Wiadomości

  • 1 komentarzy
  • 5429 wyświetleń

Echa sesji Rady Gminy

30 listopada br. o godz. 10.30 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Grajewie ul. Komunalna 6 odbyła się XXXIV sesja Rady Gminy Grajewo.


Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.

2. Przedstawienie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z sesji Rady Gminy odbytej w dniu 26 września 2017 roku oraz protokołu z sesji nadzwyczajnej z dn. 18 października 2017 r.

Protokoły z sesji zostały przyjęte jednogłośnie.

4. Sprawozdanie Wójta z wykonania uchwał Rady Gminy podjętych na poprzednich sesjach oraz przedstawienie informacji z działalności gminy w okresie między sesjami.

5. Interpelacje i zapytania radnych.

6. Przedstawienie Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dn. 18 października 2017 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11. kwartałów, będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2018.

Średnia cena skupu żyta za okres 11. kwartałów poprzedzający rok podatkowy 2018  wynosi 52,49 za 1 dt (decytona – jednostka miary stosowana w rolnictwie. Zastąpiła stosowaną wcześniej jednostkę miary w postaci kwintala 1 decytona = 0,1 tony = 1 kwintal = 100 kg)

7. Przedstawienie Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2017 roku w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2017 roku.

Średnia cena sprzedaży drewna, obliczona według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2017 r. wyniosła 197,06 zł za metr sześcienny.

8. Podjęcie uchwały w sprawie określenia stawek w podatku od nieruchomości.

Podjętą uchwałą Radni określili stawki podatku od nieruchomości na 2018 r. w następującej wysokości:

1) od gruntów:

a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków – 0,91 zł od 1 m2 powierzchni,

b) pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych – 4,63 zł od 1 ha powierzchni,

c) pozostałych,  w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 0,48 zł m2 powierzchni,

d) niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, o których mowa w ustawie o rewitalizacji, i położonych na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego – 3,04 zł m2 powierzchni,

2) od budynków lub ich części:

a) budynków mieszkalnych - 0,77 od 1 m2 powierzchni użytkowej,

b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej – 23,10 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,

c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym 10,80 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,

d) związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielających tych świadczeń – 4,70 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,

e) pozostałych w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego  7,62 zł 1 m2 od powierzchni użytkowej,

3) od budowli 2% ich wartości określonej w ustawie o podatkach i opłatach lokalnych

Uchwała wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego, nie wcześniej jednak niż z dniem 1 stycznia 2018 r.

9. Podjęcie uchwały w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości.

Na podstawie podjętej uchwały z podatku od nieruchomości zwolnione są:
- grunty i budynki lub ich części wykorzystywane na potrzeby ochrony przeciwpożarowej,

- grunty i budynki lub ich części wykorzystywane na potrzeby działalności kulturalnej,
- grunty, budynki lub ich części i budowle wykorzystywane na cele związane z zaopatrzeniem w wodę,
- grunty i budynki lub ich części wykorzystywane w zakresie pomocy społecznej,

Uchwała wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego, nie wcześniej jednak niż z dniem 1 stycznia 2018 r.

10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia taryfy cen i stawek za zbiorowe zaopatrzenie w wodę na terenie gminy Grajewo na okres od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.

W Gminie Grajewo stosowana jest jednakowa taryfa dla wszystkich grup odbiorców. Wysokość cen i stawek opłat za dostawę wody określono za m3 netto 2,77 zł plus 8 % podatek VAT. Rozliczenie za dostawę wody następuje w oparciu o wskazanie wodomierzy, a w przypadku ich braku w oparciu o przeciętne normy zużycia wody, określone w rozporządzeniu Ministra infrastruktury z dn. 14 stycznia 2002 r.

Wykonanie uchwały powierzono Wójtowi Gminy, przyjęta stawka będzie obowiązywać od 1 stycznia 2018 r.

11. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego.  

Na mocy podjętej uchwały § 1 pkt 2 uchwały Rady Gminy Grajewo z dn. 29 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego otrzymał brzmienie: „Szkoła Podstawowa w Danówku, z siedzibą w Danówku 7, 19 – 200 Grajewo, do obwodu której należą miejscowości: Danówek, Elżbiecin, Łamane Grądy, Kacprowo, Kapice, Koszarówka, Koty - Rybno, Podlasek, Przechody, Ruda, Sikora, Sojczyn Borowy, Sojczyn Grądowy, Szymany, Szymany - Kolonie, Toczyłowo;”.

Uchwała wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

12. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Grajewo.

13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części gminy Grajewo dla terenów położonych w obrębie wsi Popowo”.

Zmiana „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części gminy Grajewo dla terenów położonych w obrębie wsi Popowo” nie narusza ustaleń Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Grajewo” uchwalonym uchwałą Rady Gminy Grajewo z dn. 28.10.2009 r., zmienionego uchwałą Rady Gminy Grajewo z dn. 30.10.2012 r. i uchwałą Rady Gminy Grajewo z 14.04.2014 r.

Uchwalono zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części gminy Grajewo dla terenów położonych w obrębie wsi Popowo zatwierdzonego uchwałą Rady Gminy Grajewo z dn. 27.04.2011 r., zmienionego uchwałą Rady Gminy Grajewo z 18.05.2015 r.,

Zmiana planu obejmuje obszar o łącznej powierzchni 3,12 ha. Zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Popowo opracowano głównie dla realizacji zabudowy zagrodowej i rezygnacji z budowy parkingu w centrum wsi.

Rada Gminy Grajewo uchwałą z dn. 27.02.2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części gminy Grajewo dla terenów położonych w obrębie wsi Popowo, zdecydowała o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Popowo zgodnie z wynikami analizy uchwalonej 09.09.2016 r. uchwalą RG Grajewo. Opracowanie projektu planu wykonano zgodnie z ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Dla projektu  przeprowadzono strategiczną ocenę oddziaływania na środowisko.

Plan ustala tereny zabudowy zagrodowej, stanowiące przeznaczenie podstawowe. Obecnie w granicach opracowania planu występują grunty rolne. W sąsiedztwie granic planu znajduje się: istniejąca zabudowa zagrodowa, drogi gminne, rów melioracyjny.

Celem głównym opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, jest przygotowanie formalne terenu pod realizację inwestycji rolniczych. Opracowanie zmiany planu odbyło się dla określonego terenu na wniosek zainteresowanych rolników wsi Popowo. Ustalenia planu zawierają zapisy, które pozwolą na ograniczenie negatywnych skutków wpływu ustaleń planu na środowisko przyrodnicze. Projekt zmiany planu, uzyskał pozytywne opinie i uzgodnienia, w okresie wyłożenia do publicznego wglądu i w ciągu 14 dni po zakończeniu okresu wyłożenia nie wniesiono żadnych uwag dotyczących projektu zmiany planu.

Wykonanie uchwały powierzono Wójtowi Gminy. Uchwała wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

14. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Rocznego programu współpracy Gminy Grajewo z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24.04.2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2018 r.

Przyjęty program realizowany będzie od 1.01.2018 r. do 31.12.2018 r. Głównym celem programu jest budowanie partnerstwa między Gminą Grajewo i organizacjami, służącego zaspokajaniu potrzeb mieszkańców oraz wzmacnianiu roli aktywności obywatelskiej w rozwiązywaniu problemów lokalnych.

Jako cele szczegółowe należy wskazać:
- pobudzenie i rozwijanie działań lokalnych na rzecz miejscowych społeczności;
- wspieranie oraz powierzanie organizacjom pozarządowym zadań publicznych;
- umocnienie w świadomości społecznej poczucia odpowiedzialności za swoje otoczenie, wspólnotę lokalną oraz tradycję;
- rozwijanie inicjatyw społecznych i struktur funkcjonujących na rzecz społeczności lokalnej;
- integracja podmiotów realizujących zadania publiczne;
- rozwijanie współpracy pomiędzy administracją publiczną a sektorem pozarządowym.

Współpraca gminy z organizacjami pozarządowymi odbywać się będzie na zasadach:
- pomocniczości - gmina wspiera lub powierza realizację zadań własnych organizacjom pozarządowym oraz innym podmiotom, które zapewniają ich wykonanie w sposób ekonomiczny, terminowy i profesjonalny;
- partnerstwa - strony podejmują współpracę w identyfikowaniu i definiowaniu problemów i zadań, współdecydują o alokacji środków na ich realizację oraz wypracowują najlepsze sposoby ich realizacji traktując się wzajemnie jako podmioty równoprawne;
- suwerenności - strony mają prawo do niezależności i odrębności w samodzielnym definiowaniu i poszukiwaniu sposobów w rozwiązywaniu problemów i zadań;
- efektywności - wspólnego dążenia do osiągnięcia najlepszych efektów w realizacji zadań publicznych;
- jawności i uczciwej konkurencji - przejrzystych zasad współpracy opartych na równych i jawnych kryteriach wyboru realizatorów zadań publicznych oraz zapewnieniu równego dostępu do informacji.

Współpraca samorządu gminnego z organizacjami będzie realizowana w formach m.in.:
- udzielania organizacjom wsparcia pozafinansowego (poprzez udostępnianie sal, użyczanie sprzętu);
- konsultowania z organizacjami projektów aktów normatywnych w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji;
- zlecania organizacjom realizacji zadań publicznych w formie otwartych konkursów ofert;
- popularyzowania działalności organizacji na portalu Urzędu Gminy Grajewo www.gminagrajewo.pl;
- powierzania wykonywania zadań publicznych wraz z udzielaniem dotacji na finansowanie ich realizacji.

Głównym koordynatorem współpracy Gminy Grajewo z organizacjami jest Referat Rozwoju Społeczno – Kulturalnego.

Wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację zadań publicznych ujętych w programie zostanie określona w uchwale Rady Gminy Grajewo w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2018 rok i wyniesie nie mniej niż 2 000 zł.

15. Informacja Wojewody Podlaskiego, Naczelnika Urzędu Skarbowego w Grajewie, Wójta oraz Przewodniczącego Rady Gminy w sprawie analizy oświadczeń majątkowych pracowników Urzędu Gminy Grajewo oraz radnych za 2016 rok.

16. Rozpatrzenie wyników przeprowadzonej w dniu 28 września b.r. przez Komisję Rewizyjną kontroli oraz przyjęcie wniosków i zaleceń pokontrolnych.

17. Podjęcie uchwały w sprawie  udzielenia Powiatowi Grajewskiemu pomocy finansowej na realizację zadania inwestycyjnego pn.: ”Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1807B na odcinku Wierzbowo- Boczki - Świdrowo”.

Jednogłośnie podjętą uchwałą postanowiono przekazać Powiatowi Grajewskiemu środki finansowe z budżetu Gminy na 2017 rok w wysokości 12 184 zł na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego pn.: "Rozbudowa drogi powiatowej nr 1807B na odcinku Wierzbowo – Boczki - Świdrowo".

Szczegółowe warunki udzielenia pomocy finansowej określone zostaną w odrębnej umowie zawartej pomiędzy Gminą Grajewo a Powiatem Grajewskim.

Wykonanie uchwały powierzono Wójtowi Gminy. Uchwała weszła w życie z dniem podjęcia.

18. Przedstawienie informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Grajewo za I półrocze 2017 roku, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej gminy Grajewo oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za I półrocze 2017 roku.

19. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Grajewo na rok 2017.

Porządek obrad rozszerzono o podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę i odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy.

20. Zapytania i wolne wnioski.

21. Zamknięcie obrad.

 
/e/
 

Komentarze (1)

Może byscie pomysleli o drodze z Bialaszewa do Sulewa...to jest masakra ..czy radny przez okno nie widzi co u niego się dzieje pod nosem

Dodaj zdjęcie do komentarza (JPG, max 6MB):
Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy mozliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.