Wiadomości

  • 1 komentarzy
  • 10787 wyświetleń

Echa sesji Rady Gminy Grajewo30 grudnia br. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy, ul. Komunalna 6 odbyła się XXX – ta sesja Rady Gminy Grajewo.


Porządek obrad:


1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.

  2. Przedstawienie porządku obrad.

  3. Omówienie wyników wyborów uzupełniających do Rady Gminy Grajewo.

  4. Złożenie ślubowania przez nowo wybraną radną.


Ślubowanie złożyła nowo wybrana radna – Aneta Żabińska (37 l.) z m. Wierzbowo

Kandydatka otrzymała podczas przeprowadzonych 15 grudnia 2013 r. wyborów uzupełniających 91 głosów (56,52%). A. Żabińska zastąpiła w Radzie Gminy Waldemara Kacprowskiego, który stracił mandat na wrześniowej sesji br., z powodu skazania prawomocnym wyrokiem Sądu.  5. Sprawozdanie Wójta z wykonania uchwał Rady Gminy podjętych na  poprzedniej sesji oraz przedstawienie informacji z działalności gminy w okresie między sesjami.

  6. Interpelacje i zapytania radnych.

  7. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Grajewo na rok 2014:

      a/ przedstawienie projektu budżetu,

      b/ opinia Komisji Polityki Gospodarczej w sprawie projektu budżetu,

      c/ zapoznanie z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej,

      d/ dyskusja nad wniesionymi poprawkami i ich przegłosowanie,

      e/ głosowanie nad projektem uchwały budżetowej.


Budżet Gminy Grajewo na rok 2014 został przyjęty.  8. Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Grajewo na lata 2014-2025.

  9. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie części wsi Konopki, Konopki-Kolonie, Mierucie, Cyprki, Flesze, Łękowo, Kacprowo i Wierzbowo, gmina Grajewo.                   

10. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części gminy Grajewo dla terenów położonych w obrębie wsi Popowo”.

11. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Grajewo na 2014 rok.

12. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok.

13. Zatwierdzenie planów pracy: Komisji Rewizyjnej, Komisji Polityki Gospodarczej oraz Rady Gminy Grajewo na 2014 rok.

14. Zapytania i wolne wnioski.

15. Zamknięcie obrad.

 


Komentarze (1)

Gratulacje dla Pani Anety, życzymy owocnej pracy na rzecz Gminy Grajewo

Dodaj zdjęcie do komentarza (JPG, max 6MB):
Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy mozliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.