od daty podpisania umowy. 7 października br. wykonawca odstąpił od wykonania zawartej umowy.

5. Wykonanie przyłącza kanalizacji sanitarnej oraz przyłącza wodociągowego do komunalnego budynku mieszkalnego przy ul. Buczka 9 oraz wewnętrznej instalacji wodno – kanalizacyjnej
W zapytaniu ofertowym nie wpłynęła żadna oferta

6. Przebudowa dachu budynku mieszkalnego położonego przy Placu Niepodległości 5 i 5A
W skierowanym zapytaniu ofertowym nie wpłynęła żadna oferta. 7 września br. przeprowadzono negocjacje cenowe dotyczące realizacji zadania. 22 września br. podpisano umowę na kwotę 34 245,65 zł i terminem wykonania 12.11.2016 r.

7. Budowa nawierzchni w ul. Partyzantów
23 września br. został ogłoszony publiczny przetarg nieograniczony na wykonanie przedmiotowej inwestycji z terminem składania ofert do 12.10.2016 r. Wpłynęły dwie oferty. Postępowanie jest w toku.

8. Budowa nawierzchni jezdni na os. Przekopka w Grajewie (ul. Leśna, część ul. Grzybowej, część os. Przekopka)
23 września br. został ogłoszony publiczny przetarg nieograniczony na wykonanie przedmiotowej inwestycji z terminem składania ofert do 12.10.2016 r. Wpłynęły dwie oferty. Postępowanie jest w toku.

9. Budowa nawierzchni i brakującej infrastruktury technicznej w ul. Spokojnej, Legionistów, Perlitza, rtm. Konopki i Ułańskiej oraz kanalizacji sanitarnej w obrębie ul. Kościelnej – dokumentacja
12 maja br. skierowano
 zapytanie ofertowe odnośnie wykonania dokumentacji zadania. Wpłynęły trzy oferty. 10 czerwca br.  podpisano umowę na wykonanie przedmiotowego zadania  na kwotę 94 587 zł i terminem wykonania zadania w ciągu 180 dni od dnia zawarcia umowy.

9. Informacja o pozyskanych w 2016 roku środkach pozabudżetowych.

Środki pozabudżetowe, pozyskane w 2016 r. na działania m.in.

Wnioski o dofinansowanie złożone przez Miasto Grajewo w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020.

1. Termomodernizacja budynku komunalnego mieszkalnego przy ul. Kopernika 8 – 10 w Grajewie

Wniosek złożony 6 listopada 2015 r., 9 czerwca 2016 r. została podpisana umowa o dofinansowanie.  Całkowita wartość projektu 888 491,79 zł, dofinansowanie w kwocie 577 519, 63 zł. Projekt zakłada wykonanie głębokiej modernizacji energetycznej komunalnego budynku mieszkalnego – wykonanie robót ogólnobudowlanych oraz instalacyjnych związanych z termomodernizacją budynku, przyłączenie budynku do miejskiej sieci ciepłowniczej, wykonanie robót rozbiórkowych i montażowych, docieplenie przegród zewnętrznych, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, wykonanie instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody, wykonanie kolektorów słonecznych do podgrzewania wody użytkowej oraz wykonanie niezbędnej instalacji elektrycznej. Projekt ma na celu ograniczenie zużycia energii w budynku poprzez zwiększenie jego efektywności energetycznej. Dodatkowo zredukuje koszty ogrzewania budynku, zwiększy wykorzystywanie odnawialnych źródeł energii, zmniejszy zużycie energii elektrycznej , zlikwiduje niską emisję do atmosfery generowaną przez obiekt oraz zlikwiduje zagrożenie zatrucia mieszkańców tlenkiem węgla.

2. Rozwój kompetencji kluczowych uczniów Zespołu Szkół Miejskich nr 1 w Grajewie

Wniosek złożony 20 listopada 2015 r. Projekt przeszedł pozytywnie ocenę formalną, obecnie podlega ocenie merytorycznej i negocjacjom. Całkowita wartość projektu 75 105,37 zł, dofinansowanie w kwocie 71 337,73 zł. W ramach projektu wsparciem objętych będzie 100 uczniów – 62 ze szkoły podstawowej, 38 z gimnazjum. Oprócz zajęć dydaktyczno – wyrównawczych, specjalistycznych oraz rozwijających uzdolnienia uczniów planowane jest doposażenie szkolnych pracowni przyrodniczych w sprzęt i pomoce dydaktyczne umożliwiające rozwijanie kompetencji przyrodniczych poprzez eksperymentowanie i badawcze poznawanie przyrody, biologii i geografii.

3. Uczeń na piątkę w Zespole Szkół Miejskich nr 2 w Grajewie

Wniosek złożony 20 listopada 2015 r. Projekt przeszedł pozytywnie ocenę formalną, obecnie podlega ocenie merytorycznej i negocjacjom. Całkowita wartość projektu 78 636,20 zł, dofinansowanie w kwocie 74 703,84 zł. W ramach projektu wsparciem objętych będzie 137 uczniów. Oprócz zajęć dydaktyczno – wyrównawczych, specjalistycznych oraz rozwijających uzdolnienia uczniów planowane jest doposażenie szkolnych pracowni przyrodniczych w sprzęt i pomoce dydaktyczne umożliwiające rozwijanie kompetencji przyrodniczych poprzez eksperymentowanie i badawcze poznawanie przyrody.

4. Innowacyjna matematyka – kreatywny uczeń w Zespole Szkół Miejskich nr 3 w Grajewie

Wniosek złożony 20 listopada 2015 r. Projekt przeszedł pozytywnie ocenę formalną, obecnie podlega ocenie merytorycznej i negocjacjom. Całkowita wartość projektu 70 101,31 zł, dofinansowanie w kwocie 66 581,29 zł. W ramach projektu wsparciem objętych będzie 72 uczniów – 40 ze szkoły podstawowej, 32 z gimnazjum. Oprócz zajęć dydaktyczno – wyrównawczych oraz rozwijających uzdolnienia uczniów planowane jest doposażenie szkolnych pracowni matematycznej w sprzęt i pomoce dydaktyczne umożliwiające rozwijanie kompetencji kluczowych matematycznych.

5. Nauka poprzez zabawę – zajęcia dodatkowe z języka angielskiego w Przedszkolach Miejskich w Grajewie.

Wniosek złożony 30 grudnia 2015 r. Projekt przeszedł pozytywnie ocenę formalną i merytoryczną, znalazł się na 6 miejscu listy rankingowej. Przygotowywane są dokumenty do podpisania umowy o dofinansowanie. Całkowita wartość projektu 137 156,25 zł, dofinansowanie w kwocie 116 156,25 zł. Głównym celem projektu jest podniesienie umiejętności językowych 427 dzieci w wieku przedszkolnym przyjętych do Przedszkoli Miejskich w Grajewie na rok szkolny 2016/2017, poprzez rozszerzenie oferty edukacyjno – wychowawczej Przedszkola Miejskiego nr 1, Przedszkola Miejskiego nr 2, Przedszkola Miejskiego nr 4, Przedszkola Miejskiego nr 6 o dodatkowe zajęcia z języka angielskiego. Dzieci w formie zabawy poznawać będą język angielski, przyswajać drobne zwroty, słówka i sceny. Do prowadzenia zajęć zakupione zostaną pomoce dydaktyczne w tym tablice interaktywne, projektory, laptopy.

6. W kierunku zatrudnienia – reintegracja społeczno – zawodowa uczestników Centrum Integracji Społecznej w Grajewie

Wniosek złożony 20 maja 2016 r. Projekt podlega ocenie. Całkowita wartość projektu 178 888,25 zł, dofinansowanie w kwocie 168 088,25 zł. Celem projektu jest zwiększenie szans na zatrudnienia 13 osób (11 kobiet, 2 mężczyzn) zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, zamieszkałych w Grajewie poprzez objęcie ich w okresie 1 grudzień 2016 r. – 31 grudzień 2017 r. kompleksowym wsparciem społeczno zawodowym w postaci: poradnictwa psychologicznego, prawnego i zawodowego oraz skierowaniem na kursy i warsztaty zawodowe, realizowanym przez CIS w Grajewie.


Wnioski o dofinansowanie złożone przez Miasto Grajewo w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014 – 2020.

1. Rewitalizacja centrum Grajewa

Wniosek złożony 30 maja 2015 r. – pierwszy etap, 1 lutego 2016 r. – II etap. Umowę o dofinansowanie projektu podpisano 26 sierpnia br. Całkowita wartość projektu 1 305 400 zł, dofinansowanie w kwocie 1 174 860 zł. Projekt zakłada wyprowadzenie obszaru rewitalizacji położnego wzdłuż ulic: Popiełuszki, Kilińskiego, Traugutta, Piłsudskiego, Nowickiego, Placu Niepodległości z sytuacji kryzysowej poprzez wypracowanie rozwiązań reagujących na główne problemy obszaru: degradację zabudowy oraz wykluczenie społeczne i gospodarcze. Planowane działania pilotażowe to min. Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji, działanie z zakresu mieszkalnictwa (ekspertyza stanu technicznego budynków komunalnych na obszarze rewitalizowanym, inwentaryzacja budynków przeznaczonych do remontu, modernizacji, przebudowy, opracowanie projektów budowlanych i wykonawczych), opracowanie programów aktywizacji gospodarczej i społecznej ( programu przyciągania inwestorów, systemu preferencji dla podmiotów, które nabędą nieruchomości na tym obszarze, programów edukacyjnych i animacyjnych, wdrożenie modelu inicjatyw lokalnych), działania edukacyjne i promocyjne.

Wnioski o dofinansowanie złożone przez Miasto Grajewo w ramach Programu Rozwoju Gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 – 2019.

1. Poprawa dostępności do przemysłowej części miasta Grajewo z sieci dróg krajowych – przebudowa ulicy Robotniczej

Wniosek pozytywnie oceniony, otrzymał dofinansowanie w kwocie 1 614 656,33 zł w ramach Programu oraz 290 000 zł od Partnerów (Starostwo Powiatowe w Grajewie, Pfleiderer S.A., SM Mlekpol, Grupa Agrocentrum), środki własne Miasta Grajewo 1 604 735,69 zł.

2. Budowa drogi gminnej Nr 102913B – ul. Ekologiczna w Grajewie

Wniosek złożony 15 września br. Projekt podlega ocenie. Całkowita kwota projektu 7 746 412 zł w tym wkład własny 4 746 412 zł, wnioskowana dotacja 3 000 000 zł

10. Podjęcie uchwał w sprawach:

a) przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących budżetu obywatelskiego na 2017 rok;

b) wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy z dotychczasowymi dzierżawcami i najemcami mającymi umowy zawarte  na czas oznaczony do 3 lat;

Radni podjęli uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy i najmu z dotychczasowymi dzierżawcami i najemcami mającymi umowy zawarte na czas oznaczony do 3 lat.

c) powierzenia PUK Sp. z o. o. w Grajewie zadań obejmujących utrzymanie czystości w mieście Grajewo;

Podjętą uchwałą Przedsiębiorstwu Usług Komunalnych w Grajewie powierzono realizację zadania w zakresie utrzymania czystości i porządku na drogach i placach stanowiących własność miasta na okres od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2019 r.

d) zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrzowi Miasta – Panu Dariuszowi Latarowskiemu;

Radni, podjętą uchwałą określili dodatek specjalny w wysokości 37 % łącznie od wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego tj. 2 997 zł (dwa tysiące dziewięćset dziewięćdziesiąt siedem złotych). Dotychczas Burmistrzowi przysługiwał dodatek w wysokości 30 % łącznie od wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego, tj. 2 430 zł (dwa tysiące czterysta trzydzieści złotych) miesięcznie.

Zwiększenie wynagrodzenia jest uzasadnione efektywnym realizowaniem budżetu miasta oraz skutecznym kierowaniem procesami inwestycyjnymi w mieście. Ponadto włodarz właściwie organizuje pracę Urzędu i jednostek organizacyjnych miasta. Na docenienie zasługuje nakład Jego pracy, zaangażowanie i szeroki zakres odpowiedzialności jaką ponosi za należyte funkcjonowanie miasta.

Uchwała weszła w życie z dniem podjęcia i ma zastosowanie do wynagrodzenia należnego od 1 listopada 2016 r.


e) powierzenia Burmistrzowi Miasta uprawnienia do ustalania wysokości cen i opłat lub sposobu ustalenia cen i opłat za usługi  komunalne o charakterze użyteczności publicznej oraz za korzystanie z miejskich obiektów i urządzeń użyteczności publicznej;

Na mocy podjętej uchwały Burmistrz Miasta Grajewo otrzymał uprawnienia do ustalania wysokości cen i opłat lub sposobu ustalenia cen i opłat za usługi  komunalne o charakterze użyteczności publicznej oraz za korzystanie z miejskich obiektów i urządzeń użyteczności publicznej  - za korzystanie z obiektów Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Grajewie.

Uchwała wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

f) zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Grajewo na lata 2016 – 2026;

g) zmian w budżecie miasta Grajewo na 2016 rok.

Porządek obrad rozszerzono o przyjęcie Informacji w sprawie podmiotów, w których będzie wykonywana w 2017 r. przez skazanych kara ograniczenia wolności lub praca użytecznie społeczna.


11. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z kontroli przeprowadzonej w III kwartale.

12. Odpowiedzi na interpelacje, zapytania i wnioski.

13. Sprawozdanie Przewodniczącej Rady Miasta z działalności międzysesyjnej.

14. Przyjęcie protokołu z XXVI Sesji Rady Miasta.

15. Wolne wnioski i informacje.

16. Zamknięcie XXVII Sesji Rady Miasta.

 
e-Grajewo.pl
 

Komentarze (9)

Miło widzieć Pana Pawła Zalewskiego w zdrowiu. czekamy na powrót do pracy .

10 tys. to mało dla burmistrza, trzeba więcej kasy na wynagrodzenie. Szkoda, że dla szeregowych pracowników nie wypłacają takich premii.

To nasz Burmistrz przebił nawet w wynagrodzeniu Prezydenta Bialegostoku brawo.

Tym szeregowym pracownikom UM to bym nie dala nie tylko premii ale i wynagrodzenia zasadniczego.Za samo bycie w pracy nie płaci się.Obudżcie się z marazmu ludzie.

Panie Pawle polecam sie juz nie kompromitowac do reszty i spokojnie siedziec w domu :)

Tymoteusz Pan Paweł nie da Tobie tej satysfakcji.

Ciekawe kto będzie dyrektorem,jak do pracy przyjdzie Pan Paweł i Pan Marek.Sąd każe przywrócić do pracy pana Zalewskiego.Będzie ciekawie.

Dieta radnych jest ustalana proporcjonalnie od wynagrodzenia burmistrza. O tym już nikt nie wspomni, że radni głosując za podwyżką dla burmistrza jednocześnie przyznają sobie podwyżki. Brawo UM Grajewo! Brawo!!

Marco, głupot większych dawno nie czytałem. Nie siej zamentu bo nic takiego nie ma miejsca. Podwyżka dla Burmistrza mnie irytuje, ale z tego co mi wiadomo radni nie dostaną nawet 1 zł więcej.

Dodaj zdjęcie do komentarza (JPG, max 6MB):
Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy mozliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.